Innhold

Grunnleggende tilnærmingsmåter til etikk og moralfilosofi

Samfunnsoppdraget

Vær Varsom-plakatens oppbygging og innhold

Pressens selvjustisordning

Mediejuss (personvern, erstatningsrett, åndsverkslovgivningen, fotojuss, markedsføringsrett)

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten forstår de grunnleggende trekkene ved de sidene av etikken som er særlig relevant for publiseringsvirksomhet, konsekvensetikk, pliktetikk diskursetikk og dydsetikk samt har inngående kunnskap om Vær Varsom-plakaten og dens anvendelse.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om rettslige forhold knyttet til journalistikk og annen publisering som faller utenfor det tradisjonelle pressebegrepet slik som innlegg på sosiale medier, blogger m.m.

Kandidaten har tilegnet seg basiskunnskaper i de deler av Straffeloven, Erstatningslovens bestemmelser om ærekrenkelser, Åndsverksloven (spesielt for bestemmelser vedr. fotojuss) og Markedsføringsloven som omhandler pressen.

Kandiadten har god kjennskap til pressens organisasjoner og selvjustisordningen.

Ferdigheter

Kandidaten kan reflektere over etiske dilemmaer i presseetikken - muntlig som skriftlig. Kandidaten kan også trekke linjer fra utvalgte klassiske saker innen presseetikk og pressejuss til dagsaktuelle problemstillinger og kunne analysere og begrunne standpunkter i saker som behandles i Pressens Faglige Utvalg. Som reporter/kommentator i rettssaker kan kandidaten opptre sikkert, kjenne til sine rettigheter, men også begrensinger i utøvelsen av det journalistiske håndverket.

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan kommunisere med kolleger og representanter for mediene på en måte som etterlater et profesjonelt inntrykk og kunnskap om presseetikk og pressejuss. Kandidaten er i stand til å reflektere samt argumentere kritisk og uredd over egen og andres tekstproduksjon. 

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Undervisningsformen er i hovedsak bygget opp tradisjonelle forelesninger i emnet samt gruppearbeid, der det legges betydelig vekt på samtaler og debatt for å oppøve evnen til refleksjon. 

Anbefalt tidsbruk

170

Arbeidslivstilknytning

I løpet av semesteret vil studentene møte (fysisk eller via strømming) representanter for pressen, presseorganisasjonene samt juridisk kompetanse innenfor deler av medieretten.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Brurås, Svein. 2014. Etikk for journalister. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: ISBN9788245016338. S. 11-339. Pris: ca 479,-

 

Øy, Nils E. 2013. Medierett for journalister. Oslo: Cappelen Damm AS /Utgivelse IJ-forlaget. ISBN: 9788271473600. S. 23-435. Pris: 499,-

Samlet sidetall/pensum

739

Anbefalt litteratur

Grimstad, Carl-Erik. 2008. Privatlivets ufred. Oslo: IJ-forlaget. ISBN: ISBN9788271472894.

 

Melnæs, Håvard. 2007. En helt vanlig dag på jobben. Oslo: Kagge Forlag. ISBN: 9788248907312.

 

NOU 1999:27. Ytringsfrihed bør finde Sted: Forslag til ny Grunnlov §100. Justis- og beredskapsdepartementet. [Lesedato: 25. april 2016: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-27/id142119/ ]

 

Rønningen, Sigurd Smidesang og Reidar Mide Solberg. 2007. Kaptein Memo, Oslo: Kagge forlag. ISBN: 9788248906902.