Innhold

Generell patologi:

 • celleskade, celledød og adaptasjon
 • betennelsesreaksjonen
 • hemodynamiske tilstander, trombose og sjokk
 • svulstlære
 • sykdommer relatert til genetikk og arv
 • infeksjoner
 • sykdommer i blodårene

 

Generell farmakologi:

 • farmakodynamikk
 • farmakokinetikk
 • bivirkninger
 • misbruk av rusmidler

 

Introduksjon til klinisk sykdomslære:

 • sykehistorie
 • klinisk undersøkelse
 • diagnostisk tankegang

 

 

Hjerte- og karsykdommer:

 • Koronar hjertesykdom
 • Hjertesvikt
 • Hjerneslag
 • Klaffefeil
 • Dyp venetrombose

 

Sykdommer i lunge og luftveier:

 • infeksjoner i øvre luftveier
 • Lungebetennelse
 • astma
 • KOLS
 • pneumotoraks
 • Lungeemboli
 • Lungekreft

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne være i stand til å:

 

Kunnskaper

 • gjengi generelle vevsforandringer ved sykdom
 • forklare viktige sykdomsprosesser, deres årsaker og risikofaktorer
 • gjengi legemidlers generelle virkningsmekanismer i organismen-farmakodynamikk
 • gjengi hvordan legemidler behandles i organismen-farmakokinetikk
 • beskrive forutsigbare og uforutsigbare bivirkninger
 • beskrive forskjellige rusmidlers farmakologi, rusmisbruk og dets utbredelse i samfunnet, samt effekter på organismen
 • forklare viktige sykdommers etiologi, risikofaktorer og patogenese, med spesiell vekt på hvordan vår livsstil kan påvirke forekomsten av sykdommene, og hvordan de derved kan forebygges
 • gjengi de viktigste sykdommers symptomer og funn, med hovedfokus på livsstilssykdommer
 • forklare forskjellen mellom primær- og sekundærforebygging av sykdommer

 

Ferdigheter

 • ta opp en sykehistorie
 • presentere og gjennomføre enkle kliniske undersøkelser, for eksempel blodtrykksmåling og reflekser
 • utlede aktuelle differensialdiagnoser basert på et pasientkasus (anamnese, funn, resultater av kliniske undersøkelse)

 

Generell kompetanse

 • reflektere over hvordan kunnskaper om sykdommers årsaker/risikofaktorer kan benyttes i forebyggende helsearbeid
 • jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor sykdomslære
 • anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, individuelt arbeid.

Praktisk trening i kliniske ferdigheter

45 timer forelesning + 12 timer gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Arbeidslivstilknytning

Nei

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Ørn S, Bach-Gansmo E, red. Sykdom og behandling. 2.utg. Oslo, Gyldendal; 2016. 632 s. Pensum: utdrag på ca. 309 s.  ISBN: 9788205482333 . Pris: ca. 1029,-

 

Orth-Gomér, K, Perski, A, red. Preventiv Medicin: teori og praktik. 2.utg. Lund: Studentlitteratur; 2008. 327 s. Pensum: 97 s. kapittel 1, 12-14. ISBN: 9789144040158. Pris: ca. 699,-

 

Simonsen T, Aarbakke J, Lysaa R. Illustrert farmakologi: bind 1. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2010. 163 s. Pensum: 101 s, kapittel 2-5, 8-9 og 13. ISBN: 9788245010107. Pris: ca. 335,-

Samlet sidetall/pensum

507 sider

Anbefalt litteratur

Strømsø H, Lycke KH, Lauvås P. Når læring er det viktigste: undervisning i høyere utdanning. 2. utg. Oslo: Cappelen Akademisk; 2016. 268 s. ISBN: 9788202527280. Pris: ca. 398,-