Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan man skal gjennomføre kvantitativ undersøkelser.  De enkelte trinn i forskningsprosessen gjennomgås.  Fra problemstilling til bruk av tilgjengelig litteratur, videre til valg av forskningsdesign, metode for datainnsamling, gjennomføring av datainnsamling, analyse og rapportering.

Emnet gir en praktisk innføring i regler skriving av empiribaserte

Oppgaver

 

  1. Generell del

Faser i en undersøkelse

- Tema og problemstilling: Metode og teori, empiribasert teori

- Problemstilling

Vitenskapsteori:

- Hvorfor metode

- Positivismen og fortolkende vitenskapelige tilnærminger,

- Etiske og praktiske avveininger

 

2.1Kvantitative undersøkelser:

- Begreper og variabler

- Hypoteser

- Kausalmodell

- Kvantitative design (tverrsnitt/survey og eksperiment)

- Kvantitative designs styrker og svakheter

- Konstruksjon av spørreskjema

- Måling av variabler

- Målemodeller (Formative/refleksive)

- Skalanivåer

- Utvalg og datainnsamling

- Validitet

- Reliabilitet

- Tolkning og konklusjon

- Rapportering

3.1 Kvantitativ dataanalyse i SPSS:

- Validering av data

- Enkle analyseteknikker

- Beskrivende statistikk

- Krysstabeller

- Korrelasjonsanalyse

- Forutsetninger for multivariate analyseteknikker

- Regresjonsanalyse

- Variansanalyse (ANOVA/MANOVA)

- Kontrollvariabler

- Interaksjons-/moderatoreffekt

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha innsikt i ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis. Studenten skal ha kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvantitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

 

Studenten skal få en forståelse av fordeler og ulemper ved kvantitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet. Studenten skal gjennom emnet utvikle en evne til å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

 

Studentene skal etter endt emne ha de nødvendige kunnskaper om innhenting, evaluering, samt bruk av empiri og analyser i kvantitative undersøkelser. Studentene skal videre kjenne til de ulike forskningsdesigne som brukes i kvantitative undersøkelser, og hvilke betydning disse har for datainnsamling og analyse..

 

Ferdigheter

Studentene skal etter endt emne kunne gjennomføre en kvantitativ undersøkelse på egen hånd.  Dette medfører at de mestrer alle trinn i forskningsprosessen og klarer å bygge opp en konsistent undersøkelse med veloverveide metodiske valg og analysere disse ved hjelp at dataanalyseverktøy.

Studenten skal etter endt emne være i stand til å velge tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave eller rapport. Studentene skal etter endt kurs kunne beherske egnede analyseverktøy som SPSS, kunne gjennomføre analyser og ha tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn.

 

Studentene skal få et bevisst og kritisk forhold til metode i andre empiribaserte arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i en rekke sammenhenger

 

Generell kompetanse

Kurset gir en innføring i statistikk. Viktige temaer er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetesting. Studentene skal etter endt emne være i stand til å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen. Studentene skal etter gjennomført emne være i stand til å skrive en empiribasert kvantitativ rapport i henhold til Markedshøyskolens skrivetekniske prinsipper.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse (BAH2)

Bachelor i HR og personalledelse (BAP2)

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK2)

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (BMM2)

Bachelor i markedsføring og salgsledelse (BAS2)

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning (BPS1)

Bachelor i reiseliv (BAR2)

Læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og bruk av cases/oppgaver både i individuelt og grupper. Studentene må også påregne ulike former for gruppeprosjekter.

Til de fleste forelesningene vil det bli utgitt arbeidsoppgaver som skal løses ved hjelp av SPSS. Avsluttende eksamen vil bygge på at studentene har løst alle disse oppgavene gjennom semesteret.

Anbefalt tidsbruk

230

Arbeidslivstilknytning

Det planlegges å ta inn gjesteforeleser som presenterer et reelt case som studentene skal løse i løpet av emnet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 7 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

Pensumlitteratur

Ringdal, Kristen. 2012. Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utg. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013283. Sider: 531. Pris: ca. 579,-

Samlet sidetall/pensum

479

Anbefalt litteratur

Christophersen, Knut-Andreas. 2009. Databehandling og statistisk analyse med SPSS. 4. utg. [Oslo]: Unipub. ISBN: 9788274773950.

 

Pallant, Julie. 2013. SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. 5. utg. Maidenhead: McGraw-Hill. ISBN: 9788245013283. 330 av 354 s. Pris ca. 399,- [Finnes også som nettressurs: http://www.allenandunwin.com/spss/ ]