Innhold

 • Etisk teori
 • Etikk og samfunnsansvar i organisasjoner
 • Etiske problemstillinger i relasjonen til kunder
 • Etisk handel
 • Korrupsjon
 • Profesjonsetikk
 • Regulering av næringslivet, spesielt markedsføring
 • Delingsøkonomien og etikk
 • Verktøy for analyse av etiske dilemmaer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale etiske teorier.
 • kan identifisere faktorer som påvirker etiske beslutninger i bedrifter.
 • kan gjøre rede for etiske problemstillinger i relasjonen mellom bedriften og dens interessenter.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan beskrive bedriftens påvirkning på ulike interessenter og miljøet.
 • kan foreslå tiltak for å styrke etikkarbeidet i bedrifter.
 • kan analysere etiske dilemmaer, og foreta godt begrunnede valg mellom ulike alternativer.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan se utdannelsen og yrkesrollen i lys av mulige effekter på samfunnet rundt.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, egenstudier, gruppearbeid og casediskusjoner.

Tre av øktene gjennomføres som «dilemma workshops», der studentene i grupper trener praktisk på å håndtere etiske dilemmaer relaterte til salg og markedsføring. I forbindelse med disse øktene skal studentene levere inn et skriftlig arbeidskrav. I arbeidskravet skal dilemmaet i et av de to første dilemma workshops kort analyseres.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Dilemma-workshops vil bli brukt til å analysere aktuelle og relevante etiske problemstillinger i næringslivet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Anand, Vikas, Blake E. Ashforth og Mahendra Joshi. 2004. "Business as Usual: The Acceptance and Perpetuation of Corruption in Organizations." Academy of Management Executive, 18 (2): 39-53. Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13837437&site=ehost-live&scope=site

Crane, Andrew og Dirk Matten. 2015. Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. 4 utg. Oxford: Oxford University Press. 648 s. ISBN: 9780199697311. Pris: 599,-

Doorey, David J. 2011. "The Transparent Supply Chain: From Resistance to Implementation at Nike and Levi-Strauss." Journal of Business Ethics, 103(4):587-603. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=66440552&site=ehost-live&scope=site

Kvalnes, Øyving og Einar Øverenget. 2012 «Ethical navigation in leadership training». Etikk i praksis, 6 (1): 58-71. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/93466

Markedsføringsloven. 2009. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. Barne- og likestillingsdepartementet. Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2

Poulfelt, Flemming. 1997. "Ethics for Management Consultants." Business Ethics: A European Review, 6(2): 65-70. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://arikamayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/05/Ethics-for-Management-Consultants.pdf

Rinallo, Diego og Suman Basuroy. 2009. "Does Advertising Spending Influence Media Coverage of the Advertiser?" Journal of Marketing, 73(6):33-46. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=44515705&site=ehost-live&scope=site

Schor, Juliet. 2014. "Debating the Sharing Economy." Essay. Lesedato 6. april 2016: http://www.greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy

Short, Jodi L., Michael W. Toffel og Andrea R. Hugill. 2015. "Monitoring Global Supply Chains." Harvard Business School. Working Paper, No. 14-032. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11591700/14-032.pdf?sequence=3

Singer, Natasha. 2014. "In the Sharing Economy, Workers Find Both Freedom and Uncertainty." The New York Times, August 16. Lesedato 6. april 2016: http://www.nytimes.com/2014/08/17/technology/in-the-sharing-economy-workers-find-both-freedom-and-uncertainty.html

Samlet sidetall/pensum

769 sider.