Innhold

Dette er et valgfag som kombinerer teori og praktisk forståelse. Studentene skal arbeide med oppgaver i visuell kommunikasjon der fotografiet og det multimediale har en fremtredende plass. Den skal gjennomføre arbeider både individuelt og i gruppe.  Forelesninger i teoretisk grunnlag suppleres av tematiske arbeider rettet mot det praktiske.

 

 • Bildekommunikasjon, visuell retorikk og semiotikk
 • Å skape resultater gjennom teori anvendt i praksisfeltet
 • Etikk og refleksjon over bilders bruk og effekter
 • Kamera- og lyslære
 • Kreativ brief
 • Postproduksjon: Photoshop, bridge, arkiveringsrutiner og systematisering.
 • Publisering på sosiale medier.
 • Lesning av mediebildet
 • Multimediale grunnprinsipper
 • Det fotografiske triangel (fokus på film og fotografi).
 • Dramaturgi og fortellerteknikk i bilder og film
 • Visuell retorikk
 • Storyboard og manusutvikling.
 • Hvordan bygge en historie.
 • Kommunikasjon og etikk
 • Multimedia (Film, lyd, stills)
 • Opphavsrett og rettigheter.
 • Prosjektstyring.
 • Sosiale medier og fotografi/film.
 • Postproduksjon
 • Sosiologi og antropologi i fotografi
 • Samfunnsforståelse
 • Markedsinnsikt
 • Religion- og kulturforståelse
 • Sosiale medier og Historiefortelling
 • Arbeidsmetodikk for fotografisk arbeid med ukjente, sosial ulikhet og religionsbakgrunn.

 

 

Dette er et valgfag som kombinerer teori og praktisk forståelse. 

Læringsutbytte

Kunnskap

 

Kandidaten skal kjenne til grunnleggende teorier om visuell kommunikasjon, heri også visuell retorikk og semiotikk (altså læren om tegn),

Kandidaten skal ha kunnskap og forståelse for fagfeltet visuell kommunikasjon og kunnskap om hvilke hensyn som må tas ved valg av form og medium for sine visuelle produkter. Så vel funksjon, estetikk, som mediespesifikke egenskaper tillegges vekt.

Kandidaten skal kunne redegjøre for kanalvalg og hensikt med budskapet mot en spesifikk målgruppe i egne produksjoner.

Kandidaten skal kunne forstå og vurdere hvilke produksjonsmessige og økonomiske konsekvenser ulike valg har i forhold til visuelt uttrykk og form. Kandidaten skal kunne redegjøre for hvordan effekten av visuell kommunikasjon påvirker  merkevarebygging og designstrategi,  (Film og bilder)  og hvordan ta i bruk relevante virkemidler for å oppnå dette.

Kandidaten vil få oversikt over hvordan fotografiets rolle i visuell kommunikasjon har utviklet seg radikalt gjennom bruk av digitale medier og nye mediekanaler, samt innsikt i hvordan bruk av bilder i vår kultur har kommersielle, politiske eller etiske følger, og hvordan man kan forfølge sine mål gjennom denne kunnskapen.

Etter endt emne skal kandidaten ha kunnskap om hva visuell retorikk er som akademisk disiplin.

Kandidaten skal kjenne til hvordan man kommuniserer til ulike målgrupper gjennom planlegging av strategisk visuell kommunikasjon.

Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan den multimediale produksjonen kan være en kulturbærer i samfunnet, og virke som en samfunnsengasjerende kraft.

Kandidatene skal etter endt emne forstå hvordan man kan påvirke et publikum gjennom bruk av planlagt visuell retorikk.

Kandidaten skal etter endt emne ha innsikt i de teoretiske aspektene ved visuell kommunikasjon, samt forståelse for og trening i bruk av fotografi og film som strategiske verktøy.

Ferdigheter

Kandidaten skal etter endt emne kunne ta egne beslutninger over hvilke strategiske visuelle kommunikasjonsløsninger og kanaler som bør brukes for å sikre høyest mulig effekt mot et definert publikum.

Kandidaten skal kunne identifisere og prioritere målgrupper for den visuelle kommunikasjonen

Kandidaten skal kunne identifisere og skape et budskap i sin multimediale kommunikasjon som treffer en prioritert målgruppe.

Kandidaten skal kunne gjennomføre fotografiske prosjekter basert på solid visuell kjennskap og tekniske ferdigheter.

Kandidaten skal beherske teknisk fotografering i forholdt til det fotografiske triangel og generell objektivforståelse.

Kandidaten skal kunne benytte forskjellige metoder i planleggingen av multimedial historiefortelling, bruk av forskjellige visuelle verktøy, postproduksjon og kunne identifisere hvilke faktorer som kan påvirkes og planlegges i visuell historiefortelling for å komme frem til et budskap.

Kandidaten skal være i stand til å utarbeide både fotografier, lyd og film til en sammenhengende historie.

Kandidaten skal selvstendig kunne planlegge, og produsere,  enkle multimedia produksjoner som portrettintervjuer, korte reportasjeinnslag og korte visuelle historier som kan benyttes i en bedrifts kommunikasjon eller i journalistisk sammenheng.

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha innsikt i hvordan etisk reflektere over egen kommunikasjon i et samfunnsperspektiv.

Kjenne til og reflektere teoretisk over visuelle uttrykk.

Ha økt kompetanse på fotografering og multimedial kommunikasjon samt bruken av denne i forskjellige kanaler for en fremtidig arbeidsgiver.

Kunne redegjøre for hvilke visuelle bidrag som passer hvilke kanaler i en kampanje.

Kunne identifisere og evaluere en kundes ønsker og behov for visuell/ multimedial kommunikasjon basert på egen analyse og omsette dette til visuell kommunikasjon.

Vise kompetanse i strategisk tenking, kommunikasjon, kreativitet, idéutvikling, samt planlegging av et budskap i ulike medier.

Kandidaten skal benytte visuell kommunikasjon i samspill med andre fagpersoner, slik at en målrettet kommunikasjon kan realiseres.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på teoretiske forelesninger om bildets retorikk, etikk og sjangermessige problemstillinger i samfunnet. Studenten skal i tillegg til det teoretiske gjennomføre praktiske oppgaver fra pensum som skal leveres som praktiske oppgaver underveis i kurset. Undervisningen er basert på forelesninger og praktisk trening i visuell historiefortelling. Kurset vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats også mellom undervisningsøktene.

 

 

Valgfaget vil kreve en stor grad av pensumforståelse, omsette teoretisk forståelse til praktiske resultater, gruppearbeid og egeninnsats også mellom undervisningsøktene.

 

Oppgaven er krevende og forutsetter planlegging i god tid. 

Anbefalt tidsbruk

750 timer 

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Barnes, Susan B. 2011. An introduction to visual communication: From cave art to second life. New York: Peter Lang. ISBN: 9781433112577. 273 sider. Kr 369,-

 

Bondebjerg, Ib. 2014. "Engaging with reality: Documentary og globalization." Intellect: Bristol, UK/ Chicago. ISBN: 978-1-78320-189-1. 280 sider. Kr 299,-

 

Chandler, Gael. 2009. Film editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know. ISBN: 9781932907629. 193 sider. Pris: 349,-

 

Dimitrova, Daniela V. og Dianne Bystrom. 2013. "Effects of Social Media on Political Participation and  Candidate Image Evaluations in the 2012 Iowa Caucuse." American behavioral scientist, 57(11): 1568 -1583. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=90594096&site=ehost-live&scope=site ]

 

Fred Ritchin. 2013. Bending the frame, photojournalism, documentary, and the citizen. Aperture, NYC, kap : 1, 2, 3, 4, 5, 6. ISBN: 9781597111201. 175 sider. Pris ca: 199,-

 

[1]Hall, S. Evans. J, Nixon, S. 2013. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage. ISBN: 9781849205634. 440 sider. Pris: ca 369,-

 

Kobre, Ken. 2012. Videojournalism, Multimedia Storytelling. Focal press: USA. 261 sider. ISBN: 9780240814650. Pris: ca 499,-

 

Lien, Sigrid og Peter Larsen. 2008. Kunsten å lese bilder. Oslo: Spartacus. 448 s. ISBN: 9788243003934. Pris: ca. 399,-

 

London, Barbera, Jim Stone og John Upton. 2013. Photography. 11. utg. London: Pearsons. 327 s. ISBN: 9780205960088. Pris: ca 1154,-

 

Lunde, Aina Lemoen og Øystein Bonvik. 2014. Suksess med egne medier. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245015386. 227 sider.  Kr 379,-

 

Sontag, Susan. 1977. On photography. Penguin Books: London. ISBN: 9780141035789. Pris: ca. 149,-

 

Sontag, Susan. 2003. Regarding the pain of others. ISBN: 978-0-374-24858-1. Pris:  ca. 149,-

 

Mediastorm. 2012. Field guide to powerful multimedia storytelling. USA: Ibook. 77 sider. Pris: ca. 79,- [Kun tilgjengelig som ebok: http://mediastorm.com/train/product/field-guide]

 

Lynda. "A Linked In company". Ca.kr. 187.5,- (25 US dollar). Lesedato 30. november 2015: http://www.lynda.com/

 

Matthews, Nicole og Naomi Sunderland. 2013. "Digital Life- Story Narratives as Data for Policy Makers and Practitioners: Thinking Through Methodologies for Large-Scale Multimedia Qualitative Datasets." Journal Of Broadcasting & Electronic Media, 57(1): 97-114. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=86010176&site=ehost-live&scope=site ]

 

Phillips, Barbara og Edward McQuarrie. 2004. "Beyond Visual Metaphor: A New Typology of Visual Rhetoric in Advertising." Marketing Theory, 4(1-2):113-136. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13499550&site=ehost-live&scope=site ]

 

Rose, Gillian. 2014. "On the relation between 'visual research methods' and contemporary visual culture." Sociological ReviewMonograph, 62(1):24-46. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=108757223&site=ehost-live&scope=site ]

 

Schroeder, Jonathan E. og Detlev Zwick. 2004. "Mirrors of Masculinity: Representation and Identity in Marketing Communication." Consumption Markets and Culture, 7(1):21-52. [Elektronisk tilgjengelig via google scholar: http://www.yorku.ca/dzwick/CMC_Mirrors.pdf ]

 

Shaw, Aaron og Yochai Benkler. 2012. "A Tale of Two Blogospheres: Discursive Practices on the Left and Right." American Behavioral Scientis, 56(4): 459-487. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=73794556&site=ehost-live&scope=site ]

 

Uimonen, Paula. 2013. "Visual identity in Facebook." Visual Studies 28(2):122-135. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=88893119&site=ehost-live&scope=site ]

 

Villi, Mikko og Matteo Stocchetti. 2011. "Visual mobile communication, mediated presence and the politics of space." Visual Studies, 26(2):102-112. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=61157213&site=ehost-live&scope=site ]

 

Wagner, Karin. 2015. "Reading packages: social semiotics on the shelf." Visual Communicatio, 14(2):193-220. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=vth&AN=101644562&site=ehost-live&scope=site ]

 

Wells, Liz (red.) 2015. Photography A critical Introduction. London: Routlegde. ISBN: 9780415854290. 419 sider. Kr 499,-

 

Weisser, Agnethe. 2013. Bare et bilde. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202404956. 158 sider. Kr 329,- 

 

Aalen, Ida. 2015. Sosiale medier. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245018066. 285 sider. Kr 399,- 

 

Digitalt kompendium i emnet MHV2100 Multimedial historiefortelling og visuell merkevarebygging legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Benjamin, Walter. 1935/1975. "Kunstverket i reproduksjonens tidsalder." I Kunstverket i reproduksjonens tidsalder. Oslo: Gyldendal ss 35-64 (29s)

 

Kjeldsen, Jens E. 2014. "Billeders retorikk."  I Roer, Hanne og Marie Lund (red): Retorikkens aktualitet, 287-323. København: Hans Reitzel. 

 

Læringsvideoer [Se Lynda.com over.]

Læringsvideoer vil også være essensielle som en del av pensum.  

Det er vanskelig å anslå hva en læringsvideo tilsvarer i antall sider, men vi regner hver som 10 sider tekst mht til lengde seeing versus lesing. Det er innføringsvideoer i klipping og postproduksjon. Det er til sammen 15 videoer. (antatt sider 150).

 

[1] Denne boken, en godt redigert antologi, er også pensum på valgfaget Multimedial historiefortelling.

Samlet sidetall/pensum

1734 sider

Anbefalt litteratur

Burum, Ivo. 2013. The iBook How to MOJO: Guide to mobile journalism. [Tilgjengelig via iTunes store at https://itunes.apple.com/gb/book/how-to-mojo/id633249999?mt=11 ]

 

Clarke, G. 1997. Photograph: A visual and cultural history. Oxford: Oxford University Press. 248 s. ISBN 9780192842008.

 

Kozloff, Max. 2007. The Theatre of the Face: Portrait Photography Since 1900. London: Phaidon Press. 416 s. ISBN 9780714843728

 

Lardinois, Birgitte. 2009. Magnum Magnum. Thames and Hudson, London. ISBN: 9780500288306. Sider 568.

 

Marien, Mary Warner. 2013. Photography: A Cultural History. 4.utg. London: Pearson. 586 s. ISBN 978-0205988945

 

Weisser, Agnethe. 2013. Bare et bilde. Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202404956. 158 sider.

 

I tillegg vil aktuelle artikler og relevante cases diskuteres i forelesningene.