Innhold

Emnet er en introduksjon til akademisk skriving og vitenskapsteori.

Videre skal emnet bevisstgjøre studenten i bruk av egnede verktøy i en designprosess, og gi studenten en plattform i forhold til bevisstgjøring av egen identitet som designer. Studenten skal kunne utvikle, gjennomføre og reflektere over egen læringsprosess.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskap om...

 • krav som stilles til skriftlige oppgaver ved Høyskolen Kristiania, samt evne til å lese og bruke akademiske tekster generelt
 • ulike vitenskapsfilosofiske tradisjoner, og hvordan vitenskapsteoretiske utfordringer påvirker forskning
 • tekst som prosessverktøy i analyse og observasjon
 • metode for kartlegging av brukers behov
 • verktøy for research og informasjonsinnhenting
 • skolens pedagogiske verktøy  

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • skrive en oppgave i tråd med Høyskolen Kristiania sine akademiske prinsipper
 • bruke Høyskolen Kristianias bearbeidelse av Chicagomanualen
 • anvende idéutviklingsprosesser
 • bruke tekst som verktøy i observasjoner og analyser
 • gi respons til medstudent både skriftlig og muntlig
 • reflektere over egen læringsprosess  

Generell kompetanse:

Kandidaten kan...

 • arbeide strukturert i et designprosjekt
 • ha innsikt i skolens pedagogiske verktøy
 • reflektere over egen læringsprosess og kunne justere disse under veiledning
 • forstå hvordan en vitenskapelig og metodisk tilnærming bidrar til økt kunnskap innen et fagfelt

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

170

Arbeidslivstilknytning

Ikke relevant

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Biblioteket ved Høyskolen Kristiania. Skrive og henvise. Lesedato 22. april 2016: http://biblioteket.kristiania.no/skrive-og-henvise/

 

Ching, Francis D.K. og Binggeli, Corky. 2012. Interior Design. 3. utg. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 9781118090718 Sider: 1-121, 317-352 Pris: ca. 499,-

 

Klingenberg, Ellen. 2015. Interiørarkitektur. Oslo: Spartacus forlag AS. ISBN: 9788230401644. Sider: 18-33 + 45-59. Pris: ca 449 kr.

 

Norges Kreative Høyskoles formelle krav innleveringer. Dokument lastes ned fra LUVIT.

 

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: Fra idé til fagoppgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 9788205470989. Sider: 120 sider. Pris ca. 298,-

 

Thurén, Torsten. 2009. Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 9788205384064. Sider: 294. Pris ca. 318,-

Samlet sidetall/pensum

Samlet antall sider: 564.

Anbefalt litteratur

Språkrådet. Ordbøker og nettressurser. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/Soek/

 

Språkrådet. Skriveråd. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/.

 

Språkrådet. Skriveregler. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/