Innhold

 • Strategiforumeling; visjon, forretningside og mål
 • Markedsavgrensning og konkurranseanalyser - eksterne faktorer
 • Konkurransefortrinn og ressursbaserte analyser - interne faktorer
 • Strategisk beslutning og iverksetting
 • Evaluering, kontroll og organisering av valgt strategi
 • Internasjonalisering
 • Strategi, teknologi og digitalisering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale begreper i strategifaget
 • har kunnskap sentrale strategisk analyser
 • har grunnleggende forståelse for utvikling av ulike typer strategier, fra forretningsstrategier, generiske strategier til markedsstrategier.  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg
 • kan gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med hensyn til omgivelses- og markedsfaktorer
 • kan gjennomføre en strategisk analyse av interne ressurser og identifisere potensielt konkurransefortrinn
 • kan, basert på strategiske analyser, vurdere alternative beslutninger, ta strategiske valg og iverksette nye strategi

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i og kan reflektere rundt sentrale temaer i strategi, både nasjonalt og internasjonalt.
 • kan bruke sentrale strategiske verktøy og vet hvordan man presenterer og argumenterer for strategiske valg for en konkret bedrift og iverksette endringer

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil blir supplerte med relevante caseoppgaver som diskuteres i klassen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2014. Strategi: En innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014532. 479 sider.

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2014. Strategi: En innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Tilleggskapitler 11 -13 tilgjengelig på nett: https://akstrategi.portfolio.no/ 100 sider.

M.E. Porter, "What Is Strategy?" Harvard Business Review 74, no. 6 (November-December 1996): 61-78. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9611187954&site=ehost-live&scope=site

Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building your company's vision. Harvard business review, 74(5), 65. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9609167704&site=ehost-live&scope=site

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard business review, 86(1), 25-40. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=28000138&site=ehost-live&scope=site

Neilson, G. L., KL Martin &  E Powers. 2008. "The secrets to successful strategy execution".Harvard Business Review, 86(6), 60. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32107990&site=ehost-live&scope=site

Bower, JL., &  CG Gilbert. 2007. "How Managers' everyday decisions create or destroy your company's strategy." Harvard Business Review, 85(2), 72-9. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=23691173&site=ehost-live&scope=site

Sull, D., R Homkes & C Sull. 2015. "Why Strategy Execution Unravels and What to Do About It". Harvard Business Review, 93(3), 57-66. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101105370&site=ehost-live&scope=site

Samlet sidetall/pensum

Ca 660 sider