Innhold

 • Visjon, mål og strategi i virksomheten
 • Posisjonsstrategier
 • Ressursbasert strategi
 • Hva er strategisk HR
 • Strategiprosesser
 • Strategisk bemanningplanlegging
 • Jobbanalyser og jobbdesign
 • Rekruttering, utvelgelse og mottak av nye ansatte
 • Kompetanse- og lederutvikling
 • Prestasjonsledelse, -måling og medarbeidersamtaler
 • Rettslige rammer for HR
 • Deltakelse, medvirkning og ulike tilknytningsformer til arbeid
 • Lønn og belønning
 • Arbeid og helse
 • Organisering av HR
 • Beste praksis og beste tilpasning innen HR

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studentene har tilegnet seg kunnskaper om fagområdets status og historiske utvikling.
 • Studentene kan redegjøre for ulike virksomhetstrategiske utgangspunkt.
 • Studentene kan redegjøre for hvordan HR-funksjon og -praksis bidrar til virksomhetens måloppnåelse, verdiskapning og lønnsomhet.
 • Studentene kan redegjøre for hvordan HR-funksjonen, gjennom HR-praksiser bidrar til å utvikle organisasjonens kapabiliteter og kapasiteter.
 • Studentene kan vurdere ledelse og organisering av HR og personalfunksjonen i ulike organisasjonsformer.
 • Studentene har kunnskap om de administraive arbeidsområdene i personallledelse.
 • Studentene kan redegjøre for partssamarbeidets utvikling og betydning i norsk arbeidsliv
 • Studentene har også en forståelse av de rettslige rammene i personalledelse.

Ferdigheter

 • Studentene kan bruke de teoriene og perspektivene som inngår i pensum til å identifisere problemstillinger innen strategisk HR.
 • Studentene kan videre analysere situasjoner i ulike virksomheter og anbefale strategiske veivalg innenfor rekruttering, opplæring, utvikling og avvikling av de menneskelige ressursene.
 • Studentene kan diskutere hvordan HR-praksiser kan bidra til å realisere virksomhetens overordnede mål, og de kan utvikle HR-strategier.
 • Studentene kan anvende lover og avtaler i personalorienterte problemstillinger. 

Generell kompetanse

 • Studentene kan identifisere og reflektere kritisk rundt problemstillinger knyttet til ledelse og styring av menneskelige ressurser.
 • Studentene har kompetanse til å drøfte ulike konsekvenser som HR-strategier kan ha for menneskene i organisasjonen.
 • Studentene har innsikt i hvordan menneskelig kapital kan være vanskelig å styre, og at mennesker er en uensartet, autonom og heterogen ressurs.
 • Studentene kan anvende og formidle fagstoff i tråd med akademiske standarder på bachelornivå.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som forelesninger. Det skal også gjennomføres en konferansedag med ulike innlegg knyttet til temaet «HR-strategi». Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side, inkludert gjennomføring av et praktisk simuleringscase.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Buckingham, Marcus og Ashley Goodall. 2015. "Reinventing Performance Management." Harvard Business Review, 93(4): 40-50. 13 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101710288&site=ehost-live&scope=site ]

 

Johansen, Olav og Helene Sætersdal. HR og personalledelse. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2017. ISBN: 9788245021646. Pris: 499,-. 300 sider.

 

Roos, Gøran, m.fl. 2013. Strategi: En innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1453-2. 482 sider. Pris kr 569,-.

 

Ulrich, Dave.  2014."The future targets or outcomes of HR work: Individuals, organizations and leadership." Human Resource Development International, 17(1):1-9. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=94240519&site=ehost-live&scope=site ]

 

Digitalt kompendium i emnet STH1100 Strategisk HR legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Ulrich, Dave et.al. 2012. Global HR Competencies: Mastering Competitive Value from the Outside-In. Chapter 1: Overview and Logic. New York: McGraw-Hill. ISBN 9780071802680. 11 sider.

Samlet sidetall/pensum

815 sider

Anbefalt litteratur

Barney, Jay. 2014. Gaining and substaining Competitive Advantage. 4. utg.Boston: Pearson Education. ISBN 978-1-292-02145-4.

 

Barney, Jay. 2014. Gaining and substaining Competitive Advantage. 4 utg. Boston: Pearson Education. ISBN 978-1-292-02145-4.

 

Barney, Jay. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.

 

Boxall, Peter og John Purcell. 2016. Strategy and Human Resource Management. 4. utg. ISBN 978-1-137-40763-4.

 

Kuvås, Bård og Anders Dysvik. 2016. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2000-7.

 

Larsen, Henrik Holt. 2010. Human resource management: Licence to work, arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. utg. Holte: Valmuen. ISBN: 9788788741209.

 

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal. 2016. Strategisk HRM 1. Cappelen Damm.  ISBN: 9788202493974.

 

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal. 2016. Strategisk HRM 2. Cappelen Damm.  ISBN: 9788202522902.

 

Porter, Michael E. 1992. Konkurransefortrinn. Oslo: Tano. ISBN: 9788251829496.