Innhold

Introduksjon til den digitale økonomien

Fra fysiske varer til digitale tjenester

Den nye delingsøkonomien

Introduksjon til IKT og reiseliv ¿ historikk og utvikling, globalisering

Hvordan forstå den digitale reisende og vedkommendes behov

IKT som virkemiddel for å øke kundetilfredsheten

Viktige distribusjonskanaler

Internett. Web 2.0 og 3.0

Sosiale medier og reiseliv

Hvordan kan reiselivsbedrifter legge til rette for bruk av smarttelefoner og tablets?

Flyselskapenes bruk av ny teknologi

Landbaserte transportselskaper, og deres bruk av ny teknologi

Hoteller, overnattingsbedrifter og serveringssteder, og deres bruk av ny teknologi

IKT-systemer hos destinasjonsselskaper og på reisemålet

Hvordan kan IKT fremme bærekraftig reiseliv?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha fått en introduksjon til nye digitale tjenester og hvordan reiselivsbedrifter kan bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som strategiske ledelsesverktøy. Studenten skal kunne definere og forstå ulike typer IKT-hjelpemidler. Studenten skal også kjenne til hvordan ny teknologi fungerer som et hjelpemiddel for potensielle kunder før, under og etter reisen. Det søkes å opparbeide studentens forståelse for den betydelige endringen av næringen som digitaliseringen av reiselivstjenester har ført med seg: På den ene siden den demokratiserende og globaliserende effekten internett har hatt for små tilbydere og nisjer i næringen, og på den andre siden hvordan den samme utviklingen kan føre til global eierkonsentrasjon.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne kjenne til konkrete anvendelsesområder for IKT i ulike reiselivssektorer. Ved å analysere et mangfold av IKT-bruk innen reiselivet, vil studenten få omfattende innsikt i hvordan verdikjeder i transport-, overnattings-, aktivitets-, og restaurantbransjen digitaliseres. Studenten skal kunne kategorisere ulike internettsider og selv ha forsøkt å bruke noen av de nye applikasjonene og IKT-systemene i praksis. Studenten skal kunne analysere innovasjonsdrivere og teknologisk endring i det digitale landskapet

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne ha generell kompetanse til å kunne reflektere over rollen IKT spiller for ulike typer reiselivsorganisasjoner. Studenten skal kunne bruke den oppnådde kunnskapen videre i studiet, samt hos en fremtidig arbeidsgiver. Likeledes bør studenten se hvordan digitale hjelpemidler kan bidra til en bærekraftig reiselivsnæring.

Emnet inngår i

Bachelor i Reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen ¿ både gruppevis og individuelt. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

190-230 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Næringslivskontakt kan etableres på flere måter i dette emnet:

1. Utflukt til en relevant reiselivsorganisasjon

2. Gjesteforelesere fra reiselivsnæringen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Benckendorff, Pierre J., Pauline J. Sheldon og Daniel R. Fesenmaier. 2014. Tourism Information Technology. 2 utg. CABI. ISBN: 9781780641850. 388 sider. Pris: 659,-

 

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn: Om utviklingen av nye digitale tjenester. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202412234. 226 sider. Pris: 349,-

Samlet sidetall/pensum

614 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen anbefalt litteratur.