Innhold

Følgende nivå inngår:

Individnivå

 1. Personlige endringsprosesser
 2. Personlig omdømme
 3. Mellommenneskelig kommunikasjon
 4. Personlig suksess i endringsprosesser

Organisasjonsnivå

 1. Taus kunnskap
 2. Kunnskapsarbeiderens produktivitet
 3. Organisatorisk læring
 4. Innovasjonskultur og innovasjonsstrategi
 5. Lean og endringsprosesser

Samfunnsnivå

 1. Kunnskapssamfunnet og endring
 2. Verdiskapningsprosesser i kunnskapsøkonomien
 3. Juridiske rammevilkår for endring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • har kunnskap om hvordan en leder endringer med fokus på mellommenneskelige prosesser.
 • kjenner til hva som kan skape motstand mot forandring
 • har innsikt i hvordan en kan utvikle mellommenneskelige prosesser i en organisasjon, for å få til endringsprosesser
 • har kunnskap om organisasjonens plass i samfunnet og samspillet mellom samfunnsendringer, endringer i organisasjonen og endringer av mellommenneskelige relasjoner

 

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan benytte seg av ulike metoder for endring
 • kan analysere behov for endring og være deltakere i endringsprosjekt

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over viktigheten av endringsprosesser i den globale kunnskapsøkonomien
 • kan tenke kritisk rundt endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå
 • har innsikt i moralske problemstillinger knyttet til endringsledelse

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Gjennomføring av en prosjektoppgave som omhandler endringsprosjekter i næringslivet vil utgjøre en vesentlig del av arbeidsinnsatsen til studentene og legges inn som en del av undervisningsopplegget. Undervisningen skjer i seks bolker á fire dager, med seks timer pr. dag. Det vil bli lagt opp til seminarer (10 seminarer á 1 time) hvor studentene i grupper presenterer tema, problem og problemstillinger fra pensum, for klassen i plenum.

Anbefalt tidsbruk

872 timer

Arbeidslivstilknytning

Næringslivskontaktene skjer ved studentenes arbeid med prosjektoppgaven. Studentene skal velge en virksomhet hvor de skal delta i endringsprosjekt, eller analysere endringsprosjekt som allerede er gjennomført. Prosjektoppgaven vil bli presentert for den aktuelle virksomheten, og studentene skal innarbeide tilbakemeldingen i den endelige prosjektoppgaven.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Erlien, Bente. 2006. Intern kommunikasjon: Planlegging og tilrettelegging. 4. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215011172. Sider: 328. Pris: 429,-

Hennestad, Bjørn W., Øivind Revang og Fred H. Strønen.2012. Endringsledelse og ledelsesendring. 2. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215019864. 220 sider. Pris: 389,-

Johannessen, Jon-Arild og Bjørn Olsen. 2008. Positivt lederskap: Jakten på de positive kreftene. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245007015. Sider: 337. Pris: 519,-

Karp, Tom. 2014. Endringer i organisasjoner. Oslo: Cappelen-Damm. ISBN: 9788202394813. Sider: 300. Pris: 489,-

Kotter, John P. 2012. Leading Change. Boston, Mass.: Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422186435. Sider: 208. Pris: 279,-

Sennett, Richard. 2001. Det fleksible mennesket: Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788276747331. Sider: 200. Pris: ca. 379,-

Tanggaard, Pål. 2016. Prosesslederboka. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN: 9788244622813 (207 sider) Pris: ca 398,- [Kjøpes via nettsiden til Kommuneforlaget: https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244622813__Prosesslederboka.aspx ]

Samlet sidetall/pensum

Ca. 2000 sider, og i tillegg ca 600 sider selvvalgt pensum som studentene selv velger. Dette pensumet skal benyttes i skriftlig hjemmeeksamen i gruppe. Gruppen skal legge ved listen av det selvvalgte pensum i oppgaven/hjemmeeksamen (som vedlegg) med begrunnelse for hvorfor det er valgt og hvordan det er benyttet i oppgaven.  

Anbefalt litteratur

Beer, Stafford. 1985. Diagnosing the system for organizations. New York: Wiley. ISBN: 9780471951360.

 

Benhabib, Seyla. 1992. Situating the self: Gender, community and post modernism in contemporary ethics. Cambridge: Polity. Press. ISBN: 9780745610597.

 

Benhabib, Seyla. 1994. Autonomi och gemenskap. Daidalos: Gøteborg. ISBN:9789171730121.

 

Csikszentmihaly, Mihaly. 2012. God forretning. Århus: Klim. ISBN: 9788771290042.

 

Dawson, Roger. 2010. Secrets of power negotiating: inside secrets from a master negotiator. Rev. utg. USA: Career Press. ISBN: 9781601631398.

 

De Bono, Edward. 1996. Serious creativity: using the power of lateral thinking to create new ideas. New York: Harper Business. ISBN: 9780091939700.

 

Goleman, Daniel. 2006. Emotional intelligence. New York: Bantam Books. ISBN: 9780553804911.

 

Grennes, Carl Erik. 1999. Kommunikasjon i organisasjoner: innføring i kommunikasjonsteori og kommunikasjonsteknikker. Oslo: Abstrakt forl. ISBN: 9788279350040.

 

Heermann, Barry. 1997. Building team spirit: Activities for inspiring and energizing teams. USA: McGraw Hill. ISBN: 9780070284739.

 

Heath, Chip og Dan Heath.  2011. Switch: How to change things when change is hard. London: Random. ISBN: 9781847940322.

Kahneman, Daniel. 2013. Tenke, fort og langsomt. Oslo: Pax. ISBN: 9788253036465. Sider: 551. Pris: 199,-

Laborde, Genie Z. 1995. Influencing with integrity: management skills for communication and negotiation. Crown House Publishing: Wales. ISBN: 9781899836017.

 

Landsberg, Max. 2003. The tools of leadership: vision, inspiration and momentum. London: Profile Books. ISBN: 9781861976604.

 

Merlevede, Patrick E., Denis Bridoux og Rudy Vandamme. 2001. 7 Steps to emotional intelligence. Wiltshire: Crown House Publishing. ISBN: 9781899836505.

 

Rolf, Bertil. 1991. Profession, tradition och tyst kunskap: en studie i Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens tysta dimension. [Gyttorp]: Nya Doxa. ISBN: 9789188248091.

 

Einarsen, Ståle og Harald Pedersen. 2007. Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788210049200.

 

Senge, Peter M. 2005. Presence: Exploring profound change in people, organizations and society. New York: Nicolas Brealy. ISBN: 9781857883558. Sider: 304. Pris: 199,-

 

Weick, Karl E. og Kathleen M. Sutcliffe. 2007. Managing the unexpected: resilient performance in an age of uncertainty. 3. utg. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN: 9781118862414.

 

Whiteley, Philip. 2002. Motivation. Oxford: Capstone. ISBN: 9781841122090.

Bang, Henning (2011): Organisasjonskultur

Gratton, Lydia (2011): The shift. The future of work is already here

Liker & Convis (2011): The Toyota way to lean leadership. Acheiving and sustaining excellence through leadership development.

Meyer & Stensaker (2011): Endringskapasitet   Artikler:

Bastesen & Nesheim (2008): Bemanningsutfordringer i oppstartsfasen. Fra idealistisk kunstnerverksted til formell organisasjon.

Burns & Stalker (1961): Mechanistic and organic systems.

Cohen & Levinthal (1998): Absorptive capacity: A New Perspective on Learning and Innovation

Duncan, Robert (1972): Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty

Duncan, Robert (1979): What is the right organizational structure?

Greiner, Larry (1998): Evolution and revolution as organizations grow

Pondy, Louis (1967): Organizational conflict. Concepts and models.

Quinn & Cameron (1983): Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness. Some preliminary evidence.

Tushman & O´Reilly (1996): Ambidextrous organizations. Managing evolutionary and revolutionary change.