Innhold

Norsk varehandel er en stor og viktig sektor som utgjør nesten

10 % av brutto nasjonalprodukt og har mer enn 370 000 sysselsatte. Varehandelen har vært gjennom enorme endringer de siste årene, med en økende dominans av kjeder og kjøpesentre, og en konsentrasjon av markedsandeler og makt både blant leverandører og butikkjeder. Mange spår nå at nye og større endringer står for tur, med en sterk vekst i e-handel, noe som gir nye utfordringer ¿ og muligheter, både for eksisterende og nye aktører. Formålet med dette kurset er å gi en grundig innføring i varehandelsledelse, inkludert butikk- og kjededrift, styring av leverandørrelasjoner, og utvalgte strategiske temaer innen varehandel.

 

Emnet er spesielt nyttig for studenter som ønsker å jobbe i varehandel (butikk, butikkjeder, kjøpesentre), hos leverandører til varehandel (typisk store merkevareleverandører), i konsulentvirksomhet med fokus på varehandelsbransjen eller andre med interesse for distribusjonssystemer, markedsføringskanaler, markedsstrukturer og vertikale inter-organisatoriske strukturer.

 

Del 1: Introduksjon til varehandelsledelse

Denne delen vil gi en generell introduksjon til varehandelsledelse. Temaer inkluderer introduksjon til varehandel, strategi i varehandel, lokaliseringsvalg, sortimentsstyring, kanalvalg og logistikk, butikkmarkedsføring, prising og ledelse av ansatte i varehandel.

 

 

Del 2: Forsyningskjeder og markedsføringskanaler

Denne delen vil gi grundig kunnskap om valg og styring av markedskanaler. Temaer inkluderer funksjoner og rollefordeling, organisering av markedskanaler, integrasjon og samarbeid, tillit, makt og konflikter i markedskanaler, og internasjonalisering.

 

Del 3: Strategiske allianser

Denne delen fokuserer på alle former for alliansebygging i markedsføringskanaler og distribusjonssystemer fra produksjon til markeder. Utvikling, organisering og problematiske sider ved alliansebygging blir diskutert. Endringsprosesser, konfliktstyring og roller blir viktige faktorer her.

 

Del 4: Bærekraftig markedsføring i varehandel

Bærekraftig utvikling er sentralt i varehandelsstrategi. Både miljømessige sider, sosial utvikling og effektivitet vil være ulike dimensjoner som samlet inngår i virksomhetsstyringen i varehandel. Det legges her vekt på sentrale begreper og forståelse for sirkulær økonomi som grunnlag for ledelse av varehandelsbedrifter ned mot konsumenter i markedet.

 

Andre strategiske temaer som blir diskutert:

Tema 1: Konkurranse, makt og strategi i varehandel

Konkurranse og makt er et hett tema i norsk varehandel, spesielt i dagligvarehandelen. I denne modulen vil vi gå gjennom teori, forskning og case som belyser samspillet mellom konkurranse og strategi i varehandel.

 

Tema 2: Kjedeutvikling

Norsk varehandel er dominert av sterke butikkjeder og kjøpesenterkjeder. I denne modulen ser vi på spesielle problemstillinger i utviklingen av sterke kjeder og kjøpesentre.

 

Tema 3

Etisk handel og samfunnsansvar, «Big data» i varehandel, dyrevelferd og matsikkerhet.

 

Ti timer vil medgå til gruppepresentasjoner (se punkt 8).

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap til å:

 

 • Beskrive overordnede trekk ved varehandelssektorens ulike næringer og utvikling
 • Gjøre rede for varehandelsbedrifters strategiske valg innen lokalisering, sortimentsstyring, kanalvalg, markedsføring og ledelse av ansatte
 • Beskrive de viktigste kjennetegnene ved ulike markedskanaler
 • Beskrive fordeler og ulemper ved ulike markedskanaler
 • Beskrive forhandlingsstrategier i møtet mellom leverandører og varehandelsbedrifter
 • Markedsstruktur og utvikling
 • Bærekraftig markedsføring
 • Beskrive ulike modeller og teorier for varehandelsbedrifters ekspansjon og utvikling
 • Identifisere trusler og muligheter fra E-handel for ulike typer varehandelsbedrifter

 

Ferdigheter

Studentene kan etter fullført emne:

 • Analysere den strategiske situasjonen til en varehandelsbedrift
 • Foreslå strategiske og markedsmessige tiltak som kan bedre konkurransesituasjonen og lønnsomheten til butikk og kjede
 • Anbefale valg av lokalisering
 • Anbefale markedskampanjer og prise og promotere varer for butikk og kjede
 • Tilpasse valg av markedskanaler til bedriftens posisjon og strategi
 • Utarbeide strategier for og delta i forhandlinger mellom leverandører og kjeder
 • Utarbeide ekspansjonsstrategier for varehandelsbedrifter
 • Utvikle E-handelsstrategier for varehandelsbedrifter

Generell kompetanse

Emnet gir studentene generell kompetanse innen

 • Innhenting, strukturering og presentasjon av kompleks informasjon fra ulike kilder
 • Muntlig presentasjonsteknikk

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bacelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, ekskursjoner, gruppearbeid og casediskusjoner. I løpet av semesteret vil studentene jobbe i grupper med et case. I semesteroppgaven skal gruppene analysere et case med relevans for varehandel, distribusjon og markedsføringskanaler. Som en del av analysen vil gruppen presentere caset og semesteroppgaven.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Emnet vil inkludere gjesteforeleser(e) fra næringslivet.

I forelesningene vil relevante cases fra norsk og internasjonale virksomheter bli brukt som illustrasjon og som bakgrunn for diskusjoner. Det forventes at deltakerne i emnet er med i diskusjoner og presentasjoner.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Belz, Frank og Ken Peattie. 2012. Sustainable Marketing: A Global Perspective. 2. utg. Chichester: Wiley. ISBN: 9781119966197. Sider: 352. Pris: ca. 548,-

 

Bø, Eiril, Geir Gripsrud og Arne Nygaard. 2013. Ledelse av forsyningskjeder et logistikk- og markedsføringsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013023. Sider: 301. Pris: ca.569,-

 

Levy, Michael og Barton Weitz. 2013. Retailing Management. 8. utg. New York: McGraw-Hill Irwin. ISBN: 9781259060663. Sider: 704. Pris: ca.738,-

 

Lunnan, Randi og Arne Nygaard. 2011. Strategiske allianser.Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245009545. Sider: 202. Pris: ca. 369,-

Samlet sidetall/pensum

1559 sider

Anbefalt litteratur

Ingen