Innhold

En viktig beslutning i en forsyningskjede er hvordan produkter og tjenester skal leveres kostands- og tidseffektivt ut i markedet. Man har i dag en rekke kanaler tilgjengelig for å flytte sitt produkt eller tjeneste frem til kjøper og det kan være av stor strategisk konkurransemessig og kostnadsmessig betydning at man gjør dette på en optimal måte.

Emnet er en introduksjon til forsyningskjeder og logistikk i et globalt perspektiv. Emnet har både en praktisk og strategisk tilnærming. Praktisk ved at studentene får innblikk i hvordan enkelte elementer av logistikk prosesser utføres, strategisk ved å relatere forsyningskjeden plassering i forhold til andre funksjoner i eget selskap og i forhold til øvrige forretnings kontekst. I tillegg vil studentene få et innblikk i hvordan forsyningskjeden påvirkes av innovasjon innen IT-løsninger.

Læringsutbytte

En viktig beslutning i en forsyningskjede er hvordan produkter og tjenester skal leveres kostands- og tidseffektivt ut i markedet. Man har i dag en rekke kanaler tilgjengelig for å flytte sitt produkt eller tjeneste frem til kjøper og det kan være av stor strategisk konkurransemessig og kostnadsmessig betydning at man gjør dette på en optimal måte.

 

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne

 • Ha en bred kunnskap om forsyningskjede og logistikk relaterte teorier, problemstillinger, prosesser og metoder
 • Ha forståelse av både teoretisk og praktisk historisk utvikling av forsyningskjeder
 • Ha forståelse for viktigheten av forsyningskjeder i en større samfunnsmessig sammenheng
 • Ha kunnskap om hvordan eksterne faktorer som globalisering og verdenshandel påvirker forsyningskjeder
 • Ha kunnskap om optimal informasjonsflyt i forsyningskjeder

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne

 • Kunne anvende de gjennomgåtte teorier på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kunne evaluere forsyningskjeder og evaluere styrker og svakheter, basert på de prosesser og verktøy som blir presentert
 • Kunne evaluere samfunnsmessige trender og hvordan disse påvirker design av fremtidige verdikjeder
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff relevant for gitte problemstillinger og referere dette i forhold til gitte standarder

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne

 • Forstå at forsyningskjeder ikke er enkle, lineære kjeder, men komplekse, globale, multidimensjonale nettverk
 • Kunne løse praktiske oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, både alene og som deltaker i en gruppe
 • Skal kunne være en aktiv diskusjonspartner og formidler, både muntlig og skriftlig rundt interessante problemstillinger knyttet til forsyningskjeder.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet legges opp som en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger med stor grad av deltakelse fra studentene gjennom diskusjon, gruppearbeid og casegjennomgang. I tillegg vil flere av forelesningene bli gjennomført i form av et simuleringsspill hvor studentene innehar forskjellige roller i en forsyningskjede.

Anbefalt tidsbruk

Emnet består av undervisning og selvstendig arbeid av studentene som utgjør ca 200 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Bruk av praktiske caser fra boken og gjesteforeleser. I tillegg vil det bli gjennomført ett praktisk relevant simuleringsspill .

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Beske-Janssen, Philip, Matthew Phillip Johnson og Stefan Schaltegger. 2015. "20 Years of Performance Measurement in Sustainable Supply Chain Management: What Has Been Achieved?" Supply Chain Management: An International Journal 20 (6): 664-80. (16 sider). [Tilgjengelig i fulltekst via Emerald: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/SCM-06-2015-0216 ]

 

Giard, Vincent  Mustapha Sali. 2013. "The Bullwhip Effect in Supply Chains: A Study of Contingent   and Incomplete Literature." International Journal of Production Research 51 (13): 3880-93. (13 sider) [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=89100642&site=ehost-live&scope=site ]

 

Hovi, Inger Beate, Elise Caspersen og Paal Brevik Wangsness. 2014. Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling. TØI rapport, 1363/2014. Lesedato 1. april 2016: https://www.toi.no/publikasjoner/godstransportmarkedets-sammensetning-og-utvikling-article32872-8.html (78 sider)

 

Mangan, John, Chandra Lalwani, Tim Butcher og Roya Javadpour. 2011. Global Logistics and Supply Chain Management. London, UK:.John Wiley & Sons, Ltd. 446 sider. ISBN: 9781119998846. Pris ca. 589,-

 

Rogers, Dale S., Benjamin Melamed og Ronald S. Lembke. 2012. "Modeling and Analysis of Reverse Logistics." Journal of Business Logistics 33 (2): 107-17. (10 sider) [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=76513764&site=ehost-live&scope=site ]

 

Simulatorspill

Samlet sidetall/pensum

563 sider uten simuleringsspillet.

Anbefalt litteratur

Ross, David F. 2011. Introduction to Supply Chain Management Technologies. NW. CRP Press. ISBN: 9781439837528. 424 sider.