Innhold

Hvordan skrive en akademisk oppgave (bacheloroppgaven)?

Faser i en undersøkelse: 

- Tema og problemstilling

- Metode og teori, empiribasert teori

- Problemstilling

Vitenskapsteori:

- Hvorfor metode?

- Positivismen og fortolkende vitenskapelige tilnærminger,

- Metodedebatten

Etiske, metodiske og praktiske avveininger:

- Forskningsmessig validitet og reliabilitet,

- Forskningsdesign, og forskningsstrategier

- Casestudier

- Grounded teori

Datainnsamlingsmetoder:

- Hva slags data skal vi samle inn?

- Individuelle intervju, fokusgruppeintervju og observasjon,

- Etnografi,

- Feltforskning,

Forskningstyper:

- Aksjonsforskning, oppdragsforskning, anvendt forskning og grunnforskning

Analyse:

- Innholdsanalyse

- Narrative analyse

- Diskursanalyse

Evaluering av kvalitative analyser:

Rapportering om større kvalitative undersøkelser

- Rapportering

- Tolkning og konklusjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis
  • har kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier
  • har en forståelse av fordeler og ulemper ved kvalitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvalitative forskningsdesign er best egnet
  • har evne til på se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet

Ferdigheter

Studenten...

  • kan velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte for å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generelt og markedsundersøkelser i sær
  • kan utarbeide en akademisk oppgave med tilfredsstillende metodologisk forankring

Generell kompetanse

Studenten...

  • behersker egnede analyseverktøy, gjennomføring av analyser og har tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av forskningsfunn

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse 

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet har 36 forelesningstimer (12 økter).  

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(Se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Jacobsen, Dag Ingvar. 2015. Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 3. utg. Kristiansand: Høyskoleforl.  ISBN: 9788202481889. 230 s. Kapittel 1-11 og 16.

 

Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte og Line Christoffersen (2016) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utgave) Oslo: Abstrakt forlag (kap. 1-18)

 

Digitalt kompendium for emnet MKL3100 Markedsanalyse: Kvalitativ metode, legges ut på Luvit av emneansvarlig, og inneholder:   

Askheim, Ole Gaut og Tor Grennes. 2008. Kvalitative metoder. For markedsføring og organisasjonsfag. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215010007. kap. 6 (65-76), 7 (77-86). 22 s.

Berg, Bruce L. og Howard Lune. 2012. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 8 utg. Boston: Pearson. ISBN: 9780205234967. Kap. 5 (164-195), 7 (258-279). 48 s.

Moen, Toril og Ragnheidur Karlsdottir. 2011. Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Trondheim: Tapir Akademisk forlag. ISBN: 978-82-519-2739-0. Kap. 1 (15-31). 16 s.

Nilssen, Vivi. 2012. Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215020471. Kap. 4 (78-100). 22 s.

Postholm, May Brit. 2010. Kvalitativ metode: en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2.utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN:9788215016948. Kap. 4 (68-85),  5 (86-103). 37 s.

Tjora, Aksel 2012. Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205425491. Kap. 7 (202-217). 15 s.

Samlet sidetall/pensum

650 sider

Anbefalt litteratur

Berg, Bruce L. og Howard Lune. 2012. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 8 utg. Boston: Pearson. ISBN: 9780205809387 (Delen som ikke er pensum)