Innhold

 • Forstå og bevisstgjøre seg ledelse:
  • Ledelsesutøvelse i et filosofisk, psykologisk, biologisk og historisk perspektiv
  • Definisjoner og forståelsesrammer
  • Sentrale ledelsesteorier: personligstrekk, ferdigheter, atferd, makt, kommunikasjon, situasjon, ¿ny ledelse¿ og kritiske teorier
  • Ledelse og styringsperspektiver
  • Ledelse som erfaringsbasert utøvelse av en praksis

 

 • Lede og utvikle seg selv:
  • Selvinnsikt
  • Egne mønstre og personlige strategier
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Takle motstand, usikkerhet, tvetydige rammebetingelser, mål- og verdikonflikter, press og stress.
  • Jobbe med egenutvikling.

 

 • Lede andre og lede organisasjoner:
  • Det å ta lederskap i grupper: beslutninger, valg, moral og etikk.
  • Skape sosiale prosesser, samhandling og kollektivt samhold.
  • Teamledelse, prosjektledelse, strategisk ledelse og endringsledelse.

Læringsutbytte

Faget har en praksis-orientert tilnærming til ledelsesutøvelse.

Kunnskap

Studenten har...

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet ledelse. 
 • særlig kunnskap om det å lede seg selv og ta lederskap i mindre grupper og prosjekter.
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kunnskap om fagområdets bakgrunn, historie, egenart og plass i samfunnet.

 

Ferdigheter

Studenten kan...

 • anvende relevant kunnskap, metoder, verktøy og egen erfaring på problemstillinger knyttet til ledelse, og foreta begrunnede valg og handlinger.
 • reflektere over egen atferd som eventuell leder, samt vurdere egne utviklingsbehov.
 • løse aktuelle problemstillinger, og mestre ledelsesverktøy og relevante ferdigheter.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i moralske problemstillinger knyttet til ledelsesutøvelse, og kan knytte dette til sin evne til å ta beslutninger og foreta begrunnede valg.
 • kan lede relevante oppgaver, prosesser og prosjekter, kan bruke kommunikasjon til å påvirke mellommenneskelig samhandling, samt kan formidle ledelsesrelevante temaer både muntlig og skriftlig.
 • kan bidra til meningsdannelse, samt utveksle synspunkter og erfaringer med andre.
 • har etter endt emne blitt bedre kjent med seg selv og sin evne til å ta lederskap.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring (t.o.m. kull 2013-16)

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiseliv (t.o.m. kull 2012-15)

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen. Dybden av pensum vil bli jobbet med gjennom prosesser, refleksjoner og øvelser hvor studentene skal lære om seg selv og å anvende kunnskap og ferdigheter i praksis. Mye av innsikten, erfaringen og kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper. Store deler av emnet vil gjennomføres som læringsintensive og praksis-orienterte leadership labs. Studentene må derfor påregne at det kan bli arrangert undervisning i flere dager i strekk uten muligheter til å hoppe av/på underveis, og ofte med kveldsarbeid. Hensikten er at studentene får reflektere over egen atferd, tankemønstre og verdier, samt bedre koble teori og egen praksis. Det beregnes en betydelig egeninnsats, samt evne til å ta ansvar for egen læring, og studentene må være villig til å jobbe med seg selv for å få utbytte av faget. Emnet stiller derfor store krav til motivasjon og selvinnsikt.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Utøvende ledere som gjesteforelesere. Gjennomføring av leadership labs med prosjekter med konkret leveranser til eksterne aktører/kunder, samt lab¿er med fokus på praktisk ledertrening/utvikling.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 24 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Alvesson, Mats og Stefan Svenningsson. 2003. "Managers doing leadership: The extra-ordinarization of the mundane." Human Relations, 56(12): 1435-1459. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13021069&site=ehost-live&scope=site ]

 

Arnulf, Jan Ketil. 2012. Hva er ledelse? Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215005522. Sider: 146. Pris ca. 199,-

 

Collins, Jim. 2001. "Level 5 leadership." Harvard Business Review, 79(1):66-76. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3933438&site=ehost-live&scope=site ]

 

Cunliffe, Ann. 2014. A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book about Management. 2. utg. Sage. ISBN: 9781446273517. Sider: 184. Pris ca. 219,-

 

George, Bill, Peter Sims, Andrew N. McLean og Diana Mayer. 2007. "Discovering your authentic leadership." Harvard Business Review, 85(2):129-138. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=23691179&site=ehost-live&scope=site ]

 

Goleman, Daniel. 2004. "What makes a leader?" Harvard Business Review, 82(1):82-91. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=11800993&site=ehost-live&scope=site ]

 

Johannessen, Jon-Arild og Bjørn Olsen. 2013. Positivt lederskap: Jakten på de positive kreftene. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245007015. Sider: 337. Pris ca 515,-

 

Karp, Tom. 2016. "Til meg selv: Om selvledelse." Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202520892. Sider: 221. Pris ca 349,-

 

-------------. 2013. "Studying subtle acts of leadership." Leadership, 9(1):3-22. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket (Sage): http://lea.sagepub.com/content/9/1/3 ]

 

Pfeffer, Jeffrey. 2010. Power: Why some people have it and others don't. New York: HarperBusiness. ISBN: 9780061789083. Sider: 270. Pris ca. 249,-

 

Schwartz, Tony. 2007. "Manage your energy, not your time." Harvard Business Review, 85(10):63-73. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=26555015&site=ehost-live&scope=site ]

 

Selvik, Arne. 2013. Ledelse på hjernen: med hodet på jobb. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245014693. Sider: 198. Pris ca. 429,-.

 

Sharma, Robin S. 2013. Munken som solgte sin Ferrari: om å  virkeliggjøre sine drømmer og realisere sin skjebne. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202427771. Sider: 229. Pris ca. 149,-

 

Tengblad, Stefan (red.). 2012. The Work of Managers: towards a practice theory of management, Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199677399. Sider: 360. Pris: ca. 389,-

 

Yukl, Gary A. 2012. Leadership in organizations. Boston, MA: Pearson Education. 8. utg. ISBN: 9780273765660. Sider: 524. Pris ca. 729,-

Samlet sidetall/pensum

2555 sider

Anbefalt litteratur

Karp, Tom. 2010. Ledelse i sannhetens øyeblikk: Om det å ta lederskap. Oslo. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202320935.