Innhold

Emnet er en innføring i grafisk design som narrativt verktøy i trykte medier, med utgangspunkt i en redaksjonell kontekst.

Med en konseptuell tilnærming til historiefortellende design i trykte medier, fokuserer emnet på mulighetene som ligger i format, taktilitet, og interaksjon. Emnet gir en videreføring av dramaturgi, narrative virkemidler, typografi, bildekommunikasjon og layout i trykte medier. Studentene får i dette emnet også en grunnleggende innføring i visualisering av data.

Emnet gir også en innføring i å gjøre dokumenter klare til trykksakproduksjon. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om tolking av tekst og innhold
  • har kunnskap om tekst, bilder, dramaturgi, materialer og format som narrative virkemidler
  • har kunnskap om toneangivende miljøer innen nyskapende historiefortellende design i trykte medier

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utvikle konsept, skaffe og tilrettelegge innhold og designe en historiefortellende løsning for trykte medier
  • kan benytte emnebetoning som virkemiddel i en historiefortellende designløsning

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan fortelle en historie i trykte medier med bevisst bruk av visuelle virkemidler basert på et strategisk utgangspunkt

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design  

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, veiledning

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 4 (fire) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Innleverte prosjektbesvarelser fra hjemmeeksamen

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme problemstilling

Pensumlitteratur

Caldwell, Cath og Yolanda Zappaterra. 2014. Editiorial Design: Digital and Print. London: Laurence King. [ISBN: 9781780671642. 240 sider. Pris ca. 279,-]

Lupton, Ellen. 2010. Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. New York: Princeton Architectural Press. [ISBN: 9781568989693. 224 sider. Pris ca. 219,-]

*McCue, Claudia. 2012. Print Production Fundamentals. Lynda.com. Lesedato 21. april 2016: http://www.lynda.com/course-tutorials/Print-Production-Fundamentals/100221-2.html [(4 t 26 min opplæringsvideo) )Pris ca 215 kroner for tilgang i en måned. 

Rannem, Øyvin. 2012. Typografi og skrift. 2. utg. Oslo: Abstrakt [Kap. 6-12. Totalt 132 sider]. [ISBN: 9788279353430. (Pris ca. 445,- men er samme bok som i emnet «Design for lesing i trykte medier»)]

Aarønes, Lars. 2007. Sjanger: Bruksbok for journalister. Oslo: Komma. [ISBN: 9788292218143. 168 sider. Pris ca. 369,-]

*Ved tegning av årsabonnement på Lynda.com går den månedlige kostnaden noe ned. Innhold fra Lynda.com er del av pensum i flere emner på Bachelor i grafisk design.

Samlet sidetall/pensum

764 sider

Anbefalt litteratur

Franchi, Francesco. 2013. Designing News: Changing the World of Editorial Design and Information Graphics. Berlin: Gestalten. 240 sider.