Innhold

Kursinnhold:

 • Anskaffelse av humankapital. Faste og midlertidige ansettelser, men også innleie, virksomhetsoverdragelser, konsulentbruk etc. Antidiskriminering som gjennomgående lovkrav
 • Forvaltning av humankapital. Rutiner og systemer i forhold til lovkrav. Sykefravær, personvern, personalsamtaler etc. Omorganisering og endring av arbeidsoppgaver, kompetansekartlegging og livsfasefokus
 • Avvikling av humankapital, oppsigelser og avskjed. Omorganisering. Avgang knyttet til alder og uføretrygd og assistert overgang til annet arbeid..

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til regler og perspektiver innenfor ledelse av menneskelige ressurser; hvordan både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass
 • har tilegnet seg en forståelse for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende rammeverk (lovverk) i utøvelsen av personalleder-funksjonen i norsk arbeidsliv
 • kan foreta ansettelser, personalsamtaler, korrektiver, avvikling og omorganisering på ansvarlig vis
 • kan anvende kunnskap om lovgivers krav til anti-diskriminering, likestilling, sykefraværsoppfølging og ansettelser/oppsigelser i skjæringspunktet mellom lov/tilsynskrav og forretningsmessige krav til effektivitet og resultatoppnåelse
 • kan identifisere regelbrudd og uansvarlig ledelse, og kunne utvikle gode rutiner for varsling og avdekking av lovbrudd eller kontraproduktiv personalledelse

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til arbeidslivet
 • kan ha innsikt i at menneskelig kapital kan være vanskelig å styre og at mennesker er en uensartet og heterogen ressurs

Emnet inngår i

Bachelor i Hotelledelse

Bachelor i Ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og ved gruppeoppgaver. Det forventes at studentene kommer godt forberedt og er aktivt deltakende i undervisningen

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer (fra 187 til 225 timer).

Arbeidslivstilknytning

Dagsaktuelle case fra nyhetsbildet vil trekkes inn i undervisningen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Iversen, Ole I. 2105: Rekrutterings- og intervjuteknikk. Oslo: Fagbokforlaget. [ISBN: 9788245017670. Totalt 140 s. Pris ca 369,-]

 

Kvadsheim, Henrik og Kåre Hansen. 2010. "Bedrifters bruk av permitteringer." Søkelys på Arbeidslivet 27(01/02):42-56. [Totalt 14 sider. Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/spa/2010/01-02/art03 ]

 

Ose, Solveig O., Silje L. Kaspersen, Silje H. Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad. 2012. Sykefravær: gradering og tilrettelegging. Sintef rapport no a22397. Trondheim: Sintef [Første 22 sider, "Hovedfunn og sammendrag". Elektronisk tilgjengelig via Sintef: https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/arbeid-og-helse/sintef_rapport_a22397-sykefrav-gradering_og_tilrettelegging.pdf ]

 

Ørjasæter, Elin, Birgitte Stenberg Larsen og Trond Stang. 2016. Arbeidsrett for ledere, personalledelse i norske virksomheter. Oslo: Fagbokforlaget. [ISBN: 9788245020458. Totalt: 430 s. Pris ca 599,-]

Samlet sidetall/pensum

606 sider 

Anbefalt litteratur

Ingen