Innhold

 • Innføring i arbeidsrett.
 • Innføring i juridisk metode.
 • Ansettelser.
 • Likebehandling og vern mot diskriminering.
 • Arbeidsavtalen ¿ rettigheter og plikter.
 • Arbeidsgivers styringsrett.
 • Medbestemmelsesrett.
 • Arbeidsmiljø.
 • Arbeidstid.
 • Lønn og feriegodtgjørelse.
 • Ferie.
 • Sykdom og arbeidsforhold.
 • Permisjoner.
 • Virksomhetsoverdragelse.
 • Organisasjonsretten.
 • Tariffoppgjør, fredsplikt og arbeidstvister.
 • Permittering.
 • Opphør av arbeidsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha kunnskap om:

 • Reguleringen av arbeidsforholdet gjennom lov, tariffavtale og arbeidsavtale.
 •  Rettsreglene om stillingsvern og ikke-diskriminering.
 • Rettsreglene om ansettelse, lønn, arbeidstid, permisjoner og ferie.
 •  Rettsreglene om tariffavtalen som avtaleform og tariffavtalers rettsvirkninger.
 • Samvirket mellom tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler.
 • Lovgivningen om konfliktløsning i kollektive arbeidstvister.
 • Rettsreglene om arbeidstakeres representasjon i virksomheters samarbeids- og besluttende organer.
 • Studenten skal få innsikt i det vernehensynet som ligger til grunn for ufravikelig lovgiving på arbeidsrettens område

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.

 

Generell kompetanse

-

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Undervisningen skjer i form av forelesninger og løsning av oppgaver tilknyttet de ulike rettsområdene i studiet. Det legges vekt på at studentene arbeider med både teoretiske og praktiske oppgaver gjennom hele studiet.

Anbefalt tidsbruk

76

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.    

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover.

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Ernes, Kjell Ove og Neumann, Patrick og Sundet, Tron Løkken. 2017. Lovsamling i arbeidsrett. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN-nummer: 9788245021936. Sidetall: ca 1000. Pris: 499,-

 

Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve Due Lund. 2014. Arbeidslivets spilleregler. 3.utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215022802 . Sider: 782. Pris: 939,-

Samlet sidetall/pensum

Ca 782 sider

Anbefalt litteratur

Etter avtale med faglærer.