Innhold

Emnet bygger på tidligere tilegnet kunnskap om strategi, kundebehov og serviceledelse. Målet med emnet er å skape forståelse for hvordan nyutvikling og innovasjon kan oppnås gjennom endringer i servicekvalitet og serviceleveranser. I tillegg vil studenten forstå hvordan prosesser for serviceinnovasjon hemmes og kan fremmes og hvordan man strukturert kan arbeide med hele organisasjonen for å øke kundenes nytte. Viktige temaer som belyses i dette kurset er utnyttelse av teknologi i innovasjonsarbeidet, samskapning mellom organisasjon og kunde, kundeinvolvering i service utvikling, innovasjonsstrategier, ledelse av innovasjonsprosesser og verktøy for å øke kreativitet og innovasjon i team.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om innovasjonsteori.
  • kjenner til terminologien knyttet til serviceinnovasjon.
  • kan liste opp faktorer som kjennetegner innovative organisasjoner.
  • kan beskrive hvilken rolle samskapning og kundeinvolvering har i serviceutvikling.
  • kan beskrive hvordan man systematisk kan involvere kunden i utviklingen av nye og bedre tjenester.
  • har kunnskap om idé- og konseptutvikling, forretningsmodeller og forretningsplanlegging.

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan drøfte hvordan man fremmer serviceinnovasjon i organisasjoner.
  • kan utvikle et konsept eller tjeneste fra idestadiet til implementeringsplan og eventuell prototype.

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere kritisk over hvilken rolle innovasjon spiller i utviklingen av ny service og tjenester.
  • kan diskutere hvordan de kan bidra til at en bedrift flytter seg fra produkt- til servicesentert logikk der verdier samskapes med kunden.

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet blir gjennomført i form av forelesninger, omvendt klasserom undervisning, seminarer, faglige diskusjoner i klassen og studentpresentasjoner. Det er innlagt ulike praktiske øvelser, workshops og case-arbeid som innebærer en betydelig egeninnsats gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert som case og gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Day, George S. 2007. "Is it real? Can we win? Is it worth doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio." Harvard Business Review, 85(12): 110-120. Sider: 10. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=27441439&site=ehost-live&scope=site ]

Nysveen, Herbjørn og Siv Skard. 2015. "Samskaping og tillit." Magma, 4: 31-39. Sider: 8. [Elektronisk tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/samskaping-og-tillit ]

Nysveen, Herbjørn, Helge Thorbjørnsen og Per E. Pedersen. 2012. "Samskaping og innovasjon." Magma, 3:26-34. Sider: 8. [Elektronisk tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/samskaping-og-innovasjon ]

Tidd, Joe og John Bessant. 2013. "Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change." 5. utg. Wiley. Kapittel: 1-5, 7-10 og 13. ISBN: 9781118360637. Pris: ca. 639,- Sider: 510.

Ulwick, Anthony W. og Dorothy Leonard. 2002. "Turn Customer Input into Innovation." Harvard Business Review, 80(1): 91-97. Sider: 14. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5848093&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium for emnet SIT3101 Serviceinnovasjon og tjenesteutvikling legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Maurya, Ash. 2012. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, 71-94. 2. utg. O´Reilly, Sebastopol. Kapittel 6 og 7. Sider: 24

Osterwalder, Alex, Yves Pigneur, Greg Bernarda og Alan Smith. 2015. Vinnende verdiforslag: Hvordan skape produkter og tjenester som kundene vil ha. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 8-9; 29-38; 42-53; 78-79; 106-119 Sider: 44. 

Samlet sidetall/pensum

617 sider

Anbefalt litteratur

Andreassen, Tor W. og Line Lervik-Olsen. 2015. Service og Innovasjon. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245015065.

Chesbrough, Henry. 2011. Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era. San Francisco: Josey-Bass. 243 sider. ISBN: 9780470905746.

Dahle, Y., Dagestad, S., Alskog, G., Abelsen, E.B. (2015) Lean business planning. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215026084

Finch, B. (2010). How to Write a Business Plan. London: Kogan Page. Sider: 178. ISBN: 9780749455828

Hippel, Eric Von. 2006. Democratizing Innovation. Cambridge, Mass: MIT Press. Sider: 216 sider. [Gratis nedlasting via Massachusetts Institute of Technology: http://web.mit.edu/evhippel/www/books/DI/DemocInn.pdf ]

Kimbell, Lucy. 2014. The Service Innovation Handbook. Amsterdam: BIS Publishers. ISBN: 9789063693534.

Lance A. Bettencourt. 2010. Service Innovation: How to go from customer needs to breakthrough services. New York: McGrawHill. ISBN 9780071713009.

Polaine, Andy, Lavrans Løvlie og Ben Reason. 2013. Service Design: From Insight to Implementation. New York: Rosenfeld Media. ISBN: 1933820330.

Reason, Ben, Lavrans Løvlie og Melvin Brand Flu. 2016. Service Design for Business: A Practical Guide to Optimizing the Customer Experience. Wiley: New Jersey. ISBN: 9781118988923.

Williams, Luke. 2016. Disrupt: Think the Unthinkable to Spark Transformation in Your Business. 2. utg. London: Person Education. ISBN: 9780133995909.