Innhold

Dette emnet bygger videre på emnet Forbrukeradferd, slik at det forutsetter kunnskap om beslutninger og beslutningsteori(er), læring, ønsker, behov og motivasjon, og holdning og holdningsendring. Innholdet i forbrukersosiologi vil starte en kort innføring i forbrukets historie og idéhistorie. Deretter vil emnet konsentrere seg om:

Sosiologiske synspunkter på forbrukeratferd

 • Normer og roller

 • Segmentering og målgruppetenkning

 • Sosial diffusjon og adopsjon

 • Distinksjoner

Forbrukersamfunnets ideologi

 • Iscenesatt identitet og opplevelser

 • Modernitet og postmodernitet

 • Risiko og sosial endring

Bruk og forbruk

 • Forbruk og relasjoner (gaveteori)

 • Transformasjon av varer

 • Diffusjon

Forbrukets strukturer

 • Arbeidssamfunnet og forbrukersamfunnet

 • produktklassifisering

 • Forbruk og kjønn

Forbruk og makt

 • forbrukermakt

 • markedsmakt

 • forbrukerens avmakt

 • politisk forbruk

Forbrukets etiske dimensjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha basiskunnskap om forbrukets historie og idéhistorie, samt innsikt i både klassiske og nyere sosiologiske og antropologiske teorier om forbruk. De skal vite hvilke sosiale faktorer som styrer og påvirker forbrukerne, og hvilke sosiale systemer forbruk og varene inngår i utover kjøpet. De skal ha innsikt i forbrukets strukturer og kontekster. De skal ha kunnskaper om den strukturelle relasjonen varer/marked/forbruker. De skal forstå forbruk både som identitet; som et subjektivt og meningsbærende fenomen, som politisk fenomen, og de skal ha innsikt i forbrukermakt

og -avmakt.

 

Ferdigheter

Studentene skal etter endt emne kjenne til forskning på feltet, de skal både kunne gå videre på en master i ulike markedsfag eller sosiologiske fag. De skal også kunne finne og vurdere fagstoff som er relevante for en markedsavdeling og dermed kunne arbeide som markedsaktører på ulike nivåer i det offentlige eller bedrift.

 

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt emne ha innsikt i både den psykologiske, atferdsorienterte forbruksatferd, og de sosiologiske kontekstene på en slik måte at de skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og som deltaker i en gruppe. De skal kunne formidle relevante teorier og problemstillinger både skriftlig og muntlig.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (fra kull 2014-17).

Læringsaktiviteter

Det vil bli gitt 36 timer kontakt med foreleser i form av forelesninger i klasser og veiledning enkeltvis og i grupper. Det vil bli lagt vekt på diskusjoner og aktiv bruk av cases/oppgaver både individuelt og i grupper. Studentene må også påregne ulike former for gruppeprosjekter og presentasjoner av egne arbeider.

Anbefalt tidsbruk

ca 225 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Døving, Runar. 2007. Merkevarer: 45 korreksjoner. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202275006. Sider: 200. Pris ca. 419,-

 

Døving, Runar og Trine Olsen-Slagman. 2010. "Kontekstanalyse." I Døving og Svensson (red.) Leksjoner i Markedsvitenskap, 47-65. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279352969. Pris ca. 445,-

 

Schjelderup, Gerhard E. og Morten W. Knudsen (red.). 2007. Forbrukersosiologi: makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202267988. Sider: 442. Pris ca. 639,-

 

Shove, Elizabeth og Mika Pantzar. 2005. "Consumers, producers and practices: Understanding the invention and reinvention of Nordic walking." Journal of Consumer Culture, 5(1):43-64. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=16726887&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kompendium for FBS2100 Forbrukersosiologi selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Bjerk, Mari, Ingun Grimstad Klepp og Gunnar Vittersø. 2009. "Fritidsforbruk, frihet og miljøansvar." I Asdal og Jacobsen (red.) Forbrukerens ansvar, 223-249. [Oslo]: Cappelen Akademisk.

 

Døving, Runar. 2003. "Kaffe enklere enn vann." I Rype med lettøl: En antropologi fra Norge, 15-35. Oslo: Pax.

 

Frønes, Ivar og Ragnhild Brusdal. 2010. "Forbrukere og forbrukersamfunn." I Frønes og Kjølsrød (red.) Det norske samfunn, 327-346. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Vramo, Lill Margrethe.  2009. "Å bare titte": Forhandling om forpliktelser i en norsk butikk." I Asdal og Jacobsen (red.) Forbrukerens ansvar, 299-322. [Oslo]: Cappelen Akademisk.

Samlet sidetall/pensum

658 sider.

Anbefalt litteratur

Kopytoff, Igor. 1986. "The cultural biography of things: Commodization as process." I Appadurai (red.) The social life of things: Commodities in cultural perspective, 64-91. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521357265.

 

Lodziak, Conrad. 2002. The myth of consumerism. London: Pluto ISBN 9780745317601.

 

Miller, Daniel. 1998. A theory of shopping. Cambridge: Polity Press. ISBN 9780745619460.