Innhold

Tilknytningsformer:  Faste og midlertidige ansettelser, innleie, virksomhetsoverdragelser, outsourcing, konsulentbruk.

 

Forvaltning av humankapital. Rutiner og systemer i forhold til lovkrav. Sykefravær, personvern, personalsamtaler etc. Omorganisering og endring av arbeidsoppgaver.

 

Avvikling: Oppsigelser, avskjed, nedbemanning, outsourcing.

 

Rekrutteringsmetodikk: Jobbanalyseintervjuteknikk, forsvarlig testetikk samt gjennomgang av de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess.

 

Måling av intelligens, evner og ferdigheter. Drøftelser av fordeler og ulemper ved bruk av evne- og ferdighetstester i rekrutteringssammenheng.

 

Personlighetspsykologi med vekt på trekkteori og kritikk av denne.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene kjenner regler og perspektiver innenfor ledelse av menneskelige ressurser og innen fagfeltet rekruttering.

Studentene vet hvordan både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass. De har kjennskap til forskning om rekrutteringsprosesser og trekkteori og testing som grunnlag for rekruttering. Som del av dette har også studentene en grunnleggende forståelse av intelligensbegrepet.

 

Ferdigheter

Studentene har bred oversikt over så vel rammeverk (lovverk) som vanlig praksis i utøvelsen av personalleder-funksjonen i norsk arbeidsliv. De vet hvordan ansettelser, personalsamtaler, korrektiver, avvikling og omorganisering skal foregå på ansvarlig vis. De kan anvende kunnskap om lovgivers krav til anti-diskriminering, likestilling, sykefraværsoppfølging og ansettelser/oppsigelser i skjæringspunktet mellom lov/tilsynskrav og forretningsmessige krav til effektivitet og resultatoppnåelse.

Studentene kan videre identifisere hvilke rutiner og verktøy som brukes i rekruttering og prestasjonsoppfølging. I tillegg har de innblikk i underliggende forutsetninger og begrensninger og ut fra dette kan de vurdere valg av tilnærming ut fra forutsetninger og hensikter.

Studentene kan, ut fra teorier om forvaltning av menneskelige ressurser, analysere strategiske situasjoner og anbefale veivalg for å bedre en organisasjons konkurranseevne.

 

Generell kompetanse

Studentene har innsikt i at menneskelig kapital kan være vanskelig å styre, og at mennesker er en uensartet og heterogen ressurs. De har også innsikt i det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering. Studentene kjenner til de ulike elementene som bør inngå i en jobbanalyse og utforming av kompetansebaserte intervju. Videre har de bred oversikt over arbeidslivets rammer, altså sentrale lover som arbeidsmiljøloven, diskriminineringslovverket med videre.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og ved aktiv bruk av oppgaver. Det forventes at studentene kommer godt forberedt og er aktivt deltakende i undervisningen.

Anbefalt tidsbruk

400 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Dagsaktuelle case fra nyhetsbildet vil trekkes inn i undervisningen av foreleser og oppsummeres i forelesningsfoiler.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Furnham, Adrian. 2008. Personality and Intelligence at Work. London/New York: Routledge. ISBN: 9781841695860. Kapittel 8, 9 og 12 er ikke pensum. Totalt 275 sider. Pris ca. 469,-

 

Iversen, Ole. 2015. Rekrutterings- og intervjuteknikk. Om bruk av effektive rekrutteringsmetoder. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-8-24501-767-0. 152 sider. Pris: ca. 349,-

 

Kvadsheim, Henrik og Kåre Hansen. 2010. "Bedrifters bruk av permitteringer." Søkelys på Arbeidslivet, 27(01/02):42-56. Totalt 14 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Idunn): https://www.idunn.no/spa/2010/01-02/art03 ]

 

Risan, Hans. 2012. "Dyadisk lederskap." Magma, (2): 67-74. Totalt 7 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/dyadisk-lederskap ]

 

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri. 2014. «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»: En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger. Fafo-rapport 2014:33. ISBN: 978-82-324-0132-1. Totalt 95 sider. [Nettugaven er en gratis tilgjengelig via fafo.no: http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/kulturelt-betinget-naturlig-beskjedenhet ]

 

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri. 2015. Passe inn og passe til: Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere. Fafo-rapport 2015:44. ISBN: 9978-82-324-0246-5. Totalt 74 sider. [Nettutgaven er gratis tilgjengelig via fafo.no: http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/passe-inn-og-passe-til ]

 

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri. 2016. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser. Fafo-rapport 2016:23. ISBN 978-82-324-0308-0. Totalt 110 sider. [Nettutgaven er gratis tilgjengelig via Fafo.no: http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/rettmessig-forskjellsbehandling ]

 

Sverdrup, Therese E. 2014. "Psykologisk kontrakt." Magma, (5):64-71. Totalt 8 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.magma.no/psykologisk-kontrakt1 ]

 

Ørjasæter, Elin, Birgitte Stenberg Larsen og Trond Stang. 2016. Arbeidsrett for ledere, personalledelse i norske virksomheter. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-2045-8. Totalt: 430 sider. Pris ca 599.

Samlet sidetall/pensum

1165 sider