Innhold

Prosjektledelse:

  • Hva er et prosjekt? Definisjon og redegjørelse av begrepet.
  • Prosjektlederen og prosjektledelse
  • Organisering av forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen
  • Forholdet mellom prosjektet, dets interessenter og omgivelser
  • Teamutvikling og teamledelse
  • Initiering og valg av prosjekter
  • Ressurs- og økonomiplanlegging
  • Styring og oppfølging av prosjektarbeid
  • Prosjektplanlegging og utvikling av prosjektbeskrivelse

Formidling:

  • Grunnleggende teorier og konsepter i samtidig medie-, kultur- og kommunikasjonsforskning.
  • Elementære redskaper for analyse av medienes innhold.
  • Strategier for kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
  • Retorikk og overtalelse
  • Definisjon av målgrupper og interessenter
  • Omverdensanalyse
  • Evaluering av kommunikasjonstiltak
  • Det norske medielandskapet
  • Praktisk trening i argumentasjon, debatt, pressemeldinger, budskapsutvikling og intervjutrening 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan definere og gjøre rede for begrepet prosjekt og redegjøre for hva som kjennetegner prosjekt som arbeidsform.
  • kan forklare prosjektets naturlige gang fra ide til resultat og kunne beskrive viktige styringsfaktorer i et prosjekt.
  • kan forklare modellene prosjekt-trekanten og beslutninger i basisorganisasjonen.
  • kan definere begrepet team, redegjøre for kjennetegn ved arbeidsgruppeformen team og kunne forklare MIPEO-modellen.
  • kan anvende faglig kunnskap og belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk kommunikasjonsarbeid
  • kan gjøre rede for de klassiske retoriske virkemidlene og analyseredskapene

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utvikle en prosjektbeskrivelse og planlegge et prosjekt ved hjelp av WBS (Work Breakdown Structure).
  • kan formulere formål og mål for et prosjekt.
  • kan utarbeide og forklare innholdet i et prosjektmandat samt faktorene som inngår i denne.
  • kan utarbeide og forklare innholdet i et prosjektforslag.
  • kan formidle faglige problemstillinger gjennom skrift og tale
  • kan finne fram til, evaluere, bruke og kommunisere informasjon
  • kan planlegge enkle kommunikasjonstiltak og grunngi valg av metode og utforming av tiltakene med utgangspunkt i teori og egen refleksjon

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan forklare fordeler og ulemper ved prosjekt som arbeidsform og kunne redegjøre for eventuelle fallgruver og kritiske suksessfaktorer i et prosjekt.
  • kan beskrive ulike ledelsesstiler og redegjøre for hva som kjennetegner en god prosjektleder/teamleder.
  • kan forklare forholdet mellom prosjektet, interessenter og omgivelsene; og kunne beskrive organiseringen av forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen.
  • kan jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor retorikk og kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, praktiske oppgaver, individuelt arbeid. 

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere, ekskursjoner and gruppearbeid ut mot næringslivet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bonvik Ø, Brønn PS. Virksomhetens stemme: digital, trykket eller fremført. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2010. [ISBN: 9788205397804. Del 2, 3, 4, 6, 7 Pris: ca. 569,-]

 

Hjertø KB.Team. Bergen: Fagbokforlaget; 2013. 331 s. [ISBN: 9788245010787. Kap. 3 (side 27-33), Kap. 5-9 (side 51-117). Pris: ca. 499,-]

 

Ihlen Ø, Robstad P. Informasjon og samfunnskontakt, perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforlaget; 2004. 242 s. [ISBN: 9788245002218. Kap 3. Pris: ca. 419,-]

 

Karlsen JT. Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget; 2017. 514 s. [Kap. 1-5 (side 17-190), kap. 7-8 (side 231-297), kap. 12 (side 379-407), kap. 13 (side 413-453), kap 15 (side 477-496). ISBN: 9788215026497  Pris: ca. 599,-]

Samlet sidetall/pensum

674 sider 

Anbefalt litteratur

Det vil bli gitt tidsaktuelle nyhetsartikler til studentene. Videre vil det henvises til nyere forskningsartikler. Disse vil bli plukket ut rett i forkant av undervisningsstart og trukket inn i forelesning.

I kommunikasjonsdelen av emnet vil det være samme praksis, samt at her vil det bli henvist til aktuelle videoklipp studentene kan analysere.