Innhold

Emnet har en historisk, en systematisk og en praktisk del.

 1. Retorikkens historie
  • Den retoriske tradisjonen fra antikken til vår tid
  • Den politiske retorikkens historie i Norge
  • Framveksten av retorikken nye rolle og funksjon i moderne offentlighet
 2. Det retoriske system i klassisk og moderne retorikk
  • Hva er retorikk?
  • Retorikkens fem fagområder
  • Retoriske situasjoner og retoriske sjangre
  • Retorikkens mange overtalelsesmidler
  • Retorisk argumentasjon i ulike medier - det mediespesifikke
 3. Retorikk i praksis
  • Retorisk analyse - beskrive, analysere, tolke, vurdere
  • Retorisk konstruksjon - å bygge opp og framføre et overbevisende uttrykk
  • Retorisk kritikk - å vurdere etiske og juridiske sider ved journalistikk, markedsføring og kommunikasjonsrådgivning (PR) i dagens samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • kjenner til hovedtrekkene i retorikkens historie, både i Europa og Norge.
 • kan gjøre rede for retorikkens system, slik det anvendes i moderne medier, markedsføring og kommunikasjonsrådgivning (PR).
 • kan gjengi hovedinnholdet i Markedsføringslovens og Åndsverkslovens bestemmelser og har kunnskap om hvilken betydning disse lovene har for journalistikk og generell markedskommunikasjon.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bygge opp- og fremføre en tale bygget på de retoriske verktøy som han/hun har tilegnet seg i studiet.
 • kan analysere en tale ved hjelp av retoriske begreper og argumentasjonslære
 • kan analysere reklame ved hjelp av de klassiske begrepene i retorikk og argumentasjonslære
 • kan identifisere moralske aspekter og dilemmaer ved journalistikk, markedsføring og kommunikasjonsrådgivning (PR) i moderne samfunn

Generell kompetanse

Studenten...

 • forholder seg kritisk til ulike former for påvirkning.
 • har kompetanse til å anvende retoriske verktøy for kritisk vurdering av ulike strategier for påvirkning av individer og grupper i samfunnet.
 • er i stand til å redegjøre for opphavsrettslige forhold ved publisering samt sider ved profesjonsetiske aspekter ved medievirksomhet, reklame og PR. 

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

 • Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og øvelser i klassen.
 • Studentene skal også arbeide med emnet mellom forelesningene og presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.
 • Det beregnes en betydelig egeninnsats. Studentene anbefales å etablere kollokviegrupper.

Anbefalt tidsbruk

206 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn aktuelle eksempler fra dagens medievirkelighet i undervisningen og øvelsene.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

Pensumlitteratur

Johansen, Anders. 2002. Talerens troverdighet : Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215001418. Side 110-261 = ca. 150 sider. Pris: ca. 399,-

Kjeldsen, Jens E. 2015. Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus. Side 15- 294 = ca. 270 sider. ISBN: 9788230401897. Pris: ca. 429,-

Roksvold, Thore. 1989. Retorikk for journalister. Oslo: LNU, Cappelen. ISBN: 8202116686. 213 sider. [Can be accessed through  «Nasjonalbiblioteket»: http://www.nb.no/nbsok/nb/bc18141dfe3126d0a2511deae125768a.nbdigital?lang=no#0 ]

Digitalt kompendium i emnet REK2101 Retorikk og kommunikasjonsetikk legges ut digitalt på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Brurås, Svein. 2010. Etikk for journalister. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788245010527. S. 73-111 = 38 sider

Helle, Øystein. 1996. "Argumentasjonsformer i talekunsten". I Sissel Høisæter, Ingmar Meland og Per Arne Michelsen Retorikkens veikryss. Retorisk årbok. Bergen:  Senter for europeiske kulturstudier. S. 64-96 = 33 sider.

Holmvang, Bente m.fl. 2014. Immaterialrett i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205459953. S. 28-61 = 33 sider.

Samlet sidetall/pensum

737 sider

Anbefalt litteratur

Eide, Tormod. 1999. Retorisk leksikon. Oslo. Spartacus forlag. ISBN82-430-0152-2.