Innhold

Anskaffelse av humankapital. Faste og midlertidige ansettelser, men også innleie, virksomhetsoverdragelser, konsulentbruk etc. Antidiskriminering som gjennomgående lovkrav.

Forvaltning av humankapital. Rutiner og systemer i forhold til lovkrav. Sykefravær, personvern, personalsamtaler etc. Omorganisering og endring av arbeidsoppgaver, kompetansekartlegging og livsfasefokus.

Avvikling av humankapital, oppsigelser og avskjed. Omorganisering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har kjennskap til regler og perspektiver innenfor ledelse av menneskelige ressurser, det vil si hvordan både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass.

Studentene skal tilegne seg en forståelse for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret.

 

Ferdigheter

Studentene kan anvende rammeverk (lovverk) i utøvelsen av personalleder-funksjonen i norsk arbeidsliv. De blir i stand til å foreta ansettelser, personalsamtaler, korrektiver, avvikling og omorganisering på ansvarlig vis. De skal være i stand til å anvende kunnskap om lovgivers krav til anti-diskriminering, likestilling, sykefraværsoppfølging og ansettelser/oppsigelser i skjæringspunktet mellom lov/tilsynskrav og forretningsmessige krav til effektivitet og resultatoppnåelse. De må kunne identifisere regelbrudd og uansvarlig ledelse, og kunne utvikle gode rutiner for varsling og avdekking av lovbrudd eller kontraproduktiv personalledelse.

 

Generell kompetanse

Studentene kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til arbeidslivet. Studentene skal etter endt emne ha innsikt i at menneskelig kapital kan være vanskelig å styre og at mennesker er en uensartet og heterogen ressurs.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og ved aktiv bruk av oppgaver i Learning Catalytics. Det forventes at studentene kommer godt forberedt og er aktivt deltakende i undervisningen.

Anbefalt tidsbruk

Om lag 200 arbeidstimer (fra 187 til 225 timer).

Arbeidslivstilknytning

Dagsaktuelle case fra nyhetsbildet vil trekkes inn i undervisningen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Iversen, Ole I. 2105: Rekrutterings- og intervjuteknikk. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245017670. Totalt 140 s. Pris ca 349,-

 

Kvadsheim, Henrik og Kåre Hansen. 2010. "Bedrifters bruk av permitteringer." Søkelys på Arbeidslivet 27(01/02): 42-56. Totalt 14 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/spa/2010/01-02/art03 ]

 

Ose, Solveig O. m. fl. 2012. "Sykefravær: gradering og tilrettelegging." Sintef Rapport av 22.02.2012. Første 22 sider, "Hovedfunn og sammendrag". [Elektronisk tilgjengelig via Sintef: https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/arbeid-og-helse/sintef_rapport_a22397-sykefrav-gradering_og_tilrettelegging.pdf ]

 

Ørjasæter, Elin, Birgitte Stenberg Larsen og Trond Stang. 2016. Arbeidsrett for ledere, personalledelse i norske virksomheter. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245020458. Totalt: 430 s. Pris ca 599,-

Samlet sidetall/pensum

606 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen.