Innhold

Emnet fokuserer på en teoretisk og praktisk forståelse av forretningsmodeller.

 • Forretningsmodellutvikling ("business model canvas")
 • Disruptiv innovasjon
 • Verdikonfigurasjonsanalyse
 • Kundebehovsanalyse ("jobs to be done")

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset har kandidaten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • har kunnskap om forretningsmodeller i det 21. århundre
 • forstår ulike typer av forretningsmodeller og hvordan disse kan utgjøre et konkurransefortrinn
 • forstår disruptiv innovasjon som et fenomen og vekststrategi; og hvilken rolle forretningsmodeller spiller i utviklingen av slike typer innovasjoner.

 

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan gjennomskue ulike forretningsmodeller og analysere disse fra ulike teoretiske perspektiver
 • kan analysere og reflektere over hvordan forretningsmodeller utvikles og endres i tråd med samfunnsutviklingen
 • kan definere, diskutere og analysere forretningsmodeller

 

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • kan videreutvikle egen forretningsmodell for studentbedrift (fra ÅSN1100) basert på tilegnet kunnskap
 • forstår viktigheten av bærekraftige forretningsmodeller

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK1)

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen. Case, artikler og eksempler vil bli diskutert med henblikk på å oppnå en forståelse av fagfeltet. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen både gruppevis og individuelt. Kurset vil kreve en stor grad av selvstudium og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

36 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres av relevante case, presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Amit, Raphael og Christoph Zott. 2001. "Value creation in e-business." Strategic Management Journal 22(6/7):493-520. Sider: 28. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5018193&site=ehost-live&scope=site ]

 

Anthony, Scott D m.fl. 2008. The innovator's guide to growth: Putting disruptive innovation to work. Boston, Mass: Harvard Business Press. ISBN: 9781591398462. Sider: 297. Pris ca. 369,-

 

Christensen, Clayton M. og Richard S. Rosenbloom. 1995. "Explaining the attacker's advantage: Technological paradigms, organizational dynamics, and the value network." Research Policy, 24(2):233-257. Sider: 14. [Deles ut på forelesning.]

 

Osterwalder, Alexander og Yves Pigneur. 2015. Business Model Generation: En håndbok for nytenkere, banebrytere og opprørere. Oslo: Gyldendahl akademisk. ISBN: 9788205474536 . Sider: 278. Pris ca. 399,-

 

Stabell, Charles B. og Øystein D. Fjeldstad. 1998. "Configuring value for competitive advantage: On chains, shops, and networks." Strategic Management Journal, 19(5):413-437. Sider: 25. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=618441&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

Samlet sidetall: 642

Anbefalt litteratur

Christensen, Clayton M. og Michael E. Raynor. 2003. The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Boston, Mass: Harvard Business School Press. ISBN: 9781422196571. 301 sider.