Innhold

Klinisk osteopati i praksis

 • Integrerte funksjon til det somatomotoriske, autonome og nevroendokrine immunsystemet
 • Global osteopatisk undersøkelse
 • Det lymfatiske system
 • Det fascielle system
 • Det viscerale system I
 • Den respiratoriske og sirkulatoriske modell
 • Hode og kjeveregionen
 • Fysiologien og vitenskapen bak berøring
 • Narrativ medisin og "person centered care"

 

Veiledet klinisk praksis

 • Preklinisk undervisning
 • Pasienthåndtering
 • Journalføring 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • kan gjøre rede for prinsippene bak global osteopatisk undersøkelse
 • kan gjøre rede for det fascielle- og lymfatiske systems fysiologi, dysfunksjon og patologi
 • kan gjøre rede for hodet og kjevens anatomi
 • kan beskrive visceral topografi, indikasjoner og kontraindikasjoner for behandling
 • kan tolke sammenhengen mellom den nevrologiske, sirkulatoriske og mekaniske forbindelsen viscera og muskel- og skjelettsystemet innehar
 • kan beskrive fysiologien bak- og den terapeutiske effekten av berøring
 • kjenner til filosofien og konseptet bak narrativ medisin og "person centered care"

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan anvende og tolke funn fra global osteopatisk undersøkelse 
 • kan foreta en kritisk og nyansert vurdering av det empiriske og forskningsrelaterte grunnlaget for anvendelse av komplementære teknikker
 • kan anvende den respiratoriske og sirkulatoriske modellen
 • kan evaluere og behandle dysfunksjon av det fascielle system, det urogenitale system og i det lille bekken
 • behersker undersøkelse og grunnleggende behandlingsteknikker for kjeveleddet og hoderegion
 • kan under veiledning gjennomføre anamnese, undersøkelse og osteopatisk behandling av pasienter på en sikker måte
 • demonstrerer evnen til klinisk resonnering, evaluering og re-evaluering av pasientens kliniske presentasjon
 • følger gjeldende retningslinjer for veiledet praksis ved studentklinikken
 • kan føre pasientjournal i tråd med Lov om Helsepersonell

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i kroppens ulike systemer og anvender kunnskapen i håndtering av pasienter
 • kan planlegge og gjennomføre under veiledning en grunnleggende osteopatisk behandlingsplan med alle de kriterier som inngår i dette 
 • opptrer profesjonelt i møte med pasienter og under veiledet klinisk praksis

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, diskusjoner og problembasert gruppearbeid. Den praktiske undervisningen gir studenten mulighet til å erfare sammenhengen mellom teori og praksis. Studentene vil også praktisere i par på studentklinikken med pasienter under oppfølging fra veileder. 

Anbefalt tidsbruk

534 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene praktiserer osteopati på pasienter under veiledning. Pasientene presenterer med ulike plager og har stort spenn i alder, noe som tilsvarer en tilnærmet lik arbeidsdag som osteopat i klinisk praksis. Veiledere er praksisnære og har stort sett lang erfaring fra arbeid med pasienter.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 5 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bøker:

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. [ISBN: 9780781766715.  Kap  5, 6, 7, 9, 10-12, 14, 25, 37, 44, 48, 51, 52E  (178 sider). Pris ca.: 1099 kr]

Fulkerson M. The First Sense: A Philosophical Study of Human Touch. Cambridge, Massachesetts: The MIT Press; 2014. [ISBN: 9780262019965   Kap 1-4 (108 sider). Pris ca. 329,-]

Hegben, E. Visceral manipulation in osteopathy. Thieme publishing group; 2010. [ISBN: 9783131472014.  Kap 11, 14-16. (40 sider) Pris: 649  kr]

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. [ISBN: 9781455709779. Kap. 4 (20 sider). Pris ca.: 849kr]

*Neumann, DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 3. utg. St. Louis: Mosby; 2016. [ISBN: 9780323287531 . Kap. 11 (16 sider). Pris ca.: 779 kr]

Stone C. Visceral and obstetric osteopathyEdinburgh: Churchill Livingstone; 2007. [ISBN: 9780443102028. Kap 1-3, 6, 7 (119 sider) Pris ca.: 619 kr]

*Bøker som inngår i pensum på tidligere emner

Artikler:

Croskerry P. Context is everything or how could I have been that stupid? Healthc Q. 2009;12 Spec No Patient:e171-176. [Elektronisk tilgjengelig via Healthcare Quarterly: http://www.longwoods.com/content/20945 ]

Gazzola V, Spezio ML, Etzel JA, Castelli F, Adolphs R, Keysers C. Primary somatosensory cortex discriminates affective significance in social touch. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Jun;109(25):E1657-E1666. [Elektronisk tilgjengelig via PNAS: http://www.pnas.org/content/109/25/E1657.full ]

Snowden D. Complex acts of knowing: paradox and descriptive self-awareness. Journal of Knowledge Management. 2002;6(2): 100-111. [Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:TN_emerald10.1108/13673270210424639 ]

Digitalt kompendium for «OST501: Klinisk osteopati og veiledet praksis 1» legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Esteves JE, Spence C. Developing competence in diagnostic palpation: Perspectives from neuroscience and education. Int J Osteopath Med. mars 2014;17(1):52-60.

Findley TW, Shalwala M. Fascia Research Congress evidence from the 100 year perspective of Andrew Taylor Still. J Bodyw Mov Ther. 2013 Jul;17(3):356-64.

Kurtz CF, Snowden DJ. The new dynamics of strategy: sense-making in a complex and complicated world. IBM Systems Journal. 20103;42(3), 462-483. 

Gabutti M, Draper-Rodi J. Osteopathic decapitation: Why do we consider the head differently from the rest of the body? New perspectives for an evidence-informed osteopathic approach to the head. Int J Osteopath Med. 2014 Jun:17(4):256-262

Gallace A, Spence C. The science of interpersonal touch: An overview. Neurosci Biobehav Rev. 2010 Feb;34(2):246-59. doi: 10.1016/j.neubiorev.2008.

Greenhalgh T, Hurwitz B. Narrative based medicine; Why study narrative? Bmj. 1999 Jan 2;318(7175):48-50.

Hodge LM, Downey HF. Lymphatic pump treatment enhances the lymphatic and immune systems. Exp Biol Med Maywood NJ. 2011 Okt;236(10):1109-15.

Hoover H. A hopeful road ahead for osteopathy. J Am Osteopath Assoc. 1963 Mar;62:608-16.

Morrison I, Loken L, Olausson H. The skin as a social organ. [Review] [107 refs]. Exp Brain Res. 2010 Jul;204(3):305-14.

Musial F, Weiss T. The Healing Power of Touch: The Specificity of the ¿Unspecific¿ Effects of Massage. Forsch Komplementmed. 2014;21(5):282-3. doi: 10.1159/000368449.

Zegarra-Parodi R, Cerritelli F. The enigmatic case of cranial osteopathy: Evidence versus clinical practice. Int J Osteopath Med. 2016 Sept;21:1-4.

Samlet sidetall/pensum

700 sider

Anbefalt litteratur

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapyEdinburgh: Churchill Livingstone  Elsevier 2011. ISBN: 9780702033872 Pris ca kr 689,-

Lederman E. The science and practice of manual therapy2. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2005 ISBN 9780443074325. Pris ca kr 544,-

Nathan B. Touch and emotion in manual therapy.Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999. ISBN 978-0443056574

Hargie O (ed). The handbook of communication skills. London: Routledge  2007. ISBN 9780415359115

Kumar PJ, Clark ML. Kumar and Clark¿s clinical medicine. 8. rev. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2012. 1304 s. ISBN 9780702044991

Code of practice. London: General Osteopathic Council; 2005. 32 s. Elektronisk tilgjengelig via General Osteopathic Council: http://www.osteopathy.org.uk/news-and-resources/document-library/corporate-plans-schemes-and-policies/code-of-practice-may-2005/]

Helsepersonelloven. 1999. Lov om helsepersonell m.v. av 1999-07-02 nr 64. Elektronisk tilgjengelig via Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64]

Standard 2000: standard of proficiency. London: General Osteopathic Council; 1999. 24 s. Elektronisk tilgjengelig via General Osteopathic Council http://www.osteopathy.org.uk/news-and-resources/document-library/publications/standard-2000--standard-of-proficiency/]

Launer, John. (2002). Narrative-based primary care. Oxford: Radcliffe Medical Press.