Innhold

Helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring

 • Trend-dietter og overvekt
 • Underernæring
 • Diabetes type 2
 • Hjerte - og karsykdom
 • Kreft
 • Fordøyelsesproblemer
 • Psykisk helse
 • Allergi og intoleranse

 

Ernæring for ulike grupper:

 • Gravide og ammende
 • Barn og unge
 • Innvandrere
 • Eldre

 

Kostveiledning i praksis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og energibalanse
 • kjenner til og kan vurdere de vanligste trenddiettene
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom kosthold og våre mest utbredte livsstilssykdommer
 • kjenner til ernæringsmessige utfordringer og relevante kostråd til personer med de vanligste former for allergi og intoleranser

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gi helsefremmende kostveiledning til gravide, ammende, barn og unge, eldre og innvandrere, samt personer med overvekt/undervekt og i risiko for å utvikle livsstilssykdom, basert på offentlige anbefalinger og vitenskapelig dokumentasjon.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring
 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe
 • kan omsette teoretisk bakgrunn for offisielle anbefalinger og kunnskap om ernæring til relevante kostråd

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembaser gruppearbeid og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Upublisert undervisningsmateriale - 70 korte videofiler tilgjengelig på LUVIT ved semesterstart.

Drevon CA, Blomhoff  R. Mat og medisin: lærebok i generell klinisk ernæring. 6. utg. Kristiansand: Cappelen Damm; 2012. 540 s. Kap. 21-24, 26-34. Totalt 162 s. ISBN: 9788276349672.

Helsedirektoratet. Diabetes: Nasjonal faglige retningslinje for diabetes. [Internett] Oslo: Helsedirektoratet; 2016. 148 s. [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes]

Helsedirektoratet. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne: nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. 95 s. Side 12-20 og 38-52. Totalt 24 s. IS-1735. [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-voksne]

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. 280 s. Pensum: side 185 og 189-190. Totalt 3 s. IS-1972 [Tilgjenglig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten]

Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. 57 s. [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernering]

Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. 74 s. [Sist endret april 2013] ISBN: 978-82-8081-185-1. Kap. 1- 6. Totalt ca. 25 s. IS-1580 [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernering]

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. 356 s.Kap. 19 -25. Totalt 33 s. IS-1881 [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag]

 

Artikler

Gardner CD, Kiazand A, Alhassan S, Kim S, Randall S, Stafford S. et.al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN Diets for Change in Weight and Related  Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women: The A TO Z Weight Loss Study: A Randomized Trial. JAMA 2007; 297 (9):969-977. 9 s. [Tilgjengelig fra: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=205916]

Henriksen T. Ernæring, vekt og svangerskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:2399-401. 3 s.[ Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/2007/09/tema-ernaering-og-helse/ernaering-vekt-og-svangerskap]

Larsen TM, Dalskov SM, vanBaak M, Jebb SA, Papadaki A, Pfeiffer AF et.al. Diets with High or Low Protein Content and Glycemic Index for Weight-Loss Maintenance. N Engl J Med 2010; 363(22): 2102-2113. 12 s. [ Tilgjengelig fra: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1007137]

Lindstøm J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, Aunola S, Eriksson JG, Hemiö K. et al. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006; 368:1673-79. 7 s.[Tilgjengelig via: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42452943/Sustained_reduction_in_the_incidence_of_20160208-8160-154t8e0.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1508249758&Signature=uehGkVsYhZKsthpWsPVnFgLkltc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSustained_reduction_in_the_incidence_of.pdf].

Ross BM, Seguin J, Sieswerda LE. Omega-3 fatty acids as treatments for mental illness: which disorder and which fatty acid? Lipids Health  Dis. 2007; 6:21. 19 s. doi:10.1186/1476-511X-6-21 [Tilgjengelig fra: http://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-511X-6-21]

Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB, Krauss RM. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010; 91(3): 535-46. 12 s.[ Access from: http://ajcn.nutrition.org/content/91/3/535.long]

Stupar D. Ernæring og psykisk helse: hva sier forskningen? Nor tidsskr for ernæring. 2012;(2):22-27. 6 s. [Tilgang fra: http://www.ntfe.no/asset/pdf-issues/2012/2012-nr-2.pdf]

Holmboe-Ottesen G. Endring i kostvaner etter migrasjon blant pakistansk fødte innvandrere i Oslo. Michael, 2009; 6:445-52. 8 s.[Tilgang fra: http://michaelquarterly.no/pdf/2009/4-445-52.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

400 sider