Innhold

Emnet vil innledningsvis gi et innblikk i markedet, organisasjoner, markedsføring, merkebygging og interessegrupper. Deretter vil strategisk bruk av eventer/arrangementer bli satt i sammenheng med sponsing og den interne og eksterne merkebyggingsprosessen. 

Faget vil gi innsikt i områder hvor eventer gjennomføres innenfor idrett, kunst, kultur og reiseliv og hvordan eventer brukes internt i organisasjoner for blant å styrke organisasjonskulturen.

 

Videre vil emnet understreke eventets tre faser; planlegging, gjennomføring og evaluering. Planleggingsfasen vil ta utgangspunkt i kundens behov og mål, og tilgjengelige ressurser. Dette videreføres inn i blant annet konseptutvikling, opplevelsesbeskrivelse, budsjettprosess og tidsplanlegging. I denne fasen er valg av gjennomføringssted og eventorganisasjonens sammensetning et viktig tema.

 

Studentene skal også kunne utarbeide kontrakter med oppdragsgiver og underleverandører. Emnet vil også inneholde en del om sponsorfinansiering og ulike typer av annen finansiering av noen typer eventer.

 

Gjennomføringsfasen vil fokusere på betydningen av nøyaktige forberedelser, hensiktsmessig organisering av arenaen, evne til å lede under press med mange uforutsette hendelser, utnyttelse av menneskelige ressurser, sikkerhetsanordninger og forholdet til omgivelsene. I avslutningsfasen står evaluering sentralt.

 

Oppsummert:

Eventledelse og sponsing bygger på fagområder og temaer som markedsføring, merkebygging, prosjektledelse, selvledelse, HR, catering, økonomistyring, kommunikasjon, logistikk, sponsorvirksomhet, design og produksjon. Disse områdene og temaene vil blitt gjennomgått og drøftet i detalj, i tillegg til det innledende emnet om den strategiske anvendelsen av event som en del av intern og ekstern markedsføring og merkebygging.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om event som påvirkningsverktøy og den holdnings- og atferdsendrende effekten det kan ha intern i organisasjoner og ekstern i markedet
 • har kunnskap om strategisk bruk av eventer for å påvirke interessegrupper og skape etterspørsel og opplevelser
 • har kunnskap om hvordan sponsorater aktiveres
 • har kunnskap om bruk av eventer i organisasjonsutvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere marked og interessegrupper
 • forstå hvilke ressurser og tiltak som må til for å oppnå gitte mål
 • forstå hvordan menneskelige ressurser og annet materiell må planlegges
 • gjennomføre økonomiske beregninger og budsjettering
 • kan bygge relasjoner med ulike interessegrupper
 • kan anvende applikasjoner/verktøy relevante for eventplanlegging
 • kan formidle planer og løsninger muntlig
 • kan utvikle måleverktøy og gjennomføre evalueringer av et event

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere eventer, både internt i organisasjoner og eksternt i forbindelse med idretts-, kunst-, kultur- eller reiselivsarrangementer
 • kan vise handlekraft, ansvarlighet, initiativ, kreativitet og evne til selvledelse i arbeid med ulike prosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse 

Læringsaktiviteter

Klasserommet skal fremstå som en treningsarena. Emnet blir gjennomført med en kombinasjon av teori og praksis gjennom prosjektarbeid hvor studentene må ta ansvar for egenutvikling. Forelesningene vil bli knyttet til studentenes prosjektarbeid og eventplaner hvor de også blir utfordret på selvutvikling. Emnet består av forelesninger, prosjektutvikling og planlegging for reelle eller fiktive eventer som gir studentene muligheter til å delta som arrangører som gjennomfører et faktisk event etter semesterslutt. Studentene må være innstilt på å delta og investere i et par reiser med overnattinger for planleggingen og gjennomføringen av eventet hvis ønskelig.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(144 kontakttimer utgjøres av forelesninger i auditoriet, ´workshops´, muntlige presentasjoner og prosjektarbeid i grupper og felleskap)

Arbeidslivstilknytning

Ved å omgjøre klassen til en eller flere eventorganisasjoner hvor de ulike gruppene blir tildelt ulike funksjoner i prosjektarbeidet blir det nødvendig for gruppene å ta kontakt og bygge relasjoner med spesielt reiseleivsaktører, men også utstyrs- og matleverandører og potensielle sponsorer. 

Obligatorisk aktivitet

 Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel 1: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Alexandris, Kostas og Rodoula H. Tsiotsou. 2012. "Testing a Hierarchy of Effects Model of Sponsorship Effectiveness." Journal of Sport Management, 26(5): 363-378. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=82515716&site=ehost-live&scope=site]

 

Arthur, David, Don Scott og Terry Woods. 1997. "A Conceptual Model of the Corporate Decision-Making Process of Sport Sponsorship Acquisition." Journal of Sport Management, 11(3): 223-233. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6149057&site=ehost-live&scope=site ]

 

Bjerke, Rune. 2016. Eventledelse og sponsing: Helse i hver krone. Bergen: Fagbokforl. Sider: 288. Pris kr. 495,-

 

Charles Bladen, James Kennell, Emma Abson og Nick Wilde. 2012. Events Management. New York: Routhledge. ISBN: 9780415577427. Sider: 472. Pris ca. 350,- [Kindle Edition]

 

Cornwell, Bettina T. 2014. Sponsorship in Marketing: Effective Communication through Sports, Arts and Events. New York: Routhledge. ISBN: 9780415739801. Sider: 250. Pris ca. kr. 319,-

 

Farrelly, Francis og Stephen Greyser. 2012. "Sponsorship Linked Internal Marketing (SLIM): A Strategic Platform for Employee Engagement and Business Performance." Journal of Sport Management, 26(6): 506-520. [Elektronisk tilgjengelig viabiblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=84202948&site=ehost-live&scope=site ]

 

Filo, Kevin, Daniel C. Funk og Glen Hornby. 2009. "The Role of Web Site Content on Motive and Attitude Change for Sport Events." Journal of Sport Management, 23(1):21-40. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=36082111&site=ehost-live&scope=site ]

 

Garcia, Beatriz. 2001. "Enhancing Sport Marketing through Cultural and Arts Programs: Lessons from the Sydney 2000 Olympic Arts Festivals." Sport Management Review, 4(2):193-219. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=13296594&site=ehost-live&scope=site ]

Karp, Tom. 2016. Til meg selv. Cappelen Damm Akademisk. ISBN:9788202520892. Sider: 250. Pris kr. 345.

Gwinner, Kevin P. og Gregg Bennett. 2008. "The Impact of Brand Cohesiveness and Sport Identification on Brand Fit in a Sponsorship Context." Journal of Sport Management, 22(4):410-426. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=33194962&site=ehost-live&scope=site ]

 

Gwinner, Kevin P. og John Eaton. 1999. "Building Brand Image Through Event Sponsorship: The Role of Image Transfer." Journal of Advertising, 28(4):47-57. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3420566&site=ehost-live&scope=site ]

 

Lee, Seung Pil, Bettina T. Cornwell og Kathy Babiak. 2013. "Developing an Instrument to Measure the Social Impact of Sport: Social Capital, Collective Identities, Health Literacy, Well-Being and Human Capital." Journal of Sport Management, 27(1): 24-42. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=85918238&site=ehost-live&scope=site ]

 

Lei, Shi, Chinmoy Ghosh og Han Srinivasan. 2010. «Should They Play? Market Value of Corporate Partnerships With Professional Sport Leagues." Journal of Sport Management, 24(6): 702-743. [Elektronisk tilgjengelig viabiblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=58034236&site=ehost-live&scope=site ]

 

Mazodier, Marc og Dwight Merunka. 2012. "Achieving brand loyalty through sponsorship: The role of fit and self-congruity." Journal of the Academy of Marketing Science, 40(6):807-820. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=82672100&site=ehost-live&scope=site ]

 

McCarville, Ronald, B. og Robert P. Copeland. 1994. "Understanding Sport Sponsorship Through Exchange Theory." Journal of Sport Management, 8(2): 102-114. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=16602159&site=ehost-live&scope=site ]

 

Speed, Richard og Peter Thompson. 2000. "Determinants of sports sponsorship response." Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2): 226-238. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=2967023&site=ehost-live&scope=site ]

 

Tews, Michael J., John W. Michel og David G. Allen. 2014. "Fun and friends: The impact of workplace fun and constituent attachment on turnover in a hospitality context." Human Relations, 67(8): 923-946. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=97864177&site=ehost-live&scope=site ]

 

Tews, Michael J., John W. Michel og Kathryn Stafford. 2013. "Does Fun Pay? The Impact of Workplace Fun on Employee Turnover and Performance." Cornell Hospitality Quarterly, 54(4): 370-382. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=91683393&site=ehost-live&scope=site ]

 

Turner, Gregory B. og Barbara Spencer. 1997. "Understanding the marketing concept as organizational culture." European Journal of Marketing, 31(1-2): 110-121. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=95230&site=ehost-live&scope=site ]

 

Wishart, Taryn, Seung Pil Lee og T. Bettina Cornwell. 2012. "Exploring the Relationship Between Sponsorship Characteristics and Sponsorship Asking Price." Journal of Sport Management, 26(4): 335-349. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=78382941&site=ehost-live&scope=site ]

 

Wohlfeil, Markus og Susan Whelan. 2006. "Consumer Motivations to Participate in Event-Marketing Strategies." Journal of Marketing Management, 22(5/6):643-669. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket:  ]

 

Kompendium: EVS2100 Eventledelse og sponsing (156 sider) selges ved skolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Bibby, David N. 2011. "Sponsorship portfolio as brand image creation strategies: A commentary essay." Journal of Business Research, 64(6):628-630.

 

Chien, P. Monica, Bettina T. Cornwell og Ravi Pappu. 2011. "Sponsorship portfolio as a brand-image creation strategy." Journal of Business Research, 64(2):142-149.

 

Cliffe, Simon J. og Judy Motion. 2005. "Building contemporary brands: A sponsorship-based strategy." Journal of Business Research, 58(8):1068-1077.

 

Sirgy, M. Joseph, Dong-Jin Lee, J.S. Johar og John Tidwell. 2008. "Effect of self-congruity with sponsorship on brand loyalty." Journal of Business Research, 61(10):1091-1097. 

Samlet sidetall/pensum

1681 sider

Anbefalt litteratur

Alexandris, K., S. Douka, S. Bakaloumi og E. Tsasousi. 2008. "The influence of spectators' attitudes on sponsorship awareness: A study in three different leisure events." Managing Leisure, 13(1):1-12. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=28462407&site=ehost-live&scope=site ]

 

Apostolopoulou, Artemisia og Dimitra Papadimitriou. 2004. ""Welcome home": Motivations and objectives of the 2004 grand national olympic sponsors." Sport Marketing Quarterly, 13(4):180-192. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=15270010&site=ehost-live&scope=site ]

 

Bee, Colleen C. og Mark E. Havitz. 2010. "Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioural loyalty in a sports spectator context." International Journal of Sports Marketing and Sponsorship 11(2):140-157.

 

Copeland, Robert, Wendy Frisby og Ronald E. McCarville. 1996. "Understanding the sport sponsorship process from a corporate perspective." Journal of Sport Management, 10(1):32-48. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=16602272&site=ehost-live&scope=site ]

 

Frawley, Stephen og Daryl Adair. 2013. Managing the Olympics. New York: Palgrave Macmillan. ISBN: 9780230389571.

 

Herrmann, Jean-Luc, Björn Walliser og Mathieu Kacha. 2011. "Consumer consideration of sponsor brands they do not remember: Taking a wider look at the memorisation effects of sponsorship." International Journal of Advertising, 30(2):259- 281. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=62017013&site=ehost-live&scope=site ]

 

Jalleh, Geoffrey, Robert J. Donovan, Billie Giles-Corti og C. D'Arcy J. Holman. 2002. "Sponsorship: Impact on brand awareness and brand attitude." Social Marketing Quarterly, 8(1):35-45. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12817967&site=ehost-live&scope=site ]

 

Mallen, Cheryl og Lorne J. Adams (red.). 2012. Sport, recreation and tourism event management: Theoretical and practical dimensions. Oxford: Elsevier. ISBN: 9780415641029.

 

Papadimitriou, Dimitra og Artemisia Apostolopoulou. 2009. "Olympic sponsorship activation and the creation of competitive advantage." Journal of Promotion Management, 15(1/2):90-117. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=43428699&site=ehost-live&scope=site ]

 

Papadimitriou, Dimitra, Artemisia Apostolopoulou og Theofanis Dounis. 2008. "Event sponsorship as a value creating strategy for brands." Journal of Product & Brand Management 17(4):212-222. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=35151247&site=ehost-live&scope=site ]

 

Pettersson, Robert og Donald Getz. 2009. "Event experiences in time and space: A study of visitors to the 2007 world alpine ski championships in Åre, Sweden." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 9(2/3):308-326. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=45020754&site=ehost-live&scope=site ]

 

Robertson, Martin og Phil Rogers. 2009. "Festivals, cooperative stakeholders and the role of media: A case analysis of newspaper media." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 9(2/3):206-224. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=45020747&site=ehost-live&scope=site ]

 

Stotlar, David K. 2004. "Sponsorship evaluation: Moving from theory to practice." Sport Marketing Quarterly, 13(1):61-64. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=12529774&site=ehost-live&scope=site ]

 

Söderman, Sten og Harald Dolles. 2008. "Strategic fit in international sponsorship: The case of the olympic games in Bejing 2008." International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 9(2):95-110. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=12529774&site=ehost-live&scope=site ]

 

Tum, Julia, Philippa Norton og J. Nevan Wright. 2006. Management of event operations. Amsterdam: Elsevier. ISBN: 9780750663625.

 

Zdravkovic, Srdan og Brian D. Till. 2012. "Enhancing brand image via sponsorship." International Journal of Advertising, 31(1):113-132. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=71705196&site=ehost-live&scope=site ]