Innhold

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om sentrale lover og bestemmelser for markedsføring og salg av tjenester. Sentrale temaer er:

 • Juridisk metode.
 • Generell kontraktsrett.
 • Kjøpsrett og avtalerett.
 • Markedsføringsrett.
 • Rettsregler knyttet til hele løpet i et  arbeidsforhold som for eksempel ansettelse, arbeidstid, ferie og  opphør av et arbeidsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om avtalerett, kjøpsrett og generell kontraktsrett.
 • har kunnskap om markedsføringsrett.
 • har kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter.
 • har kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver.
 • har forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan forstå og løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kjenner til hovedreglene i kontraktsrett, markedsføringsrett og arbeidsrett, hvilket også innebærer at studentene skal kjenne reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

36 timer med forelesninger per klasse.

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Arbeid med praktiske oppgaver, oppgaveløsning og case vil utgjøre en sentral arbeidsmetode i faget.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover.

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. "Innføring i juridisk metode." Jussens venner, 50(6):310-345. 30 sider. Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode

Ernes, Neumann 2017. Oppgavesamling i markedsrett og etikk. ISBN 9788245022001. Sider 90

Langfeldt, Sverre F., Tore Bråthen, Monica Viken og Stine Winger Minde. 2017. Lov og rett for næringslivet. 24. utg. Oslo: Gyldendal juridisk. ISBN: 9788205505087.

Samlet sidetall/pensum

400 sider + oppgavesamling

Anbefalt litteratur

Etter avtale med emneansvarlig.