Innhold

I dette emnet får studentene innføring i begreper, teorier og modeller innen markedsføringsledelse. Det legges vekt på å dekke forholdsvis vidt for å gi den nødvendige oversikten over markedsføringsledelse. Den viktigste rammen er selve markedsplanen - med de sentrale begreper og modeller som det er naturlig å bruke i arbeidet med en slik plan, og den markedsorienteringen som springer ut av en slik plan.

 

Aktuelle emner:

Markedsføringens begreper og perspektiver

Markedsorientert ledelse

Markedsplanleggingsprosessen

Markedsanalyse

Mål og strategier

Kundeanalyser

Konkurrentanalyser

Analyse av bedriftens makroomgivelser

Internanalyse av bedriftens resurser

Segmentering og målgruppeutvelgelse

Posisjonering og bruk av markedsføringsmiksen

Salg, kunde- og serviceledelse

Produkt- og merkeledelse

Segmentering og målgruppeutvelgelse

Tjenestemarkedsføring

Produktutvikling

Konkurransestrategier

Markedskommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om de grunnleggende prosessene i markedsføringsledelse.
 • Kandidaten har kunnskap om sentrale begreper og modeller innenfor fagområdet
 • Kandidaten forstår hva det betyr å være kunde- og markedsorientert
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan markedsføringsfaget skaper et rammeverk der flere andre bedriftsøkomiske emner inngår
 • Kandidaten kjenner til hvordan bedrifter inngår i en verdikjede der aktører er avhengige av hverandre for å kunne levere verdi til kundene.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak
 • Kandidaten kan anvende modeller, verktøy og begreper som inngår i markedsføringsledelse
 • Kandidaten kan jobbe strategisk og planmessig for å identifisere de utfordringene en bedrift står overfor
 • Kandidaten kan utarbeide taktiske og operative tiltak som kan løse de utfordringene bedriftene står overfor
 • Kandidaten kan skaffe seg innsikt om kunders behov og konkurrenters aktiviteter

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan jobbe strukturert og systematisk for å nærme seg utfordringer på en analytisk måte
 • Kandidaten kan identifisere og formulere problemstillinger, og vite hvordan informasjon som kan belyse disse problemstillingene kan innhentes

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i HR- og personalledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger og interaktive oppgaver. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet

Anbefalt tidsbruk

Ca. 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Dette er et grunnkurs, så det vil ikke være direkte kontakt med næringslivet. Men det inngår mange praktiske eksempler og oppgaver underveis.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av tre obligatoriske innsendingsoppgaver.

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen

Pensumlitteratur

Kotler, Philip og Kevin K. Keller. 2016. Markedsføringsledelse. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205472808. Utvalgte kapitler, ca. 720 s. Pris: ca 799,-  

Samlet sidetall/pensum

720 sider.

Anbefalt litteratur

Kotler, Philip og Kevin Lane Keller.  2012. Marketing Management. 14. utg. Upper Saddle River: Pearsom Prentice Hall. ISBN: 9781292092621.