Innhold

Emnet skal gi innføring i prosjektteori. Temaer som blir tatt opp vil være:

  • prosjekt som arbeidsform og kjennetegn
  • når prosjekt er egnet organisasjonsmåte, organiseringsformer og typer
  • initiering av prosjekt i mandat
  • faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus
  • prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov, budsjett, prosjektnedbrytningsstruktur (PNS/WBS), framdriftsplanlegging, milepælsplanleggingoppfølging og styring av prosjekter
  • risiko og usikkerhetshåndtering(risk management)
  • prosjektlederrollen
  • utvikling kultur og prosjektteam
  • kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming i forhold til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjon. Videre skal studenten ha innsikt i prosjekters natur som grunnlag for å kunne ta i bruk nødvendige metoder og verktøy.

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne initiere og planlegge prosjekter, velge fremgangsmåte og effektive virkemidler. Studenten skal kunne anvende grunnleggende metoder og verktøy for å kunne planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid.

 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne forstå hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen. Studenten skal også utvikle forståelse for hvordan prosjekt kan bidra til å fremme måloppnåelse, arbeidsinnsats, god kommunikasjon og samspill. Studenten skal også utvikle kompetanse som gjør han/henne i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten skal forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk og resultat.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Studiet er basert på arbeid med pensum og et omfattende case. Studentene arbeider i prosjektgrupper og utfordres i å løse oppgaver i alle faser av et prosjekt. Dette innebærer alt fra nedsettelse av mandat, utvikling av prosjektplan, fremdriftsplan, milepælsplan, rapporteringssystemer og organisering av arbeidet til levering av ferdig resultat.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli nyttet eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen. I tillegg vil man søke å gi studentene mulighet til å arbeide med reelle case i samarbeid med eksterne oppdragsgivere fra næringslivet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Skattum, Knut og John Hatling. 2004. Veien til prosjektsuksess. Langhus: Norsk forening for prosjektledelse. ISBN: 9788291341811. Sider: 175. Pris 120,-. [Kjøpes via Norsk Forening for Prosjektledelse: http://prosjektledelse.org/boker-tidsskift/bestilling-av-boker-og-tidsskrift/ ]

 

Skyttermoen, Torgeir og Anne Live Vaagaasar. 2015.Verdiskapende prosjektledelse. Cappelen Damm. ISBN: 9788202410865. Sider: 432. Pris: ca. 579,-.

Samlet sidetall/pensum

607 sider.

Anbefalt litteratur

Jessen, Svein Arne. 2002. Prosjektadministrative metoder. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788200128397.

 

Kolltveit, Bjørn J., Torger Reve og Jon Lereim. 2009. Prosjekt: Strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215014241.