Innhold

Fokus i emnet og undervisningen vil være knyttet til faktorer som inngår i psykososialt arbeidsmiljø og hva som skaper et godt arbeidsmiljø.

Emnet skal gi studenten en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Temaer som blir tatt opp er: Psykososialt arbeidsmiljø, jobbholdninger og trivsel på arbeidsplassen. Personlighet og mangfold. Ulike tilnærminger til begrepet motivasjon. Mellommenneskelig kommunikasjon og den gode medarbeidersamtalen. Stressteorier og forskning på mobbing på norske arbeidsplasser. Omstilling. Persepsjonspsykologi og attribusjonsteorier. Fordommer og diskriminering. Mellommenneskelige konflikter og konfliktløsning. Forskning rundt arbeidsgrupper og team.

Emnet vil også omhandle omstilling, stress og helse i arbeidslivet, mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan man kan gjennomføre medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøkartlegging.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha kunnskap om og begrepsforståelse for sentrale arbeidspsykologiske temaområder, og innsikt i hvordan mennesker handler individuelt og i grupper i organisasjoner. Studenten vil få en innføring i temaer som motivasjon og jobbengasjement, persepsjon og attribusjonsteorier, personlighet, kommunikasjon, stress, gruppepsykologi, mangfold, konflikt og konflikthåndtering.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne ha lært grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi og ha fått verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder. Studenten skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien, identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell forskning på arbeidspsykologi for å håndtere disse.

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne kunne utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til arbeidslivet med andre, med bakgrunn i kunnskapen om arbeidsmiljø og psykologi. Studenten skal kunne formidle teorier rundt arbeidspsykologi, samt ha innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til hvordan mennesker i organisasjoner fungerer individuelt og i grupper.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. Det vil også gjennomføres et simuleringscase.

Det forventes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil i undervisningen bli lagt vekt på å eksemplifisere teorier ved hjelp av praktiske eksempler.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Pensumlitteratur

Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2015. Psykologi i organisasjon og ledelse. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1449-5. Pris: ca. 589,- (Kapitler: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12) Sider: 200

 

Einarsen, Ståle og Anders Skogstad (red.). 2011. Det gode arbeidsmiljø. 2. utg, Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245009804. Pris: 569,- (Kapitler: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 og 19) Sider: 317

 

Kuvaas, Bård & Anders  Dysvik. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget. (kapittel 9) Sider: 18. [Gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart]

 

Undebakke, KG., ST. Innstrand, KS. Anthun, og M. Christensen. 2014. ARK : Arbeidsmiljø-og klimaundersøkelser: Hvem - Hva - Hvordan. Trondheim: Senter for helsefremmende forskning HIST/NTNU. Rapport 2014/04. 62 s.  [Gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart]

Samlet sidetall/pensum

597 sider

Anbefalt litteratur

Brochs-Haukedal, William. 2010. Arbeids- og lederpsykologi. 8. utg. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202287030

         

Furnham, Adrian. 2005. The Psychology of behavior at work:The individual in the organization. 2. utg. Hove: Psychology press. ISBN: 9781841695044.