Innhold

Bedriftens omgivelser

 • Samfunnsøkonomiske problemstillinger

 • Grunnleggende forutsetninger

 • Målsetting og etikk

 • Den økonomiske styringsprosessen

 • Industri-, handels- og tjenesteytende bedrift

 • Valg av selskapsform

Bedriftens kostnader

 • Tidsavgrensninger

 • Materialkostnader

 • Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift

 • Merverdiavgift

 • Avskrivninger

 • Bedriftens andre kostnader

 • Kalkulatoriske kostnader

Kostnadsforløpet

 • Faste, variable og totale kostnader

 • Grensekostnader

 • Direkte og indirekte kostnader

 • Alternativkostnader

Inntektsdannelsen

 • Konkurranseformer og markeder

 • Pris - strategi, kunder og marketing mix.

Inntekter, kostnader og resultat - en teoretisk og matematisk modell

 • Monopol

 • Fullkommen konkurranse

Produktkalkulasjon

 • Divisjonskalkulasjon

 • Tilleggskalkulasjon; Selvkostmetoden og bidragsmetoden

Kostnad - resultat - volumanalyse (dekningpunktsanalyse)

 • Forutsetninger

 • Dekningsbidrag

 • Dekningsgrad

 • Dekningspunkt

 • Risikomargin - sikkerhetsmargin

 • Dekningsdiagram

 • Konsekvenser av endrede forutsetninger

Produktvalg

 • Ledig produksjonskapasitet

 • Full produksjonskapasitet

 • Innskrenkninger

Budsjettering

 • Planleggingsnivåer

 • Den strategiske prosess

 • Bedriftens strategiske plan

 • De enkelte budsjett og budsjettsammenhenger

 • Hovedbudsjett

 • Resultatbudsjett

 • Likviditetsbudsjett

 • Kontroll

Analyse av regnskapet

 • Tradisjonell regnskapsanalyse

 • Rentabilitet

 • Likviditet

 • Årsaker til dårlig likviditet

 • Soliditet

Investering

 • Investeringsprosessen

 • Metoder: Nåverdi, internrente, pay-back og annuitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal få innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske

teorier, metoder og modeller. Videre skal studentene få trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder. De skal beherske sentrale temaer knyttet til økonomisk rapportering rettet mot bedriftsinterne så vel som bedriftseksterne informasjonsmottakere. Sentralt her står anvendelsen av slike data i beslutningssammenhenger.

 

Ferdigheter

Studentene skal tilegne seg ferdigheter om økonomistyring og få en grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene. Dette gjøres ved å få oversikt over kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

 

Generell kompetanse

Studentene skal være i stand til å delta i beslutningsprosessen innenfor forskjellige områder i den økonomiske virksomheten.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiseliv (til og med kull 2012-15)

Bachelor i reiselivsledelse (fra og med kull 2013-16)

Læringsaktiviteter

I timene inngår forelesninger, diskusjoner og aktiv bruk av cases/oppgaver både i individuelt og i grupper. Studentene må også påregne ulike former for gruppeprosjekter og presentasjoner av egne arbeider.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ikke planlagt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator uten minne

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering. Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Hoff, Kjell Gunnar. 2016. Bedriftens økonomi. 8 utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 978821502560. Sider: 500. Pris ca. 619,-

 

Hoff, Kjell Gunnar og Jan Erik Hoff. 2016. Arbeidsbok til Bedriftens økonomi: Oppgaver og løsningsforslag. 8 utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215025612. Sider: 330. Pris: 339,-

Samlet sidetall/pensum

830 sider.

Anbefalt litteratur

Sending, Aage. 2010. Grunnleggende regnskap. 4.utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245016277. (Tom. kap. 11).