Innhold

Emnet består av tre hovedtemaer, nemlig forhandling, påvirkning og kriseledelse.

Temaer i forhandling vil være ulike typer forhandling med fokus på:

 • fordelingsforhandlinger
 • integrasjonsforhandlinger
 • internasjonale forhandlinger
 • de forskjellige stadier i forhandlinger med tilhørende teknikker og metoder

Temaet påvirkning vil ta for seg:

 •  en helhetlig modell for strategisk påvirkning
 •  ulike straetgier for påvirkning, samt etikk og kommunikasjon
 •  grunnleggende regler/våpen/faser for påvirkning

Temaer i kriseledelse vil ha fokus på:

 •  risiko- og sårbarhetsanalyse
 •  beredskapsplaner
 •  kriselederen
 •  organisering og drift av kriseledelse
 •  presse og informasjonsarbeid
 •  Post Crisis Management

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om innflytelse, makt og ledelse.
 • kan gjengi og forklare temaene påvirkning, forhandling og kriseledelse i arbeidslivet generelt, og reiselivsnæringen spesielt.
 • kan gjengi og forklare prinsipper og metoder for påvirkning, hvordan de virker og bruk av påvirkning i samfunnet generelt og blant næringens aktører spesielt.
 • kan beskrive strategiutforming, prosesshåndtering og typer utfordringer i forhandlinger.
 • kan gjengi og forklare kriseledelse og beredskapsarbeid med beredskapslaner og nødvendige metoder og verktøy.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge, lede og gjennomføre forhandlinger og påvirkning mot ulike målgrupper, for eksempel leverandører/tilbydere av ulike reiselivstjenester og -opplevelser, eller aktuelle myndigheter.
 • kan initiere, planlegge og lede krisesituasjoner, anvende grunnleggende metoder, velge fremgangsmåte og effektive virkemidler.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • er bevisst effekten av systematisk påvirkningsarbeid.
 • er bevisst verdien av og de langsiktige konsekvensene av forhandlinger.
 • er bevisst hvordan en krisesituasjon stiller krav til kriselederen.
 • forstår hvordan en organisasjon/bedrift eller reiselivsaktør må forberede seg på å kunne takle ekstraordinære hendelser/kriser gjennom kompetansehevende aktiviteter og opplæring i krisehåndtering.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse i relevante prosesser og scenarioer. Det vil bli jobbet i grupper og gitt øvelse med individuelle presentasjoner innen påvirkning, forhandlinger og kriseledelse. Studentene vil arbeide med konkrete forhandlinger og øvelser, samt en øvelse i krisesituasjoner med eksempelstudie fra turoperatør, hotell, transportselskap, reiselivsbedrift eller destinasjon.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Case og/eller gjesteforeleser fra bransjen benyttes der det er relevant.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Cialdini, Robert. 2001. "Harnessing the Science of Persuasion." Harvard Business Review, 79(9):72-79. [Elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5329110&site=ehost-live&scope=site ]

Cliffe, Sarah. 2013. "The Uses (and Abuses) of Influence." Harvard Business Review, 91(7/8):76-81. [Elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=88350617&site=ehost-live&scope=site ]

Johansen, Olav. 2016. Om å påvirke. Oslo: Fagbokforlaget. [ISBN: 978-82-450-1665-9. 199 sider. Pris: 399,-]

Rognes, Jørn Kjell. 2015. Forhandlinger. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget [ISBN: 9788215024622. 224 sider. Pris: 389,-]

St.meld. nr. 37 (2004-2005). Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering. Justis- og politidepartementet. [53 sider. Elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-37-2004-2005-/id198889/sec1 ]

Digitalt kompendium for "LOP3100: Ledelse og påvirkning" legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2013. Hvordan organisasjoner fungerer, 416-462. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245014457.

Kjølaas, Christian. 2015. «Krisen er der.» I Krisehåndteringsboken, 84-109. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022239.

Lunde, Ivar. 2014. «Organisering av beredskapsledelse». I Praktisk krise- og beredskapsledelse, 77-117. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215020686.

Samlet sidetall/pensum

602 sider

Anbefalt litteratur

Cialdini, Robert B. 2011. Påvirkning: teori og praksis. 2. utg. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279353089.

Fisher, Roger, William Ury og Bruce Patton. 2014. Fra nei til ja: Kreativ forhandlingsteknikk. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202455262.

Beredskapsetaten i Oslo kommune. 2008. Håndbok i beredskapsplanlegging og kriseledelse. 2. utg. Oslo: Oslo kommune.