Innhold

Hovedinnhold i dette emnet er:

 • Implementering og drift av strategisk Revenue Management
 • Kapasitetskontroll, modeller og metoder
 • Anvendelse av Revenue Management ovenfor den private og profesjonelle forbruker
 • Prisstrategier
 • Pris og verdikommunikasjon
 • Verdibasert strategisk prising
 • Strategisk prising i den digitale økonomien og distribusjonslandskapet, teori og modeller
 • Dynamisk prising som strategisk verktøy i Revenue Management
 • Prising og konkurransesituasjoner
 • Casestudier fra ulike deler av hospitality bransjen 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvilke inntektsmuligheter strategisk bruk av Revenue Management gir
 • har kunnskap om de strategiske sammenhengene mellom kompetanseområdene salg, markedsføring og Revenue Management som instrumenter for inntektsoptimering i hotell- og reiselivsbransjen
 • har kunnskap om hvordan strategisk prising utøves i praksis, og kan gjøre rede for hvordan strategisk prising kan utøves både mot private og profesjonelle forbrukere

Ferdigheter

Studenten...

 • kan redegjøre for Revenue Management på strategisk nivå
 • kan bidra faglig ved implementering av Revenue Management i en reiselivsbedrift, som for eksempel hotell, restaurant, bilutleie, transport og ulike typer event/ arrangementer
 • kan utføre prisanalyser og konkurrentanalyser i forbindelse med utøvelsen av Revenue Management

Generell kompetanse

Studenten..

 • forstår hvordan Revenue Management kan anvendes strategisk, og hvordan ulike fagområder som drift, salg og markedsføring påvirker arbeidet med å sikre tilfredsstillende økonomiske resultater for bedriften
 • har innsikt og forståelse for hvordan anvendelse av Revenue Management kan anvendes i ulike deler av hospitality bransjen

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Det vil bli benyttet casestudier fra reiselivsbransjen underveis i kurset.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det legges vekt på at emnet har nærhet til aktuelle bransjer som praktiserer Revenue Management på et strategisk nivå. Relevante fagressurser fra reiselivsbransjen vil bidra som eksterne foredragsholdere underveis i faget. Det vil også bli jobbet med relevante og reelle Revenue Management caser fra hotellbransjen underveis i emnet. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

McGuire Kelly A. 2015. Hotel Pricing in a Social World: How to Drive Value in the Digital Economy. 1. edition. Wiley ISBN 978-1119129967. 352 sider.

Nagle, T.T., G. Müller. 2018. The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profit. 6. edition. New York: Routledge. ISBN 9781138737518. 331 sider.

Samlet sidetall/pensum

683 sider

Anbefalt litteratur

Fyall, Legoherel og Poutier. 2013 Revenue management for hospitality and tourism. Goodfellow Publishers, ISBN-13: 978-1908999498.

McGuire, Kelly. 2015. Hotel Pricing in a Social World: Driving Value in the Digital Economy. Wiley; 1 edition. ISBN-13: 978-1119129967