Innhold

Osteopatisk teori og metode:

 • anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for regionene
 • behandlingsplanlegging og evaluering av pasienten med symptomer og plager i regionene
 • osteopatisk funksjonsevaluering og undersøkelse
 • osteopatiske teknikker:
 • bløtdels- og artikulasjonsteknikker
 • muskel energi teknikker
 • counterstrain
 • BLT: indirekte teknikk
 • HVLA: manipulasjonsteknikker

 

Klinisk teori og metode:

 • ortopediske undersøkelser
 • orienterende nevrologisk undersøkelse
 • smerte- og patologiske tilstander
 • differensialdiagnostikk
 • Stressfysiologi

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

 

Kunnskap

 • redegjøre for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenne til ulike lidelser og syndromer i regionen
 • redegjøre for tilstander og røde flagg for regionene som krever nærmere utredning eller henvisning
 • drøfte valg av teknikker på ulike pasientpopulasjoner basert på indikasjoner, kontraindikasjoner og antatte virkningsmekanismer bak teknikkene
 • vise forståelse for de ortopediske testenes validitet og bruke testprosedyrer til identifisering av røde flagg
 • kjenne til hvordan stress påvirker pasienter og smertetilstander 

 

Ferdigheter

 • kunne palpere ulike muskel- og skjelettstrukturer i regionene
 • gjennomføre en strukturert smerteanamnese rettet mot disse regionene og generere differensialdiagnoser basert på smerteanamnesen og den kliniske presentasjonen
 • gjennomføre og tolke funnene av en ortopedisk og nevrologisk undersøkelse i regionene
 • gjennomføre funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionene
 • anvende osteopatiske teknikker på ledd og vev i regionene 

 

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre en klinisk- og osteopatisk undersøkelse og behandling av pasienter med plager i cervicalcolumna og overekstremiteten

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen 

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

*Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 2. utg. St. Louis: Mosby; 2010. 752 s. ISBN: 9780323039895.  Kap. 5, 6, 7, 8, 9 (s. 318-322 og 333-341), 10 (s. 398-403). Totalt 180 s. Pris: ca. 849,-

 

*Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, et. al. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2013. 649 s. ISBN 9781604067477.Kap 19-22, 37. Totalt 130 sider. Pris: ca. 789,-

 

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 1472 s. ISBN: 9780781766715. Kap. 38, 43. Totalt 45 s. Pris: ca. 1099,-

 

Bahr, R. Idrettsskader: diagnostikk og behandling. Bergen: Fagbokforlaget; 2014. Utdrag, totalt 100 sider. ISBN 9788245012248.  Kap 5,7,9 Totalt 80 sider. Pris: ca. 899,-

 

*DeStefano L. Greenmans principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 520 s. ISBN 9781451193909. Kap. 13, 18. Totalt 79 s. Pris: ca. 1229,-

 

*Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. 280 s. ISBN: 9780748737222. Kap. 5-9, 21, 25-28. Totalt 90 s. Pris ca. 509,-

 

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6 utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. 1184 s. ISBN 9781455709779. Kap. 3, 5-7. Totalt 200 s. Pris: ca. 849,-

 

* Frontera W.R Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd ed. Expert Consult. ISBN: 9781455775774 Seksjon 1-4, Utdrag på 100 sider.  Pris: ca. 998,-

 

Artikler:

Gross A, Langevin P, Burnie S, Bedard-Brochu MS, Empey B, Dugas E, et.al. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst Rev [Internett]. 2015; (9):CD004249 [Hentet 2016-09-21] DOI:10.1002/14651858.CD004249.pub4. Tilgjengelig fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004249.pub4/full

 

Gross A, Kay TM, Paquin J-P, Blanchette S, Lalonde P, Christie T, et.al. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev [Internett]. 2015 jan;(1):CD004250. [Hentet 2016-09-21]. DOI: 10.1002/14651858.CD004250.pub5 Tilgjengelig fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004250.pub5/full

 

Patel KC, Gross A, Graham N, Goldsmith CH, Ezzo J, Morien A, et.al. Massage for mechanical neck disorders.Cochrane Database Syst Rev. [Internett]. 2012 Sep 12;(9):CD004871.  [Hentet 2015-10-06]. DOI: 10.1002/14651858.CD004871.pub4 Tilgjengelig fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004871.pub4/abstract

 

Nygaard Ø, Rø M, Andersen T, Zwart J-A. Nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon. Tidsskr Nor Laegeforen. 2010;130(22):2252-5. [Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/2010/11/tema-muskel-og-skjelettlidelser/nakkesmerter-med-og-uten-nerverotsaffeksjon]

 

Schneiderman N, Ironson G, Siegel SD. STRESS AND HEALTH: Psychological, Behavioral, and Biological Determinants. Annu Rev Clin Psychol. 2005;1:607-628. doi:10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141. Authors manuscript is available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2568977/

Samlet sidetall/pensum

955 sider

Anbefalt litteratur

Lucas N, Moran R. Osteopathic Clinical Handbook: a Quick Reference Guide. Australia: HealthProfessionalCPD.com 2010.

Tixa S. Atlas of Surface Palpation: Anatomy of the neck, trunk, upper and lower limbs. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. 512 s. ISBN  9780443068751. Pris: ca. 639,-

Miller MD, Hart JA, MacKnight JM, red. Essential orthopaedics. Philadelphia, PA.: Saunders/Elsevier; 2010. 968 s.

ISBN 9781416054733.

 

Mumenthaler M, Mattle H. Fundamentals of neurology: an illustrated guide. Stuttgart: Thieme; 2006. 304 s. ISBN: 9781588904508. [Kan kjøpes via flere nettbokhandlere]