Innhold

Emnet gir en innføring i grafisk design som fag med hovedvekt på typografi, og introduserer grunnleggende begreper og fagterminologi gjennom faghistorie og praktisk arbeid. 

Typografi kan i utvidet forstand defineres som design for lesing. Siden kunnskap og informasjon i vårt samfunn i all hovedsak lagres og formidles gjennom det skrevne ord, er typografi det mest grunnleggende ¿ og kanskje viktigste ¿ verktøyet i den grafiske designerens verktøykasse. Idealet i dette emnet er «friksjonsfri» typografi, slik at budskapet og har kortest mulig «vei» til leseren. 

Det gis også en innføring i akademisk lesing og skriving.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • har kunnskap om typografi- og skrifthistorie fra antikken til modernismen 
 • kan gjengi og forklare sentrale typografiske begreper, regler og prinsipper 
 • kan bedømme en teksts leselighet ut ifra typografiske teorier
 • kan beskrive hvordan persepsjonsprinsipper danner grunnlag for design av god typografisk leselighet og lesbarhet
 • har kunnskap om hvilken rolle det skrevne ord har hatt for kunnskapsoverføring, underholdning og makt i et historisk perspektiv

 

Ferdigheter: 

Studenten:

 • kan designe en tekst ved bruk av typografiske regler og prinsipper 
 • kan bruke Adobe InDesign til å utforme enkle trykksaker 
 • kan benytte håndtegnede skisser til å formidle designidéer for typografi og layout 

 

Generell kompetanse: 

Studenten:

 • er seg bevisst typografi og skrift sin betydning innen fagområdet grafisk design
 • kan benytte typografi- og skrifthistorie som referansekilde til egne og andres arbeider

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Grunnleggende typografiske prinsipper, regler og begreper introduseres gjennom forelesninger i typografi- og skrifthistorie og praktisk arbeid med designøvelser. Programvaren Adobe InDesign introduseres gjennom videokurs på nett og oppfølgingstimer i klasserom, slik at praktisk typografi læres i det digitale verktøyet som er bransjestandard for design av trykksaker. 

Veiledning i emnet foregår i grupper og plenum, og medstudentrespons introduseres som en verdifull kilde til tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

¿

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Blatner, David. 2015. InDesign CC Essential Training. Tilgjengelig via Lynda.com (9 t 35 min opplæringsvideo), lesedato 18. april 2016: http://www.lynda.com/InDesign-tutorials/InDesign-CC-Essential-Training-2015/368575-2.html. Pris ca. 300,- ($35) for 1 mnd. med mulighet for rabatt ved bestilling av årsabonnement. 

 

Eriksen, Trond Berg. 2000. Budbringerens overtak: Perspektiver på skriftkulturen. 2. utg. Oslo: Universitetsforl. [S. 7-105, totalt 98 sider] [ Tilgjengelig gratis via Nationalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/0fa59e293b08199f81e9a6c69f0acfa4?index=2#0 ]

 

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: Fra idé til fagoppgave. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 120 sider. ISBN: 9788205470989. Pris ca. 298,-

 

Rannem, Øyvin. 2009. «Striden Om Typografiens Sjel: Max Bill versus Jan Tschichold». FORMakademisk, 2(1):83-98. 16 sider. [ Tilgjengelig gratis via FORMakademisk: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/63/30 ]

 

Rannem, Øyvin. 2012. Typografi og skrift. 2. utg. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279353430. Pris ca. 445,- [Kap. 1-5. Totalt 116 sider] [Kap. 6-12 er pensum i emnet Historiefortellende design i trykte medier på 2. studieår]

 

Pris totalt: ca. 1 083 kr (Rannem (2012) er pensum også i et emne på 2. år)

Samlet sidetall/pensum

 • 350 sider
 • 9 t 35 min opplæringsvideo

Anbefalt litteratur

Norges Blindeforbund. Uleselig. Lesedato 8. februar 2016: http://www.uleselig.no

 

Rannem, Øyvin. Typografi & skrift. Lesedato 8. februar 2016: http://typografi.wikispaces.com/

 

Språkrådet. Språkhjelp. Lesedato 22. februar 2016: http://www.sprakradet.no/sprakhjelp

 

Språkrådet. Ordbøker og nettressureser. Lesedato 22.februar 2016: http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Ordlister/Ord-og-nett

 

Språkrådet. Skriveråd. Lesedato 22. februar 2016: http://sprakradet.no/Sprakhjelp/Raad/

 

Språkrådet. Skriveregler. Lesedato 22. februar 2016: http://sprakradet.no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/