Innhold

Digital markedsføring består av tre forskjellige emner: (1) digital økonomi og forretningsmodeller, (2) digital markedsføring, og (3) sosial kommunikasjon. I teksten under får du en kort introduksjon til relevante tema det undervises i.

 

1. Digital økonomi og forretningsmodeller

 • Det digitale samfunnet. I denne delen av kurset vil studentene tilegne seg kunnskap om utvikling av ny teknologi, teknologisk konvergens, nye tjenester, nye virksomheter, oppmerksomhetsøkonomi, opplevelsesbasert økonomi, radikale/disruptiv innovasjoner, disruptiv teknologi etc.

 • Innen digital økonomi vil studenten lære mer om transaksjonskostnader, nettverkseffekter, commodity syndromet, asymetrisk informasjon. Med andre ord: hva består den digitale økonomien av og hvordan virker den i praksis.

 • Studenten vil også få en innføring i forretningsutvikling samt ulike forretningsmodeller (derav forskjellige komponenter og typer forretningsmodeller).

 • Det analyseres hvordan digitale nettsamfunn fungerer gjennom å vise til samspill mellom teknologiutvikling, samfunnsendring, konsekvenser for ulike typer organisasjoner.

 • Gjennom hele denne kursdelen vil studentene jobbe direkte med følgende digitale tjenester: blogg, Twitter, Google Docs, sosiale bokmerker, personlige notatprogrammer, med mer.

 

2. Digital markedsføring

 • I denne delen av digital markedsføring vil studenten få kunnskap om tradisjonell og digital markedsføring. Diskusjoner om forskjeller og likheter mellom digital og tradisjonell markedsføring gjennomføres med studentene, der fokus vil være blant annet på integrert og enhetlig markedsføring.

 • Det er et vesentlig fokusområde å etablere en prosess for E-markedsføringsplanlegging. Studentene skal forstå at det må være samsvar mellom e-markedsføringsstrategi og forretningsmål, gjennom integrering av offline og online markedsstrategier.

 • Studentene skal videre få innsikt i eide, betalte og fortjente medier og de mest benyttede digitale kanaler, inklusivt egne websider, display, betalt søk, affiliate markedsøring og epost markedsføring. I tillegg skal de få mer kunnskap om prototyping, søkemotoroptimalisering, ehandel, webanalyse og mer.

 

3. Sosial kommunikasjon

I den siste delen av digital markedsføring er fokuset på sosial kommunikasjon som en viktig premiss for suksess gjennom sosiale kanaler. Studenten vil få inngående kunndskap om:

 • Fenomenet sosiale medier og dets rolle i samfunnsutviklingen

 • Plattformene, fellestrekk, særtrekk og egenskaper

 • Sosiale medier i kommunikasjonsmiksen

 • Nytte- /bruksområder

 • Forankring: strategisk, personlig og organisatorisk

 • Drivkrefter: Personlig, Samtale, Verdi

 • Utfordringer

 • Roller, juss og personvern

 • Organisasjonskultur og etiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene kan

 • gjenkjenne de viktigste økonomiske forskjellene mellom industrisamfunnets fysiske varer- og tjenesteøkonomi og digital økonomi

 • diskutere/drøfte hva som ligger i betegnelsen forretningsmodell

 • forklare hvordan ny teknologi og disruptive tjenester virker inn på samfunnsutviklingen

 • drøfte hvordan sosiale medier og et fragmentert medielandskap endrer premisser for organisasjoners kommunikasjon

 • definere samt gjengi sentrale drivkrefter for relasjonsbygging mellom organisasjoner og deres interessenter i sosiale medier

 • forklare samspillet mellom digitale medier og tradisjonelle medier slik at kanalenes særtrekk og unike egenskaper tilpasses virksomhetens kommunikasjonsoppgaver

 • forklare prinsipper og mekanismer bak digital markedsføring og beskrive ulike digitale kanaler for markedskommunikasjon og distribusjon samt deres bruksområder

Ferdigheter

Studentene kan

 • fremstille sin egen "digital identitet"

 • fremstille en virtuell "CV"

 • beherske bruk av ulike digitale tjenester som: blogger, wikier, samskrivingsverktøy, Twitter, Facebook, LinkedIn, sosiale bokmerker og andre  digitale medier i faglig sammenheng

 

Generell kompetanse

Studentene kan

 • reflektere over digital åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i sosial kommunikasjon

 • søke etter relevant digital informasjon samt være i stand til å kritisk vurdere denne informasjonen

 • samarbeide i grupper og prosjektarbeid

 • skape og publisere selvstendig arbeide gjennom digitale tjenester
 • forme personlig samtaler og verdibasert kommunikasjon digitalt gjennom ulike digitale medier/kanaler

 • planlegge og gjennomføre digitale markedsføringskampanjer

Emnet inngår i

Hotelledelse

HR og personalledelse

Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Ledelse og servicestrategi

Markedsføring og merkevareledelse

Markedsføring og salgsledelse

PR og samfunnspåvirkning

Reiselivsledelse (kull 2015-18)

Læringsaktiviteter

Det benyttes flere forskjellige læringsformer i dette emnet. Blant annet forelesninger, omvendt undervisning (der studentene forventes å være drivende deltakere for egen læring), studentpresentasjoner, faglige diskusjoner i undervisningsrommet og via klassens Facebookside.

Det er innlagt ulike praktiske oppgaver, workshops og case-arbeid som innebærer en svært omfattende egeninnsats. Alle må etablere sitt eget nettsted, installere Google analytics med mer. I tillegg brukes ulike digitale tjenester gjennomgående, derav jevnlige bloggoppgaver som studentene skal utføre.

Anbefalt tidsbruk

800 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Gjennom semesteret skal studentene arbeide med bedriftsbaserte case. I tillegg vil flere gjesteforelesere med sentrale digitale kunnskaper bli invitert.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Aalen, Ida. 2015. Sosiale medier. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245018066. Sider: 286. Pris: 399,-

 

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2015. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 6 utg. UK: Pearson. ISBN: 9781292077611. Sider 728. Pris: 789,-

 

Fried, Jason og David Heinemeier Hansson. 2010. ReWork: Change the way you work forever. A Randon House Group. ISBN: 9780091929787. Sider: 300. Pris: 169,-

 

Heggernes, Tarjei Alvær. 2013. Digital forretningsforståelse. Fra store til små biter. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013597. Sider 269. Pris: 399,-

 

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunnet. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202412234. Sider: 185. Pris: 349,-

 

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202412142. Sider: 176. Pris: 299,-

 

Li, Charlene og Josh Bernoff. 2011. Groundswell: Winning in a world transformed by social technologies. Harvard Business Press. Sider: 340. ISBN: 9781422161982 Pris: 149,-

 

Rheingold, Howard. Net Smart: How to Thrive Online. MIT Press. [Tilgjengelig via MIT sin nettside: https://mitpress.mit.edu/books/net-smart ] Sider: 336 Pris 14 $ som ebok.

 

Staude, Cecilie og Svein Tore Marthinsen. 2013. Sosial kommunikasjon; personlig, samtale, verdi. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN: 9788244621267. Sider: 206. [Deles ut gratis til studenter som pdf.]

Samlet sidetall/pensum

1182 sider

Anbefalt litteratur

AdWords Fundamentals: Exam Study Guide. [Lesedato 13. oktober 2016: https://support.google.com/partners/answer/6187720?hl=en ]

 

Heggernes, Tarjei Alvær. 2013. Digital forretningsforståelse: fra store data til små biter. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1359-7

 

Aktuelle kronikker og fagartikler som utdyper forelesningene vil gjøres tilgjengelig for nedlasting.