Innhold

 • Målet med emnet er å gi kandidatene et bevisst forhold til kreativitet som holdning, teknikk og problemløsningsmetode.

 • Emnet gir en innføring i kreativitet, og ulike perspektiver og modeller som omhandler begrepet.

 • Emnet omfatter kreativ metode og idéutviklingsmodeller som gir grunnleggende kompetanse for kreative og praktiske stillinger innen markedskommunikasjon.  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om kreative prosesser innenfor kreativ markedskommunikasjon.

 • har grunnleggende kunnskap om kreativitetens vitenskapelig grunnlag og metoder for å utføre kreative prosesser.

 • har grunnleggende kunnskap om etiske aspekter knyttet til markedskommunikasjon

 • har grunnleggende kunnskap om organisasjons-psykologiens perspektiv på kreativitet, der kreativitet defineres som tenkning på tvers og brudd med rutiner.

 • har grunnleggende kunnskap om yrkesfag-pedagogikkens perspektiv på kreativitet, der kreativitet sees som en integrert del av disiplinen i et fag eller tradisjonen i et håndverk.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan bruke kreative metoder til å utvikle ideer og konsepter, og kan jobbe strategisk med å utvikle analyse og strategier for markedskommunikasjon.

 • kan delta i, og bidra til kreative og innovative prosesser i egen organisasjon eller på oppdrag hos andre.

 • kan bruke relevante kreative metoder for problemløsning innen egen fagdisiplin.

 • kan bruke kreative metoder fra praksis som går på tvers av disipliner, slik som CPS (Creative Problem Solving).

 

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsningsforslag innen markedskommunikasjon både skriftlig, muntlig og visuelt.

 • har tilegnet seg tilstrekkelig med refleksjon og erfaring til å velge relevant løsningsmetode til oppgaven, samt kunne følge fagdebatter.

 • har tilegnet seg tilstrekkelig med refleksjon og erfaring til aktiv og fri utøvelse av egen fagdisiplin, så vel som aktiv og selvstendig bruk av litteratur.

 • kan bruke kreative metoder og kommunikasjonsfaglig innsikt til å planlegge og gjennomføre strategiske tiltak innen markedskommunikasjon.

 • kan arbeide som fagperson med både teoretiske og praktiske oppgaver knyttet til markedskommunikasjon.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet øver opp studentenes ferdigheter gjennom problembasert læring, der studentene løser praktiske eksempler, med tilrettelegging fra erfarne yrkesutøvere. Denne praktiske kompetansen styrkes ved at emnet også øver opp studentenes kunnskaper, gjennom selvstendig bruk av litteratur. Summen gir generell kompetanse i reflektert metodebruk. Læringen foregår gjennom lærerassistert verkstedundervisning. Dette inkluderer forelesninger, case- og prosjektbasert gruppearbeid, samt studentpresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

170 timer 

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft: Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal. ISBN 978-82-05-36286-4. Kapittel 3-13 (s. 55-261, minus 10 blanke sider). Sider: 191. Pris: ca. 458,-

 

Nielsen, Dorte m.fl. 2009. Grundbog for Art Directiors. København: Forlaget Grafisk Litteratur. ISBN 978-87-91171-91-8. Kapitlene 2.1, 3 og 4 (s. 94-137, 162-225, 224-251).  Sider: 134. Pris: ca. 459,-

 

Digitalt kompendium for emnet «KPM1100 Kreativitet, perspektiver og metoder» legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Aakre, Jonas og Henriette Stryken Scharning. 2013. «Bli kjent» (utdrag), «Styringsverktøy» (utdrag), «Konflikthåndtering» (utdrag), «Skape resultater gjennom andre», «Prosjektledersirkelen», og «Om å lede prosesser» (utdrag). I:  Prosjekthåndboka 2.0. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 48, 53-4, 105-109, 168-175, 272-275, 278-280, 300) Sider: 23.

 

Farner, Asle. 2003. "Kreativ problemløsning (KLP-metodern " CPS)". I: Verksted som verktøy i plan- og utviklingsprosesser. Oslo: Kommuneforlaget. (s. 167-169) Sider: 2.

 

Framnes, Rune, Arve Pettersen og Hans M. Thjømøe. 2011. "Hva er markedsanalyse", "Kvantitative metoder", "Feilkilder ved markedsanalyser" og "Hvor mye bør man satse på markesanalyser?". I: Markedsføringsledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 296-308, 310-314, 322-326). Sider: 20.

 

Kaufman, Geir. 2006a. "Kreativ tenkning: Hvor kommer de kreative ideene fra" (utdrag: ss. 25-35, 10 sider) og "Kreativitetsparadokset: Er kreativitet situasjonsspesifikk eller generell?" (s. 95-99, 4 sider). I: Hva er kreativitet? Oslo: Universitetsforlaget. Sider: 14.

 

Kaufman, Geir. 2006b. "Når alt klaffer " flytsonen" (s. 93-95) I: Hva er kreativitet? Oslo: Universitetsforlaget. Sider: 2.

 

Lerdahl, Erik. 2015. "Ledelse av ideutviklingsmøter". I: Slagkraftige møter. Oslo: Fagbokforlaget. (s. 108-129). Sider: 21.

 

Nielsen, Dorthe. 2001. "Definer problemet", "Hokus Fokus", "Research", "Konstruktiv kritik". I: Idebogen: Kreative værktøjer og metoder til idé og konceptudvikling. København: Forlaget Grafisk Litteratur. (s. 10-13, 14-21, 90-107, 142-145, minus åtte blanke sider) Sider: 26.

 

Strøm, Ole. 2013. «Strategiske tanker» og «Idéprosessen» og «Idéutviklingen». I: TXT: Hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster? Oslo: Akademika forlag. (s. 51-59, 63-80) Sider: 25.

 

Tesfaye, Mattias. 2013. "Indledning" (ss. 11-18, 7 sider) og "Tavs viden" (ss. 21-28, 7 sider). I: Kloge Hænder: Et forsvar for håndværk og faglighed. København: Gyldendal. Sider: 14.

 

Artikler: tilgjengelig på nettet

 

Aarflot, Elling. 2014. "Jeg er akademikere enn deg". Aftenposten. 8. april. [Elektronisk tilgjengelig via Atekst: https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201404081754391&serviceId=2 ] Sider: 2.

 

Bazzichelli, Tatiana. 2015. "Introduction." I Networked disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and Business. Ljublijana: Aksioma. [Lesedato 9. mai 2016:  http://aksioma.org/pdf/Networked_Disruption_catalogue_Aksioma_2015.pdf ] Sider: 16.

 

Brown, Tim og Roger Martin. 2015. "Design for Action." Harvard Business Review, 93(9): 56-64. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=108820527&site=ehost-live&scope=site ] Sider: 8.

 

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2006. "A Systems Perspective on Creativity." I Henry (red.) 2006: Creative Management and Development. London: Sage. (s. 3-17) [Lesedato 9. mai 2016: http://documents.mx/documents/creativity-article.html ] Sider: 14.

 

Sveen, Unni. 2009. "Flow-teori." I Store medisinske leksikon. [Lesedato 9. mai 2016: https://sml.snl.no/flow-teori ] Sider: 1.

 

Young, James Webb. 1960. A Technique for Producing Ideas. 2. utg. [Lesedato 9. mai 2016: http://www.advancedhiring.com/portals/0/docs/a%20technique%20for%20getting%20ideas%20-%20james%20wood%20young.pdf ] Sider: 17.

 

Totalt 530 sider

Totalt 917,- kr.

Samlet sidetall/pensum

530

Anbefalt litteratur

I) Anbefalt støttelitteratur:

 

I tillegg til pensum kommer undervisningen også til å vise til noe støttelitteratur om kreative metoder, de kreative metodenes historie, samt om informasjonskompetanse. Disse vil gjøres gratis tilgjengelig for studentene. Det anbefales at studentene studerer disse på egen hånd.

 

Biblioteket, HK. 2016a. Studieside for Markedsføring. [Lesedato 10. mai 2016: http://biblioteket.kristiania.no/markedsforing/ ]

 

Biblioteket, HK. 2016b. Studieside for PR, media og samfunnspåvirkning. [Lesedato 10. mai 2016: http://biblioteket.kristiania.no/pr-media-og-samfunnspavirkning/ ]

 

Biblioteket, HK. 2016c. Skrive og henvise. Lesedato 10. mai 2016: http://biblioteket.kristiania.no/skrive-og-henvise/

 

Gropius, Walter. 1913. "Bauhaus-manifestet." [Engelsk oversettelse. Lesedato 9. mai 2016: http://bauhaus-online.de/en/atlas/das-bauhaus/idee/manifest ]  Sider: 1.

 

Morris, William. 1893. "Useful Work versus Useless Toil." [Lesedato: 9. mai 2016: http://morrisedition.lib.uiowa.edu/MorrisPamphletEssay.pdf ] (s. 1-2, til linje 14; og side 8, fra linje 5). Sider: 2.

 

Nielsen, Dorthe 2001. "Inspiration", "Kombination", "Brainstorming" og "Metaforer". I: Idebogen. Kreative værktøjer og metoder til idé og konceptudvikling. København: Forlaget Grafisk Litteratur. (s. 22-31, 42-53, 54-59 og 133-140, minus åtte blanke sider). Sider: 30.

 

SSB (Statistisk sentralbyrå). 2016: Statistikkbanken. [Lesedato 9. mai 2016: https://www.ssb.no/statistikkbanken ]

 

Vasari, Giorgio. 1568 [2008]. Utdrag fra innledning til Kunstnernes liv (engelsk oversettelse: Oxford World's Classics). (s. 3-6.) Sider: 4.

 

Wikipedia. 2016.Flow (psychology). [Lesedato 9. mai 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology) ]

 

II) Anbefalt tilleggslitteratur:

 

Studenter med interesse for runddansen mellom metoder og perspektiver kan kombinere en gammel klassiker fra 1984 og en ny håndbok fra 2003:

 

Schön, Donald. 1984. The Reflexive Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic books. ISBN: 9780465068784.

 

Laurel, Brenda (red.) 2003. Design Research: Methods and Perspectives. Cambridge, Mass: MIT Press. ISBN: 0262122634.

 

III) Til slutt: Dette er ikke pensum, men for den som går sin egen vei:

 

Jensen, Helge Hiram m.fl. 2000. Studentenes håndbok i fagkritikk. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243001770. [Digital for norske IP- adresser via Nasjonalbiblioteket; lesedato 26. april 2016: http://www.nb.no/nbsok/nb/7ec7e91b62bb9b00b68c030558387cdc.nbdigital?lang=no#0 ]