Innhold

Tittel: Bacheloroppgaven skal ha en tittel som gir et bilde av oppgavens tema og innhold. Tittelen skal oversettes til engelsk for bruk i vitnemålet (leveres i eget erklæringsskjema).

Problemstilling: Bacheloroppgaven skal ha en tydelig og klar problemstilling. Problemstillingen kan være et tema man vil utforske, et spørsmål som skal besvares, eller en hypotese som man vil undersøke holdbarheten av. Problemstillingen skal være presis og avgrenset slik at målet for undersøkelsen kan oppfylles.

Teori og metode:

 • Studenten(e) skal demonstrere kjennskap til aktuelle og relevant teori/forskningsresultater innenfor temaet, samt å demonstrere evne til å anvende foreliggende teori og forskning i egen studie.
 • Studenten(e) skal begrunne valg av metodestrategien, for eksempel valg av kvalitativ eller kvantitativ metode, eller kombinasjon av disse to. Studentene skal også begrunne valg av det teoretiske grunnlaget, og drøfte hvordan det teoretiske- og metodologiske gjør seg gjeldende i forhold til datamateriale.

Omfang:

Anbefalt lengde på en bacheloroppgave ved institutt for markedsføring og salgsledelse (IM), og institutt for organisasjon og ledelse (ILO) er ca. 12000 ¿ 15000 ord, men det er ingen absolutte krav eller begrensinger til antall sider. Hva som er hensiktsmessig lengde på oppgaven vil variere med hensyn til problemstilling, metode, osv. Spørsmål om omfang anbefales derfor å avgjøres i dialog med veileder.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har tilegnet seg det forventede kunnskapsnivået
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som er relevante for problemstillingen
 • har kunnskap om forskningsdesign og analyse av dette
 • har kjennskap til forskningsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teori, metodekunnskap og fagstoff til å belyse en gitt problemstilling
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer fra utdanningsløpet til å utvikle begrunnede løsninger innen sitt fagområde
 • kan utvikle, planlegge og gjennomføre et større faglig undersøkelse basert på relevant teori og empiri
 • kan reflektere over prestasjoner underveis i prosessen, og gjøre korrigeringer basert på egne refleksjoner og veiledning

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge, og gjennomføre en større undersøkelse
 • kan formidle sentralt fagstoff og teorier på en oversiktlig og forståelig måte
 • kan anvende teori for å forstå og løse praktiske problemstillinger
 • kan relatere kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanningsløpet til praktisk yrkesutøvelse i livet etter studiene
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Grupper

Bacheloroppgaven skal løses av en gruppe på inntil tre studenter, men det kan søkes om å skrive individuelt.

Søknad om gruppe/individuell oppgave skal innsendes innen angitt frist.

Ved innlevering av gruppebasert bacheloroppgave, skal samtlige gruppemedlemmer levere en samtykkeerklæring som bekrefter at:

 • arbeidet er gruppens eget, og har ikke vært levert i noen annen sammenheng
 • alle kilder er redegjort for i henhold til retningslinjer
 • bacheloroppgaven er et resultat av likeverdig innsats fra alle gruppemedlemmer
 • det er gruppen som har ansvaret for innholdet

 

Brudd på bestemmelsene som tas med her er å betrakte som fusk.

 

Konfidensialitet

Hvis bacheloroppgaven skal behandles konfidensielt, må du/dere krysse av for konfidensialitet i innleverings- og erklæringsskjemaet som skal følge oppgaven. Normalt gis ett års konfidensialitet (dvs. oppgaven sperres for innsyn i ett år). Du/dere må selv påse og merke alle bacheloroppgavens¿ forside med rødt trykk KONFIDENSIELL.

 

Prosjektskisse 1

Studenten(e) skal levere prosjektskisse 1 innen angitt frist. Prosjektskisse 1 skal inneholde en kort gjennomgang av Problemstilling, mål med oppgaven, foreløpig teori, valg av metode, samt informasjon om gruppesammensetning. Prosjektskisse 1 utgjør grunnlaget for valg av relevant veileder.

 

Prosjektskisse 2

Prosjektskisse 2 er en gjennomarbeidet, og utvidet versjon av prosjektskisse 1. Studenten(e) skal levere prosjektskisse 2 innen angitt frist. Prosjektskisse 2 skal brukes som grunnlag for videre arbeid med innhold og struktur i bacheloroppgaven: skissen skal inneholde følgende (krav til innhold): 

 • Presentasjon av tema, og begrunnelse for det valgte temaet
 • Problemstilling (og utdypning av problemstillingen). Problemstillingen kan ha form av et spørsmål som ikke skal kunne besvares med ¿ja¿ eller ¿nei¿, eller en hypotese som skal testes, eller et tema som skal utvikles i et prosjektformat. Ved formulering av problemstilling, er det viktig å ta hensyn til om det er mulig å besvare den, om det er mulig å finne nok informasjon om den, og hvordan du har tenkt å gå frem for å finne svar på den. Det lønner seg alltid å bruke god tid på å finne en god formulering, og vri og vende på den, slik at den etter hvert finner den formen du er fortrolig med.
 • Teori/teori gjennomgang. Foreløpig forslag til relevant teori. En kort begrunnelse på hvorfor foreslåtte teori(er) kan være relevante.
 • Metode: Kvalitativ/kvantitativ eller andre metoder, litteraturgjennomgang og litteratursøk, utvalg og datainnsamlingsmetoder, samt metoder for idéutvikling
 • Etikk og anonymitet Tidsplan og foreløpig disposisjon av oppgaven
 • Referanseliste

 

Rammer

Prosjektskisse 2 skal være kort og konsis, 1500 ord, +/- 10% (referanseliste og tidsplan kommer i tillegg). Skissen skal følge Retningslinjer for oppgaveskriving med hensyn på kildehenvisninger og referanseliste. Skissen leveres i Inspera innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon).

 

Prosjektskissen vil bli vurdert til Ikke bestått ved for eksempel manglende avgrensning av problemstilling, uegnet teoretisk eller metodisk tilnærming.

Anbefalt tidsbruk

- Hver gruppe tilbys fire veiledningstimer à 45 minutter.

- Oppnevnt veileder kunngjør mulige tider for veiledning.

- Veiledningen må avtales i god tid på forhånd.

- For å gjøre veiledningstimen så effektiv som mulig, skal veileder ha materiale innlevert fra gruppen minst 48 timer på forhånd.

- Siste veiledningsdato vil være to uker før innleveringsdato.

Arbeidslivstilknytning

Bacheloroppgavens empiri kan eventuelt innhentes fra samfunn og/eller næringsliv om problemstillingen tilsier det. Det er opp til studentene å kontakte relevante informanter eller samarbeidspartnere fra samfunn-/næringsliv.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

*Eksamensdel: Prosjektskisse 2, skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (inntil 3 studenter)

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier:

 • Prosjektskissen skal dokumentere evne til å avgrense og planlegge eget arbeid eller arbeid i gruppe, med særlig vekt på sammenhengen mellom realistisk valg av problemstilling og relevant teoretisk og metodisk tilnærming.
 • Prosjektskissen vil bli vurdert til ikke bestått ved for eksempel manglende avgrensning av problemstilling, uegnet teoretisk eller metodisk tilnærming.
 • Det forutsettes at prosjektskissen er bestått for å kunne levere bacheloroppgaven. Kandidater som stryker/lar være å levere uten grunn/ønsker å forbedre karakteren, må kontinuere både ny prosjektskisse og ny bacheloroppgave ved neste ordinære gjennomføring.

 

*Eksamensdel: Bacheloroppgave, skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (inntil 3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 80 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

*Kontinuasjon/utsatt eksamen innebærer krav om gjentak av begge eksamensdeler ved neste ordinære gjennomføring. Det må lages ny prosjektskisse og ny bacheloroppgave. 

Pensumlitteratur

Ikke predefinert pensum i dette emnet.

Samlet sidetall/pensum

Ingen sidetall oppgitt i dette emne. 

Anbefalt litteratur

Førland, Tor Egil. 1996. Drøft: lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Ad Notam Gyldendal. ISBN: 9788241706295.

 

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: fra idé til fagoppgave. 2. utg. Oslo: Ad. Notam Gyldendal. ISBN: 9788205470989.

 

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen og [med bidrag av] Signe Skov. 2013. Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. 2. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245013290.

 

Søk & skriv. Søk & skriv. [Tilgjengelig via sokogskriv.no].

 

Widerberg, Karin. 2004. Oppgaveskriving: Veien til lystbetont skriving og gode rutiner. 2. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215005683.