Innhold

Dette er et kurs som kombinerer teori og praktisk forståelse. Studentene skal bruke teorien, jobbe i team og etablere en studentbedrift knyttet til en fysisk eller virtuell vare eller en tjeneste.

For at få frem tverrfagligheten i dette kurs, sammensetter vi team på tvers av studieløp, således at alle får mulighet til at bidra med sin unike kompetanse.

 

 • Sentrale begreper og definisjoner innenfor entreprenørskap
 • Sosialt entreprenørskap
 • Entreprenørielle muligheter
 • Etablering, drift og ledelse av ny virksomhet
 • Behovskartlegging og idéutvikling
 • Vurderinger av kunder og marked
 • Prosjektledelse og prosjektstyring ift virksomhetsetablering 
 • Budsjettering, lønnsomhet og finansiering
 • Kritiske suksessfaktorer og risikovurderinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • redegjøre for ulike teoretiske tilnærminger til entreprenørskap og verdiforslag
 • definere sentrale begreper knyttet til entreprenørskap, kundesegmentering og markedsplanlegging
 • redegjøre for ulike typer av entreprenørskap
 • redegjøre for entreprenørskap i samfunnsøkonomisk perspektiv
 • redegjøre for ulike faktorer som påvirker som påvirker prosessen fra ide til ny virksomhet
 • redegjøre for budsjettering, inkludert lønnsomhetsanalyse og resultatregnskap i entreprenørielle virksomheter
 • gjenkjenne og vurdere risikoer ved hjelp av en sensitivitetsanalyse 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • diskutere ulike former for entreprenørskap og deres effekter på samfunnet
 • analysere entreprenører i henhold til teorier om entreprenørskap
 • utvikle, organisere og realisere en forretningsplan
 • bruke teoretiske rammeverk for å analysere en forretningside
 • bruke virkemiddelapparatet for å realisere en virksomhet i markedet. 
 • presentere en forretningsplan muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • reflektere over ulike typer av entreprenørskap og hvordan disse påvirker samfunnet avhengig av utviklingsstadie og samfunnsstruktur
 • reflektere kritisk  over hvordan virksomheter og bransjer organiserer og skaper verdi, inkludert refleksjon over etiske og samfunnsmessige konsekvenser.
 • samarbeide med andre for å nå en virksomhets mål. 
 • forstå sammenhengen mellom innovasjon og entreprenørskap, og hvordan ulike faktorer påvirker entreprenørskapsprosessen.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen, samt dedikerte arbeidsøkter med veiledning. Som en del av emnet skal studentene etablere en studentbedrift. Case, artikler og eksempler vil i tillegg bli diskutert. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen - både gruppevis og individuelt. Kurset vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

ca. 400 timer  

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen individuell

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig eksamen gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Deakins, David og Freel, Mark. 2012. Entrepreneurship and Small Firms. 6 utg. London: McGraw-Hill. ISBN: 9780077136451. Sider: 324. Pris: ca.645,-

 

Osterwalder, Alexander og Yves Pigneur. 2015. Business model generation: en håndbok for nytenkere, banebrytere og opprørere. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205474536. Sider: 288 Pris: ca.399,-

 

Osterwalder, Alexander m.fl. 2015. Vinnende verdiforslag: hvordan skape produkter og tjenester som kundene vil ha. Oslo: Cappelen Damm. ISBN 9788202487072. Sider: 320. Pris: ca. 399,-  

 

Refsum, Helge og Odd Utgård (red.). 2007. Fra idé til ny virksomhet: en håndbok for nye vekstselskaper. ISBN 9788215011530. Sider: 279 Pris: ca. 379,-

 

Shane, Scott og S. Venkataraman 2000. "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research." The Academy of Management Review, 25(1). 217-226. Sider: 11 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=2791611&site=ehost-live&scope=site ]

 

Storey, David J. og Francis J. Green. 2010. Small Business and Entrepreneurship. Pearson Education. ISBN: 9780273693475. Kap: 1-2. Sider: 29 [Deles ut på forelesning]

Samlet sidetall/pensum

1251

Anbefalt litteratur

HBR's 10 Must Reads on Innovation. 2013. Boston: Harvard Business Review Press. ISBN 9781422189856. Sider. 179

 

Ries, Eric, Brant Cooper og Patrick Vlaskovits. 2013. The Lean Entrepreneur: How Visionaries Create Products, Innovate with New Ventures, and Disrupt Markets. New Jersey: John Wiley & Sons. ISBN: 9781119095033. Sider: 288

 

I tillegg vil artikler og relevante cases deles ut i forelesningene.