Innhold

 • Individtilpasset trening innenfor følgende treningsformer:
  • utholdenhetstrening
  • styrketrening
  • bevegelighetstrening
  • hurtighetstrening
 • Motiverende lederskap i folkehelsearbeidet
  • kommunikatorrollen
  • rollemodell
  • trener-/ veilederrollen

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjengi og forklare hvordan man utøver motiverende lederskap i folkehelsearbeidet
 • kan gjengi og forklare hvordan man skaper kultur for læring og forbedring
 • kan gjengi og forklare de grunnleggende prinsipper for trening
 • kan liste opp de ulike treningsprinsippene som treningslære bygger på og gi en forklaring og eksempler knyttet til styrketrening, utholdenhetstrening, bevegelighetstrening og hurtighetstrening. 
 • kan forklare hva som menes med treningsplanlegging og ulike prinsipper som ligger til grunn for god treningsplanlegging
 • kan gjøre rede for betydningen av ulike livsfaser og  sosiale-, psykologiske- og miljørelaterte faktorer som fremmer eller hindrer en aktiv livsstil
 • kan beskrive ulike metoder for veiledning og tilrettelegging for fysisk aktivitet tilpasset mennesker med forskjellige forutsetninger
 • kan beskrive hvordan mål for livsstilsendring utarbeides etter SMART-modellen

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utøve de tre rollene som de har fått kunnskap om i forhold til motiverende lederskap i folkehelsearbeidet
 • kan anvende fysisk aktivitet som virkemiddel i helsefremmende-/ og forebyggende arbeid for barn, unge, voksne og eldre med ulikt funksjonsnivå
 • kan med utgangspunkt i grunnleggende treningsprinsipper veilede individer med ulike forutsetninger
 • kan anvende nærområdet aktivt for tilrettelegging av aktivitet i et helsefremmende perspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre treningsopplegg med bruk av ulike treningsmetoder - tilpasset ulike grupper
 • kan veilede ulike grupper i utholdenhetstrening, bevegelighetstrening, styrketrening, spenst- og hurtighetstrening samt i koordinasjonstrening
 • kan legge til rette for forskjellige typer aktivitet ute for ulike grupper
 • kan velge ut og gjennomføre ulike tester i forhold til individuelle målsetninger som hjelper til med å monitore utvikling i treningsarbeidet
 • kan anvende motiverende intervju
 • kan kartlegge ambivalens og motivasjon hos personer som ønsker livsstilsendring
 • kan utarbeide mål for livsstilsendring etter SMART-modellen

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan med utgangspunkt i sin kommunikasjonskompetanse veilede innen fysisk aktivitet og friluftsliv, samt reflektere over sin rolle som trener/veileder
 • kan begrunne og vurdere praktiske valg av treningsmetoder, øvelser og aktivitetsformer
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike prosjekt og tiltak innen fysisk aktivitet, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har evne til å reflektere over egen kunnskap og ferdigheter i forhold til utøvelse av motiverende lederskap i folkehelsearbeidet

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

250 til 300 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme oppgavetekst

Pensumlitteratur

Gjerset A. Idrettens treningslære. Oslo: Universitetsforlaget 2015

Kapittel: 3, 13-24 - 28-30 (450 sider) ISBN: 9788205391949.

Nàsholm, C. og Barth, T. (2007) Motiverende samtale - endring på egne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel: 2-13, 130 sider. ISBN. 978-82-450-0525-7.

Ken Blanchard, Spencer Johnson, (2012) One minute manager ISBN: 978-82-93127-00-0. 115 sider.

Samlet sidetall/pensum

695 sider

Anbefalt litteratur

Helsedirektoratet/ Bahr R. (red.) (2009). Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Rapport IS- 1592. Kap. 16-18, 21-29, 31,34,35,37,41,43 og 44 [Elektronisk tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

Styrketrening i teori og praksis ISBN: 9788205382190.

Buk- og ryggtrening: ISBN: 9788205355484. 

Lillemyr, O.F. (2007). Motivasjon og selvforståelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel: 1-12, 209 sider. 

ISBN 978-82-15-01078-6. 

Børtveit, T. og Prescott, P.(2004) Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademiske. Kapittel: 1-18, 196 sider. ISBN 9788205311312.