Innhold

Alkohol

 • Bruk av alkohol i Norge og internasjonalt
 • Norsk alkoholpolitikk

Narkotika

 • Kurset «Tegn og symptomer»

Tobakk

 • Bruk i Norge og internasjonalt
 • Røykeavvenning

Psykisk helse

 • Psykisk helse i Norge
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse

Generelt om rusmidler og avhengighet

 • Avhengighetsmekanismer
 • Farmakologiske virkninger av rusmidler

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

 

Kunnskap

 • beskrive det biologiske og psykologiske grunnlaget for utvikling av rusmiddelavhengighet
 • kunne vurdere de helsemessige konsekvensene av rusmiddelmisbruk, både på individ og samfunnsnivå
 • forklare de farmakologiske virkningsmekanismene for mye brukte rusmidler
 • gjøre rede for bruksmønster for rusmiddelbruk i Norge-også i et historisk perspektiv
 • gjøre rede for de viktigste rusmiddelrelaterte sykdommene og hvordan dette påvirker folkehelsen
 • gjøre rede for holdningsskapende arbeid på forskjellige arenaer ¿ i forhold til rusmiddelbruk
 • gjøre rede for sammenhengen mellom rusmiddelbruk og psykisk helse
 •  

Ferdigheter

 • Kunne utforme og gjennomføre et konkret røykeavvenningskurs

 

Generell kompetanse

 • stimulere til at mennesker reflekterer over sitt eget forhold til rusmiddelbruk
 • reflektere over sitt eget forhold til rusmidler
 • videreutvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter om forebyggende arbeid i rusmiddelomsorgen

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, kollokviegrupper

 

28 timer teoretisk undervisning/ 7 timer kollokviegrupper

Anbefalt tidsbruk

Ca 240 timer

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Ett obligatorisk skriftlig arbeidskrav via Inspera Assessment. Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Aveyard P, Massey L, Parsons A, Manaseki S, Griffin C. The effect of Transtheoretical Model based interventions on smoking cessation. Soc Sci Med. 2009 Feb;68(3):397-403.7 sider. [Deles ut på forelesning.]

 

Mamen A, Pallesen S, Martinsen E.W. Changes in mental distress following individualized physical training in patients suffering from chemical dependence. Eur J Sport Sci. 2011 Jul;11(4):269-276. 8 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=62610397&site=ehost-live&scope=site].

 

Martinsen EW. Kropp og sinn: fysisk aktivitet, psykisk helse, kognitiv terapi. 2. utg. Bergen: Fagbokforl.; 2011. 258 s. ISBN: 9788245012033. Pris ca. 469,-

 

Prescott P, Børtveit T. Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademisk; 2004. 207 s. ISBN: 9788205311312. Pris ca. 459,-

 

Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen: rett behandling på rett sted til rett tid. Oslo: departementenes servicesenter; 2009. [Del I, II og III] 67 sider. St.meld. nr. 47 (2008-2009). [Elektronisk tilgjengelig via Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/]

Samlet sidetall/pensum

910 sider

Anbefalt litteratur

Frances, Miller, Mack. Clinical textbook of addictive disorders. New York: The Guilford Press, 2005. Part III, side 75-244. ISBN 9781609182052. Pris: ca. 479,-