Innhold

Emnet har fokus på bærekraftighet og de økonomiske aspektene knyttet til planlegging og gjennomføring av bærekraftige designløsninger.  

Videre skal emnet fokusere på den estetiske delen av bærekraftighet slik at overgangen fra et forbrukersamfunn til et fremtidsrettet bærekraftig samfunn blir et naturlig alternativ.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv som en del av samfunnet og økosystemet med det ansvaret som dette innebærer som designer.  

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kunnskap om sammenhengen mellom miljø og menneskelige verdier
  • har kunnskap om sammenhengen mellom økonomi og bærekraftig utvikling
  • har kunnskap om beregning og måling av et miljøsertifisert interiørprosjekt
  • har kunnskap om formidling av bærekraftighet gjennom interiørløsninger  

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende bærekraftige verktøy i designprosessen
  • kan anvende arealeffektiv planlegging og universell utforming
  • kan velge riktig materialbruk i forhold til miljø og samfunn
  • kan anvende problemanalyse med fokus på bærekraftighet  

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan integrere bærekraftighet og universell utforming i konseptuelle løsninger
  • kan samarbeide i bransjerelaterte team for å gjennomføre bærekraftige løsninger

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme problemstilling.

Pensumlitteratur

Hawken, Paul. 2010 The ecology of commerce [revised edition]: a declaration of sustainability. New York: Harper Business. ISBN: 9780061252792. Ca 200 sider

                                                                                

NGBC (Norwegian Green Building Council). 2012. BREEAM NOR ver.1.1: teknisk manual. [BREEAM-standard, SD 5066A: ISSUE 1.1]. [Elektronisk tilgjengelig via NGBC: http://ngbc.no/wp-content/uploads/2015/09/BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1_0.pdf ] Ca 380 sider

Samlet sidetall/pensum

580 sider

Anbefalt litteratur

Berge, Bjørn. 2009. The Ecology of building materials. 2. utg. Amsterdam: Elsevier. 427 sider. ISBN: 9781856175371