Innhold

Emnet går over et helt semester og består av teori- og metodeundervisning, samt et større, selvvalgt fordypningsprosjekt. 

Den teoretiske delen vil samle de teoretiske trådene fra de to første studieårene, for å gi et overblikk over sentrale teorier og metoder som er relevante for praktiserende grafiske designere. 

I det praktiske fordypningsprosjektet skal hver student velge et tema hen interesserer seg for, som utforskes gjennom en designprosess. Målet er at studentene skal tilegne seg en større bevissthet om designeres arbeidsprosess, og at de skal kunne uttrykke sin faglige refleksjon-i-handling med et fagspråk. Resultatet av fordypningsprosessen er en designløsning med høy relevans til problemstillingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

  • har kunnskap om teoretiske modeller, begreper og kriterier som er sentrale for grafisk design-praksis
  • har kunnskap om de viktigste metodene innen praksisbasert designforskning, med vekt på 'kunstnerisk utviklingsarbeid'

Ferdigheter

Studenten ...

  • kan planlegge og gjennomføre faglig komplekse prosjekter 
  • kan benytte seg av fagets etablerte beste praksis i gjennomføring av praktiske designprosjekter 
  • kan anvende relevante metoder fra designforskning til å løse teoretiske og praktiske problemstillinger
  • kan gjennomføre et prosjekt med en selvvalgt fordypning 
  • kan presentere et praktisk prosjekt for andre underveis i prosessen 

Generell kompetanse

Studenten ...

  • kan reflektere over dagsaktuelle utfordringer og tematikk knyttet til fagområdet grafisk design
  • kan reflektere over designprosessen og egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne etter veiledning og tilbakemelding 
  • kan bruke ny og aktuell fagkunnskap i egne prosjekter 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Den teoretiske delen (ca. 1/4 av undervisningen i emnet) gjennomføres med forelesninger, øvingsoppgaver og refleksjons- og diskusjonsaktiviteter.

Den praktiske fordypningsdelen (ca. 3/4 av undervisningen i emnet) gjennomføres i hovedsak gjennom et omfattende, selvvalgt designprosjekt hvor presentasjoner, medstudentrespons og veiledning utgjør hoveddelen av undervisningen.

Det gjennomføres også praktiske workshops i forbindelse med oppstart av emnets to deler.

Eksamen i emnet er todelt: (1) Den teoretiske delen avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen. (2) Den selvvalgte fordypningsdelen avsluttes med en mappeinnlevering hvor det store designprosjektet, samt et utvalg av workshopresultatene, skal leveres.

Det vil i løpet av semesteret bli gitt arbeidskrav, som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Informasjon om arbeidskrav gis ved emnets oppstart.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

*Kontinuasjon av eksamensdel mappe: kontinuasjon gjennomføres individuelt over én kalenderuke og med nytt mappekrav.

Pensumlitteratur

Berger, John. 2008. Ways of Seeing. London: British Broadcasting Corporation and Penguin Books. ISBN: 9780141035796. 176 sider.

Davis, Meredith. 2012. Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500290491. 256 sider.

Mendelsund, Peter. 2014. What We See When We Read. New York: Vintage. ISBN: 9780804171632. 448 sider.

Noble, Ian og Russell Bestley. 2016. Visual Research: An Introduction to Research Methodologies in Graphic Design. 3. utg. London: Fairchild Books. ISBN: 9781474232906. 228 sider.

Samlet sidetall/pensum

1108 sider

Anbefalt litteratur

Barthes, Roland. 2013. Mythologies. New York: Hill and Wang. ISBN: 9780099529750. 187 sider.

Grimsgaard, Wanda. 2018. Design og strategi. Oslo: Cappelen Damm. 600 sider

Hellmark, Christer. 2000. Typografisk håndbok. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243001534. Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/b7d2244217e1fb6c33fa971ec713ff5e.nbdigital?lang=no#0

Leborg, Christian. 2004. Visuell grammatikk. Oslo: Abstrakt Forl. ISBN: 8279351183.

Middendorp, Jan. 2012. Shaping Text: Type, Typography and the Reader. BIS Publishers. ISBN: 9789063692230. 

Noble, Ian, og Russell Bestley. 2001. Experimental Layout. Hove: RotoVision.

Shaughnessy, Adrian og Michael Bierut. 2009. Graphic Design: A User's Manual. London: Laurence King Publishing. ISBN: 9781856695916.