Innhold

Emnet består av tre hoveddeler:

 1. samspillet mellom kultur og kommunikasjon
  • Utvikling av kommunikasjon og kultur i et historisk perspektiv
  • Massemedier og populærkultur
  • Sosiale medier og globalisering
  • Digitale medier i den globale økonomien
  • Globalisering av massemedier og kultur
 2. Den teknologiske medieutviklingen
  • De store tekniske revolusjonene (jernbane, telegrafen, telefonen, toget)
  • Overgangen til det visuelle i aviser ukeblad, film og tegneserier fra 1950-tallet
  • Radioen fra 1930-tallet
  • TVen fra 1960-tallet
  • Nettaviser og sosiale medier fra 1990-tallet
 3. Mediepåvirkning og identitetsdannelse
  • Mediene og vår selvforståelse
  • Medienes rolle i samfunnsutvikling
  • Samfunnets rolle i utforming og utvikling av medietrender

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om mediehistorie, med vekt på utviklingen av kommunikasjon og kultur i et historisk perspektiv.
 • har kunnskap om forholdet mellom utvikling av massemedier og samfunnsformasjoner.
 • har kunnskap om forholdet mellom medieutvikling / media påvirkning, og dannelse/gjendannelse av identitet.
 • har kunnskap om den teknologiske medieutviklingen fra radio, TV, nettaviser til sosiale medier, koblet opp mot meningsdanning, påvirkning, offentlighet og identitet.

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å anvende faglig kunnskap for å belyse problemstillinger som ligger til grunn for den praktiske- og teoretiske forståelsen av medieutviklingen
 • kan vise til hvordan samfunnsendringer har påvirket kommunikasjon og hvordan mediene påvirker samfunnet.
 • kan reflektere over hvilken rolle mediene har i samfunnet og hvordan informasjonsoverskuddet, nye medier og fremveksten av profesjonelle kommunikasjonsaktører medfører utfordringer i utvikling av kommunikasjonsløsninger.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en forståelse av hvilken rolle mediene har hatt, og har i samfunnsutviklingen både i relasjon til den offentlige debatten, og i relasjon til individer.
 • kan vurdere kritisk forståelsen av massemedienes rolle i dagens samfunn.
 • kan forklare hvordan utviklingen i massemediene reflekterer og former virkeligheten vi lever i, illustrert gjennom vår kultur og kommunikasjon.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

190

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene, samt besøk på politiske institusjoner.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Lule, Jack. 2010. Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass Communication. Ebok. [Legges ut på Luvit av emneansvarlig. For mer info om forfatterskap: https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=143 ]

Samlet sidetall/pensum

761 sider

Anbefalt litteratur

Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl. 2003. Norsk mediehistorie. Oslo. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215013534.

Bolter, Jay David og Richard Grusin. 2007. «The World Wide Web». Side 328-335 i David Crowley og Paul Heyer: Communication in History: Technology, Culture, Society. London: Pearson. 

Gripsrud, Jostein. 2015. Mediekultur, mediesamfunn. Side 13-64. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 38 sider.