Innhold

 • Vekst, utvilkling og aldringsprosess
 • Fysisk aktivitet og helse blant barn, unge og eldre
 • Fysisk aktivitet under svangerskap og barsel
 • Tilrettelegging av fysisk aktivitet for overnevnte grupper

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten....

 • kan gjøre rede for betydningen av og hvordan fysisk aktivitet påvirker barn, unge og eldre
 • kan beskrive effekter av fysisk aktivitet knyttet kvinnehelse herunder graviditet og barsel
 • kan gjøre rede for spesielle hensyn man må ta i tilrettelegging av fysisk aktivitet knyttet til  overnevnte grupper, samt personer med ulik kulturell bakgrunn
 • kan gi eksempler på lavterskelaktiviteter

 

Ferdigheter

Studenten....

 • kan tilrettelegge for fysisk aktivitet for overnevnte grupper
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en intervensjon med fysisk aktivitet for barn, unge eller eldre

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan vise gode holdninger i kontakt med med mennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og praktisk ferdighetstrening

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av eksterne forelesere

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

BARN OG UNGE

Andersen LB, Riddoch C, Krielmler S, Hills AP. Physical activity and cardiovascular risk factors in children. Br J Sports Med. 2011 Sept;45(11):871-76 (5 sider). [Elektronisk tilgjengelig via bjsm: http://bjsm.bmj.com/content/bjsports/45/11/871.full.pdf ]

Berg U, Ekblom Ø. Fysisk aktivitet för barn och ungdomar [Internett]. I: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). [Stockholm]: FYSS; 2015. [S 1- 18(18 sider). Elektronisk tilgjengelig via FYSS: http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-f%C3%B6r-barn-och-ungdomar.pdf ]

Donnelly JE, Hillman CH, Castelli D, Etnier JL, Lee S, Tomporowski P, Lambourne K, Szabo-Reed AN. Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. Med Sci Sports Exerc. 2016 Jun;48(6):1197-222. doi: 10.1249/MSS.0000000000000901 (26 sider) [Elektronisk tilgjengelig via PubMed Central: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874515/]

Kolle E, Stokke JS, Hansen BH og Anderssen SA. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge: resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Helsedirektoratet; 06/2012. IS-2002. 110 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedir.: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-blant-6-9-og-15-aringer-i-norge-resultater-fra-en-kartlegging-i-2011 ]

Kriemler S, Meyer U, Martin E, van Sluijs EMF, Andersen LB, Martin BW. Effect of school-based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review of reviews and systematic update. Br J Sports Med. 2011 Sep;45(11)923-30 [ (5 pages). Available through Pubmed central: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841814/ ]

Resaland GK, Aadland E, Fusche Moe V, Aadland K, Skrede T, Stavnsbo M, Suominen L, Steene-Johannessen J, Glosvik Ø, Andersen JR, Kvalheim OM, Engelsrud G, Andersen LB, Holme IM, Ommundsen Y, Kriemler S, Mechelen W, McKay H, Ekelund U, Anderssen SA. Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial. Prev Med. 2016 Oct;91:322-328. doi: 10.1016/j.ypmed.2016.09.005 [Tilgjengelig fra Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743516302626?via%3Dihub]

Minatto G, Barbosa Filho VC, Berria J, Petroski EL. School-Based Interventions to Improve Cardiorespiratory Fitness in Adolescents: Systematic Review with Meta-analysis. Sports Med. 2016 Sep;46(9):1273-92. doi: 10.1007/s40279-016-0480-6.[Legges ut på læringsplattformen ved studiestart]

Meen HD. Fysisk aktivitet hos barn og unge i relasjon til vekst og utvikling. Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120:2908-14 (6 sider). [Elektronisk tilgjengelig via Tidsskrift for Den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/article/189913]

Pedersen BK, Andersen LB. Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sundhedsstyrelsen; 2011. [Kap. Fysisk aktivitet hos børn og unge; s. 62-111. Fysisk aktivitet og eldre; s. 165-200. Fysisk aktivitet og graviditet; s. 202-225. Totalt 109 s. Elektronisk ISBN: 978-87-7104-243-6. Elektronisk tilgjengelig via Sunhedsstyrelsen: https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx ]

 

Pedersen BK, Andersen LB, Bugge A, Nielsen G, Overgaard K, Roos E, von Seelen J. Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1-124. [Elektronisk tilgjengelig via http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_for_forebyggelse_fysisk_aktivitet_laering_trivsel_sundhed_2016.pdf ]

HJERNESLAG

Billinger SA, Arena R, Bernhardt J, Eng JJ, Franklin BA, Johnson CM et al. Physical Activity and Exercise Recommendations for Stroke Survivors: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke [elektronisk publisert]. 2014 Mai;2014:45:2532-2553 (22 sider) doi: 10.1161/str.0000000000000022.[ Elektronisk tilgjengelig via http://stroke.ahajournals.org/content/strokeaha/45/8/2532.full.pdf ]

Grimby G, Willén C, Sunnerhagen KS. Stroke [Internett]. I: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). [Stockholm]: FYSS; 2015. [s. 1-10 (10 sider). Elektronisk tilgjengelig via FYSS: [http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Stroke-1.pdf   ]

GRAVIDITET OG BARSEL

ACOG Committee Opinion No. 650: Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. Obstet Gynecol. 2015 Dec;126(6):e135-42. doi: 10.1097/AOG.0000000000001214. [Elektronisk tilgang:https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/2015/12000/Committee_Opinion_No__650___Physical_Activity_and.58.aspx ]

Haakstad LA, Bø K. Effect of regular exercise on prevention of excessive weight gain in pregnancy: A randomised controlled trial. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011 Apr;16(2):116-125. 9 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Norges idrettshøyskoles arkiv: https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/170859 ]

Josefsson A, Haakstad LA  Bø K. Rekommendationer om fysisk aktivitet vid graviditet. I: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). [Stockholm]: FYSS; 2015. [s. 1-13 (7 sider). Elektronisk tilgjengelig via FYSS; http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/FYSS-kapitel_FA_vid_graviditet.pdf ]

Olson D, Sikka RS, Hayman J, Novak M, Stavig, C. Exercise in pregnancy. Curr Sports Med Rep. 2009 Jun;8(3):147-153. 6 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=4533d7a4-b75b-479c-af2a-ba8286fb7e1c%40sessionmgr112&vid=0&hid=116&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=40100133&db=s3h ]

ELDRE

Lexell J, Frändin K, Helbostad JL. Fysisk aktivitet for eldre. I: Bahr R, red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; [2009]. s. 62-71 (9 sider). IS-1592. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling ]

Lohne-Seiler H, Tortveit MK. Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre. Norsk Epidemiologi 2012;22(2):165-174 (9 sider) [E-versjon tilgjengelig via UiAs åpne arkiv: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139068 ]

Raastad T. Styrketrening og aldring. I: Raastad T, Paulsen G, Refsnes PE, Rønnestad BR, Wisnes AR. Styrketrening: i teori og praksis. Oslo: Gyldendal undervisning; 2010. [s. 175-183, 8 s. ISBN: 9788205382190.]

MINORITETER

Andersen E, Burton NW and Anderssen SA. Physical activity levels six months after a randomised controlled physical activity intervention for Pakistani immigrant men living in Norway. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012;9:47  (10 sider). [Elektronisk tilgjengelig via Biomed Central: https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/1479-5868-9-47 ]

Kumar BN, Selmer R, Lindman AS, Tverdal A, Falster K, Meyer HE. Ethnic differences in SCORE cardiovascular risk in Oslo, Norway. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009;16:229-234. doi: 10.1097/HJR.0b013e3283294b07. (5 sider).  [Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1097/HJR.0b013e3283294b07 ]

Samlet sidetall/pensum

500 sider