Innhold

Valgfaget tar utgangspunkt i at alle organisasjoner trenger et godt omdømme og støtte fra ulike interessenter for å nå sine mål. Studenten skal lære om PR-fagets historie og utbredelse og hvordan PR-arbeid virker sammen med tradisjonell markedsføring.  Viktige stikkord er: Interessentanalyser, omdømme, PR-strategi, retorikk, nyhetsjournalistikk og mediehåndtering. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne kunne gjøre rede for fremveksten av faget Public Relations og kjenne til de viktigste modellene og teoriene faget bygger på. Studenten skal kjenne til medias prioriteringer og arbeidsmetoder og kunne vurdere hvordan man kan bruke mediene for å fremme sine saker på en best mulig måte. Videre skal studenten beherske grunnleggende retorisk teori og kunne anvende denne for å lage konkrete strategier for å overbevise andre. Studenten skal også kjenne til hvordan fremveksten av sosiale medier endrer rammebetingelsene for PR-arbeid og kunne analysere konsekvensene av denne utviklingen.

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne kunne lage en PR-strategi med tiltaksplan og få trening i å skrive pressemelding og kronikk og argumentere for en sak i form av en god presentasjon. Videre skal studenten beherske spredning av PR-budskap i sosiale medier.

Generell kompetanse

Et viktig mål for kurset er å forstå hvordan alle typer organisasjoner som bedrifter, interesseorganisasjoner og offentlige etater, opererer i nært samspill med sine omgivelser og hvordan god håndtering av relasjonene mellom organisasjonen og omgivelsene er avgjørende for å nå de målene man setter seg. Studentene skal utvikle et kritisk blikk på hvordan profesjonelle aktører og kilder jobber for å påvirke media, politikk og samfunnsliv. 

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. Skriving inngår som en del av undervisningen, og studentene må også presentere minst ett tema hver i plenum. For best mulig forståelse av pensum og utbytte av diskusjonene i forelesningene, må studentene følge aktivt med i media og delta aktivt i forelesningene. 

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil være flere besøk av gjesteforelesere fra bedrifter, byråer og medieinstitusjoner. Det vil også bli lagt opp til et bedriftsbesøk hos et PR-byrå. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Aalen, Ida. 2015. Sosiale medier. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245018066. Sider: 286. Pris ca. 399,-

 

Bonvik, Øystein og Aina Lemoen Lunde. 2013. Suksess med egne medier. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245015386. Sider: 217. Pris ca. 379,-

 

Brønn, Peggy, Tor Bang og Øystein Bonvik. En innføring i PR. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016567. Sider: 345. Pris: 599,-

 

Cappelen, Anders. 2012. Bruk pressen 3.0: Den komplette guiden til mediekontakt. Oslo: Kommunikasjonsforlaget. ISBN: 9788293234005. Kap 1-7 og kapittel 16. Sider: 247.  Pris: 695,-

 

Larsson, Larsåke. 2009. "PR and the news media: A collaborative relationship". Nordicom Review 30(1): 131-147. 17 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=41522098&site=eds-live&scope=site ]

 

Ringdal, Kjell Terje. 2015. Kunsten å overbevise. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243009639. Sider: 220. Pris: 149,-

 

Kompendium for emnet VPR2100 B2 PR selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Allern, Sigurd, Øyvind Ihlen og Eli Skogerbø (red.). 2015. "Politiske partier og politisk kommunikasjon", kap. 7: s. 83-95 og "Med makt til å like: Sosiale medier og politisk kommunikasjon", kap. 17: s. 197-207. I Makt, medier og politikk, 22 sider. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Bennet, W. Lance. 2001. "How Politicians Make the News." I News: The Politics of Illusion, 111-147. Addison Wesley Longman. 29 sider.

 

Hallahan, Kirk 2011. "Political Public Relations and Strategic Framing." I Strömbäck og Kiousis (red.) Political Public Relations: Principles and applications, 177-213. New York: Routeledge. 37 sider.

Samlet sidetall/pensum

1421

Anbefalt litteratur

Grunig, James E. 1992. Excellence in public relations and communication management. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 9780805802276.