Innhold

 • Ernæring for

  • Gravide og ammende

  • Spedbarn, barn og unge

  • Eldre

 • Ernæring ved funksjonshemming

 • Ernæring, helse og minoriteter

 • Ernæring og etiske problemstillinger

 • Global ernæring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for vurdering av ernæringsstatus og næringsstoffbehov blant personer i ulike livsfaser og med nedsatt funksjonsevne
 • kan gjøre rede for kostholdsanbefalinger for personer i ulike livsfaser (gravide, ammende, barn, unge og eldre)
 • kan redegjøre for innhold og egenskaper ved morsmelk, samt effekter av amming for barnets og mors helse
 • kan forklare hvordan ernæring tidlig i livet kan påvirke langtids helse, og belyse aktuelle mekanismer bak denne sammenhengen (inkludert epigenetikk og tarmflora)
 • kjenner til de vanligste ernæringsmessige utfordringer hos barn og voksne med funksjonsnedsettelse og utviklingshemning
 • kan beskrive utredning og tiltak ved vanlige spise- og ernæringsproblemer
 • kan beskrive vanlige helseproblemer og ernæringsmessige utfordringer blant ulike grupper av minoriteter i Norge, samt mulige utfordringer ved kostrådgivning
 • kan beskrive hvordan religion og tradisjon kan påvirke kost og livsstil
 • redegjøre for globale ernæringsutfordringer i lav og middelinntektsland og ved kriser, samt årsaker og konsekvenser av disse
 • redegjøre for viktige globale aktører innen ernæringspolitikk og ernæringsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre etiske avveiinger og vurdere psykologiske aspekter ved kostveiledning
 • kan benytte, henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring
 • kan gi tilpassede kostholdsråd til gravide, ammende, barn, unge, eldre, minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelorgrad i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening.

40 timer forelesninger/10 timer praktisk undervisning

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne gjesteforelesere. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Grunnet forkunnskapskrav vil studenten kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne. 

Pensumlitteratur

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972. 280 s. [kap. 4, 5, 6, 9. 46 sider. Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten ]

Helsedirektoratet. Spedbarnsernæring: Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2016. [Elektronisk tilgjengelig gjennom helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernering ]

Helsedirektoratet. Amming og spedbarns kosthold-Landsomfattende undersøkelse 2013. Oslo, Helsedirektoratet 2013. IS-2239. 20 sider. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/273/Amming-og-spedbarns-kosthold-landsomfattende-undersokelse-2013-IS-2239.pdf]

Helsedirektoratet. Småbarnskost 2 år: Landsomfattende kostholdsundersøkelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1731. 22 sider. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/smabarnskost-2-aringer-landsomfattende-kostholdsundersokelse- ]

*Kumar, Bernadette N. og Viken, Berit (red.) Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget; 2010. [Kap. 2,3,8,10,12 og 13. 118 sider ISBN: 9788245003192. ]

Mahan, L.K., Escott-Stump, S., Raymond, J.L. Krause's Food & the Nutrition Care Process, 14 ed. USA: Elsevier 2017. [kap 10, 14-20. 171 sider. ISBN 9780323340755. ]

*Ross K., et al. Modern Nutrition in Health and Disease, 11. ed, Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2013. [kap 41, 52-56,109 og 111 . x sider. ISBN: 9781605474618. ]

Geissler, C. and Powers, H. Human Nutrition, 14th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone 2017. [kap 14-16, 30 og 34. 104 sider ISBN 9780198768029. ]

*Bøker som benyttes i flere emner

Artikler

Henriksen T. Ernæring, vekt og svangerskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:2399-401. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1586837 ]

Laegreid LM, Bruaroy S, Reigstad H. Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005;125(4):445-7. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1147680 ]

Loland BF, Baerug AB, Nylander G. Morsmelk, immunrespons og helseeffekter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127(18):2395-8. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1586572 ]

Staff AC, Løken EB, Holven K, Sygnestveit K, Vollset SE, Smeland S. Effekt av offentlige tiltak for å forebygge nevralrørsdefekter med folat. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125(4):435-7. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1146780 ]

Andersen E. Del 5: Ernæringsomsorg for funksjonshemmede [Internett]. Lister. [4 s. Hentet 2017-02-17. Elektronisk  tilgjengelig på: http://www.lister.no/phocadownload/Dok_Helsenettverk/Dok_Fagforum_mestring/Ernaeringperm/Del_5_Ernringsomsorg_for_funksjonshemmede.pdf  ]

Black RE1, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, Mathers C, Rivera J; Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. Lancet. 2008 Jan 19;371(9608):243-60. Elektronisk  tilgjengelig på: http://www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition1.pdf

Digitalt kompendium for "ERN 310: Ernæring gjennom livet» legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig ved studiestart  og inneholder:

Van Riper CL, Wallace LS, American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: Providing Nutrition Services for People with Developmental Disabilities and Special Health Care Needs. J Am Diet Assoc. 2010;110:296-307.

Young H, Borrel A, Holland D, Salama P. Public nutrition in complex emergencies. Lancet 2004; 364: 1899-909

Samlet sidetall/pensum

857 sider