Innhold

Produkt og prisbeslutninger er et komplekst, men særdeles viktig tema innen markedsføring. Pris er et uttrykk for den verdi som settes på varen eller tjenesten for å skape et bytteforhold, og pris representerer et krysningspunkt mellom selgerens og kjøperens verdioppfattninger. Men uten et produkt- og/ eller servicetilbud som fenger forbrukerne i markedet, vil dette krysningspunktet ikke forekomme, uavhengig av hvor lavt man priser tilbudet. Et viktig gjennomgangstema i emnet er derfor forståelsen av begrepet kundeverdi og hvordan dette kan relateres til produktutvikling og prising.

Mer konkret vil emnet blant annet inneholde følgende temaer:

 

 • Produktutviklingsprosesser
 • Analyser av omgivelser for å generere produktideer
 • Ulike bestanddeler av kundeverdibegrepet
 • Konsept- og markedstesting
 • Forecasting knyttet til estimering av fremtidig salg
 • Prisstrukturer/ segmentbasert prising
 • Verdibasert prising
 • Kostnadsbasert prising
 • Konkurransebasert prising
 • Betalingsvilje og referansepris
 • Psykologisk prising

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha en god forståelse for produkt og prisbeslutninger og kompleksiteten forbundet med dette. Studentene skal forstå sentrale begreper og modeller som brukes innenfor fagområdet, samt metoder man benytter for å generere informasjon knyttet til ulike strategiske og taktiske beslutninger. Studentene skal etter endt emne kunne håndtere de strategiske utfordringene som produktutvikling og prising kan innebære.

 

Ferdigheter

Studentene skal være i stand til å anvende enkle analyser som igjen danner et grunnlag for beslutningstaking. Etter endt emne skal studentene være i stand til å gjennomføre kalkyler og undersøkelser forbundet med produktutvikling og prisfastsetting basert på teorier og modeller lært og anvendt i emnet.

Generell kompetanse

Studentene skal ha er mer analytisk og helhetlig forståelse for utfordringer forbundet med emnets tematikker. Produkt- og prisbeslutninger er to svært sentrale tematikker knyttet til markedsføringsfaget og de utgjør 2 av de 4 P-ene som faget markedsføring omhandler.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner i klassen og oppgaveløsning.

Det beregnes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet og studentene må være forberedt på å presentere sine løsningsforslag for gruppen de er en del av.

Anbefalt tidsbruk

200 timer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen direkte kontakt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

Pensumlitteratur

Crawford, Merle og Anthony Di Benedetto. 2014. New Products management. New York: McGraw Hill. ISBN: 9781259254345. Ca. 789 ,- (Utvalgte kapitler, ca 450 sider)

 

Dutta, Shantanu, Mark Bergen, Daniel Levy, Mark Ritson og Mark Zbaracki. 2002. "Pricing as a strategic capability." MIT Sloan Management Review, 43(3): 61-66. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6553428&site=ehost-live&scope=site

 

Nagle, Thomas T., John E. Hogan og Joseph Zale. 2011. The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably. 5.utg. Edinburgh Gate:  Pearson Education Limited. ISBN: 9781292023236. (Utvalgte kapitler, ca 300 sider). Pris: ca 847,-

 

Sweeney, Jillian C. og Geoffrey N. Soutar. 2001. "Consumer perceived value: The development of a multiple item scale." Journal of Retailing, 77(2): 203-220. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4563165&site=ehost-live&scope=site

 

Kompendium i emnet PDP2100 Produkt- og prisstrategi legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Holbrook, Morris B. 1999. "Introduction to consumer value" I Consumer value: A framework for analysis and research, 1-28. London: Routledge.

Samlet sidetall/pensum

ca 820 sider

Anbefalt litteratur

Ingen.