Innhold

 • Introduksjon til makronæringsstoffene
 • Fordøyelse og absorpsjon
 • Oversikt over energiomsetningen
 • Regulering av energibalansen
 • Målemetoder for og beregning av energiomsetning
 • Energibehov

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive egenskaper, kilder, behov og funksjon til makronæringsstoffene
 • kan gi eksempler på konsekvenser av høye og lave inntak av makronæringsstoffene
 • kan redegjøre for fordøyelse og absorbsjon av makronæringsstoffene
 • kan skissere karbohydrat-, protein- og lipidmetabolismen på et overordnet nivå
 • kan beskrive hovedprinsippene for metabolsk regulering i kroppsvevene under ulike fysiologiske tilstander
 • kan anvende grunnleggende kjemiske prinsipper og begreper som redoksreaksjoner, oksidasjonstall, funksjonelle grupper, katalysator, likevekt og termokjemi, til å forklare generelle mekanismer i metabolske prosesser.
 • kan redegjøre for definisjonen av energibehov
 • kan redegjøre for ulike metoder til å måle/beregne energiomsetning, samt deres styrker og svakheter
 • kan redegjøre for de viktigste mekanismene for regulering av appetitt og energiomsetning, samt hvilke faktorer som påvirker et individs totale energiomsetning under ulike forhold

Ferdigheter

Studenten...

 • kan estimere energibehov for individer og grupper med utgangspunkt i fysiologisk viten og internasjonalt aksepterte metoder og normer
 • kan anvende og kritisk vurdere ulike metoder for å måle/kartlegge det fysiske aktivitetsnivået hos enkeltindivider og grupper

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor biokjemi og ernæringsfysiologi
 • kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening: kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og beregning av energiforbruk

53 timer teoretisk undervisning/8 timer praktisk ferdighetstrening

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Arbeidslivstilknytning

Besøk av eksterne gjesteforelesere

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

*Drevon CA, Blomhoff R, red. Mat og medisin: lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Kristiansand: Cappelen Damm høyskoleforl; 2012. [ISBN: 9788276349672. Kap. 6,7, 8, 9. Totalt 56 sider. Pris: ca. 759,-]

*Frayn KN. Metabolic regulation: a human perspective. 3. utg. Chichester : Wiley-Blackwell; 2010. [ISBN: 9781405183598. Kap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 og 12. Totalt 213 sider.  Pris ca. 549,-]

*Ross AC et al., red. Modern Nutrition in Health and Disease. 11. utg. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2013. [ISBN: 9781605474618. Kap 1, 2, 3, 4, 5, 42 og 44. Totalt 176 sider. Pris ca. 1679,-]

Artikler:

Frankenfield D, Roth-Yousey L, Compher C. Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review. J Am Diet Assoc. 2005 Mai;105(5):775-89.  15 s. [Gjøres tilgjengelig av emneansvarlig i Luvit ved studiestart]

Schulze MB, Liu S, Rimm EB, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Glycemic index, glycemic load, and dietary fiber intake and incidence of type 2 diabetes in younger and middle-aged women. Am J Clin Nutr. 2004 Aug;80(2):348-356. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig gjennom AJCN: http://ajcn.nutrition.org/content/80/2/348.long]

*Bøker som benyttes i flere emner

Samlet sidetall/pensum

Totalt 469 sider

Anbefalt litteratur

Salway JG. Metabolism at a Glance. 4. utg. Malden : Blackwell; 2017. [ISBN: 9780470674710  . Pris: ca. 339,-]

Ferrier DR. Biochemistry. 6. utg. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2014. I serie: Lippincotts Illustrated Reviews. [ISBN: 9781451187533. Pris ca. 419,-]